ေကလာသ ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၅၈ မ်ဳိး ေတြ႕ရိွ

မြန္ျပည္နယ္ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေကလာသ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း
၅၈ မ်ဳိးခန္႔ကို ဇီ၀မ်ဳိးစံု မ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေရးအသင္း (BANCA) က
ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ငွက္ၾကည့္ေလ့လာေရးသင္တန္း လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။

ေကလာသ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေဘးမဲ့ ေတာဧရိယာသည္ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၂၄ က်ယ္၀န္းၿပီး၊
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕အနီးတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ သစ္ေတာငွက္သာမက ျဖတ္ပ်ံသြားေသာ
ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ားကိုပါ ေတြ႕ရွိရသည္။

အဆုိပါငွက္ၾကည့္ သင္တန္းမွာ BANCA ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး
Birdlife International အဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ေကလာသေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတြ႕ရိွခဲ့သည့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၅၈ မ်ဳိးတြင္ အမ်ားစုမွာ
ဌာေနငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းခိုငွက္တစ္မ်ဳိး ပါ၀င္ေသာ္လည္း ရွားပါးစာရင္း၀င္ငွက္
အမ်ဳိးအစားမ်ား မပါ၀င္ေပ။

ေကလာသေတာင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကလာသ ထာ၀ရအဖြဲ႕၊
၀ါးပေလာေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၊ ကယန္းဖြ႕ံၿဖိဳးေရးကြန္ရက္၊ ေကအင္န္ယူ
လက္ေအာက္ရိွ ေကာသူးေလ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ BANCA အဖြဲ႕ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္မွ
သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္ လူေပါင္း ၄၀ ခန္႔သည္ အဆုိပါ ငွက္ၾကည့္သင္တန္း
တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါေဘးမဲ့ေတာ ဧရိယာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းအရ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း
၆၉ မ်ဳိး ရိွၿပီး၊ ယခုတစ္ႀကိမ္ ငွက္ၾကည့္သင္တန္းတြင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ပမာဏ အနည္းဆုံး ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု BANCA အဖြဲ႕ မွ ငွက္ၾကည့္ပညာရွင္ ေဒၚသီရိေဒ၀ီေအာင္ က ေျပာသည္။

ဌာေနငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားသာမက ေဘးမဲ့ေတာအနီးရွိ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕ရွိ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကိုပါ
စံုလင္စြာေတြ႕ႏိုင္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား ပ်ံသန္းသည့္ လမ္းေၾကာင္း ကိုးခုတြင္
အရွည္ဆံုးလမ္းေၾကာင္းျဖတ္သန္းသြားေသာ ေဒသျဖစ္႐ံုသာမက မုတၱမပင္လယ္ေကြ႕သည္
ကမၻာေပၚရိွ ေဆာင္းခိုငွက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ လာေရာက္ခုိနားေလ့ရွိေသာ ေဒသျဖစ္သည္ဟု
ဆုိသည္။

"အခုက ဒီထက္ပိုၿပီး သြားႏိုင္မယ္၊ ဒီထက္ပိုၿပီး အခ်ိန္ေပးၿပီးေလ့လာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေတြ
ပိုေတြ႕ႏိုင္တာေပါ့" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငွက္ၾကည့္အသင္း၏ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ငွက္ၾကည့္
ဧည့္လမ္းၫႊန္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရဲထြန္း က ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေဒသခံမ်ားကုိ ယခုတစ္ႀကိမ္ ငွက္ၾကည့္သင္တန္းႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အသိပညာမ်ား ျပန္လည္ပုိ႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါးပေလာ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္
ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕မွ စီမံမန္ေနဂ်ာ ေဒၚျဖဴစင္သန္႔က ေျပာသည္။

၀ါးပေလာသည္ တနသၤာရီအေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

"ငွက္ၾကည့္တာက တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမွာနဲ႔ ဒီေဒသမွာနဲ႔က မတူဘူး၊ ဒီမွာက ပိုၿပီးအမ်ဳိးအစားအစံု
ေတြ႕ရတယ္" ဟု အဆုိပါငွက္ၾကည့္သင္တန္း တက္ေရာက္ခဲ့သူ မသန္းႏိုင္ေအးက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း