မဘသကိုယ္တိုင္ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ရမည့္ အခ်က္

ေမ ၂၇ ရက္တြင္ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး (မဘသ)
အဖြဲ႕သက္တမ္း
ေလးႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း
မဘသအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံမႈမ်ားရွိခဲ့သလုိ ဆန္႔က်င္
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သံဃာေတာ္မ်ား ။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ေအာင္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ သံဃာေတာ္မ်ား ။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

 

မဘသအဖြဲ႔ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္
ေအာင္ဆန္းေတာရ တပ္ဦးေက်ာင္းတြင္စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မဘသအဖြဲ႕
မေပၚခင္က အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊သာသနာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼဒူတ ေတာရေက်ာင္းတုိက္တြင္ ေထရ္ႀကီးဝါႀကီး
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ အင္းစိန္ရြာမဆရာေတာ္ႏွင့္ သီတဂူဆရာေတာ္တုိ႔
ဦးေဆာင္ကာ စုေဝးတုိင္ပင္ ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာထိန္းသိမ္းေစာင့္
ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသားေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဘသအဖြဲ႕
ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးကုိအေျခခံလ်က္
ဘာသာတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္စုႏွင့္တစ္စုၾကား အမုန္းမပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍
မဘသကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံက်င္းပခဲ့စဥ္။ ႏိုင္ဝင္းထြန္း/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံက်င္းပခဲ့စဥ္။ ႏိုင္ဝင္းထြန္း/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

မဘသအဖြဲ႕၏ အေျခခံမူ

မဘသဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းတြင္ 'မဘသအဖြဲ႕ႏွင့္စည္းမ်ဥ္းသည္ဓမၼဝိနယႏွင့္အညီ
ျဖစ္ေစရမည္' ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕လက္တြဲလ်က္ ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္
သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူပါဝင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။

လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစရန္ အသိ
ပညာေပး တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား အားလုံး စည္းကမ္းတက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
ေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟု
မဘသအဖြဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းအပိုဒ္၁ဝ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မဘသအဖြဲ႕တြင္ ဦးေဆာင္သူ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ရဟန္းရွင္လူမ်ား၏
ၾကည္ညိဳေလးစာထိုက္သူအျဖစ္ အဂတိတရား လိုက္စားျခင္း ကင္းရွင္းရမည္ဟု
သတ္မွတ္ထားၿပီး မဘသလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံသံဃာ့
အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ မရွိေစဘဲ ပဋိပကၡႏွင့္
အဓိက႐ုဏ္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ဟုလည္း
ေဖာ္ျပထားသည္။

မဘသလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ လစာရိကၡာ သတ္မွတ္ခ်က္
မရွိဘဲ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ ရန္ပုံေငြကို ရွာေဖြသုံးစြဲခြင့္ရွိေသာ္လည္း
အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ဳိးရွာျခင္းမ်ား၊ အဖြဲ႕၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳကာ
ႏုိင္ငံေရးကိုယ္က်ဳိးစီးပြားေဆာင္ရြက္မႈ မျဖစ္ေစရန္လည္း ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ထားသည္။

 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ

မဘသအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘဲ
အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊
အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္ၿပီး
မ႐ုိးသားသူ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အသုံးခ်ျခင္းကို ခံရႏုိင္ေၾကာင္း
ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

အဖြဲ႕အစည္းဟူသည္ ခိုင္မာသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အတူ မိမိ၏
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းကို အမွီျပဳကာ
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးရွာ အသုံးခ်မႈႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစသည့္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္ပါက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ
ထိေရာက္သည့္ အေရးယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Generation Wave 
အဖြဲ႕မွ ကိုမိုးဃ္ေသြးက ေျပာသည္။

''ဥပမာ အခုဆိုရင္ စစ္တပ္ေတာင္ သူ႔အဖြဲ႕ဝင္ေတြ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္ရင္၊ မလုိက္နာရင္
အေရးယူတာေတြ ရွိလာၿပီ။ ကိုယ့္ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတဲ့ေနရာ
အျခားဘာသာ၊ သာသနာကို ထိခိုက္ေစတာမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုတယ္။ အကယ္၍
အျခားဘာသာကို ေစာ္ကားတဲ့ အၾကမ္းဖက္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ရွိလာရင္ ကိုယ့္ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္း
စည္းမ်ဥ္းနဲ႔ အေရးယူေပးဖုိ႔ လိုတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

မဘသအဖြဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အခန္း ၁၃ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္
ရပ္စဲျခင္းတြင္ ျပစ္မႈအရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခံရျခင္း၊ အဖြဲ႕၏ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္
အဖဲြ႕ပိုင္ေငြေၾကးပစၥည္းကို ကိုယ္က်ဳိးသုံးစြဲမႈႏွင့္ အလြဲသုံးစားမႈ ထင္ရွားပါက
အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ရပ္စဲႏုိင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ အေရးယူျခင္းတြင္ မဘသအဆင့္ဆင့္တြင္
ပါဝင္သူအမႈေဆာင္မ်ားသည္ ဂုဏ္အရည္အခ်င္း ပ်က္ယြင္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို
ေက်ပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္လွ်င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ အေရးယူခံရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

မဘသအဖြဲ႕၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သံသယျဖစ္စရာ မရွိေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ
အပိုင္းတြင္ မဘသအဖြဲ႔ဝင္ အခ်ဳိ႕၏ ေျပာဆို ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိခိုက္ေစ႐ုံသာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္
ဗုဒၶဘာသာပုံရိပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိပါ ထိခိုက္က်ဆင္းေစေၾကာင္း
ႏဆကေူငအပ ၾပေညာေမ အဖြဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက
ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီတြင္ မဘသအဖြဲ႕သည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးတြင္
ဘက္လိုက္ေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မဘသဗဟို
ညီလာခံအၿပီး သေဘာထားေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေၾကညာခ်က္မ်ား
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ မဘသဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕၏ ပါတီႏုိင္ငံေရး
ဆိုင္ရာ ဘက္လိုက္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုၾကား ဒြိဟျဖစ္ေစခဲ့သည္။

မဘသအဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာထင္ျမင္
ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မဘသဗဟို၏
သေဘာထားမဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း မဘသအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ မဘသဗဟို၏ သေဘာထားမ်ားအျဖစ္ ထင္ျမင္
ယူဆေစေၾကာင္း ေဝဖန္သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

မဘသအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားေရးတက္ၾကြေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္
အတြက္ ၄င္းတို႔၏ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာထား ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ 'ဆန္စင္ရာ
က်ည္ေပြ႕မလိုက္ႏုိင္' ေၾကာင္း မဘသဗဟို တာဝန္ရွိသူမ်ားက အတိအလင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

၂ဝ၁၅ အေထြေထြေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ပါတီႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဘက္လိုက္ေျပာဆို
မႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူခံခဲ့ရသည့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ္လည္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈအပိုင္း အားနည္းလ်က္ရွိေၾကာင္း
မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡက မိန္႔သည္။

''မဘသ အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အျပစ္ေပးတာ၊ ဒဏ္ေပးတာမ်ဳိးလုပ္ရင္ ဝင္မယ့္သူ
နည္းသြားမယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ခ်ထားတဲ့မူေဘာင္ေတြ ေကာင္းတယ္။
ဒီဟာေတြကုိ မလုိက္နာတာေတြက အေျခခံ အဆင့္တင္ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစည္းမ်ဥ္းေတြ
ေရးဆြဲထားတဲ့ ဗဟုိကိုယ္တုိင္က မလုိက္နာတာေတြ ရွိတယ္''ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

မဘသအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားေရး ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္ တူညီေသာ္လည္း တိက်ေသာ
မူဝါဒႏွင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ အားနည္းေနလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္အရ
ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အစည္းကို ကာကြယ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ
အပိုင္းတြင္ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ဳိ႕က လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ကာ
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အသုံးခ်မႈမ်ား ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ကိုမိုးဃ္ေသြးက ေျပာသည္။

''ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ၾကည့္ရင္ မဘသ အဖြဲ႔ထဲမွာကိုပဲ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆနဲ႔
အျခားဘာသာေရးအယူအဆေတြမွာ အေပ်ာ့အမာလိုင္းေတြ၊ ဂိုဏ္းေတြ ကြဲေနပုံရတယ္။
သူ႔အထဲမွာ လူဝတ္ေၾကာင္ေတြ ပါေပမဲ့ ရဟန္းေတာ္ေတြက လူေတြနဲ႔ေတာင္
မတူဘူးလို႔ ျမင္ရတယ္။ အဲဒီေလာက္ထိ စနစ္တက် ရွိရဲ႕လား ထင္ရတယ္''ဟု
ကိုမိုးဃ္ေသြးက ေျပာသည္။

မဘသအဖြဲ႕သည္ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း
အသင္းအဖြဲ႕ပါတီမ်ားကဲ့သို႔ မူဝါဒႏွင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာမႈ မရွိသည့္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ သတိေပးျခင္းႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္သည့္
အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

မဘသအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ေဆာင္
ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး မဘသအဖြဲ႕၏ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈသည္ ပထမဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း
မဘသဗဟို ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဓမၼစကၠ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာသည္။

မဘသအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးသမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ကုိယ္ပိုင္ေငြျဖင့္
အိတ္စိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ ေကာင္းျခင္း၊ မေကာင္းျခင္း
ဆိုသည္မွာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သူႏွင့္သာ တုိက္႐ုိက္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းျခင္း၊
မေကာင္းျခင္းဆုိရာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ မေကာင္းသည္ကို တိုက္႐ိုက္
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုႏုိင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး စြပ္စြဲခ်က္မျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ မဘသအဖြဲ႔သည္ ျပည္သူလူထုၾကား ေျပာၾကား
ေဝဖန္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ
ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ အလြန္အကြၽံ သ႐ုပ္ေဖာ္ခံခဲ့သည္မ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃာ
အဖြဲ႕အစည္းရွိေနသည့္အတြက္ 'မဘသ မလို'ဟူေသာ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ေျပာစကားသည္ ႏုိင္ငံေရးပုံစံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊
မဘသအဖြဲ႕တြင္ ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာ အဖြဲ႕ဝင္ဆရာေတာ္အျဖစ္ ဦးဝီရသူ ကဲ့သို႔ေသာ
အဖြဲ႔ဝင္အနည္းငယ္သာရွိၿပီး မဘသအဖြဲ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာက အဓိကအာ႐ုံထား
ဂ႐ုစိုက္လာျခင္းသည္ ဦးဝီရသူေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ
ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား
စသည့္ လက္မႈပညာႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်
ေရာက္လာသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ မဘသဗဟိုက ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ား
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရွိေသာ မေဟာ္သဓာ
ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားကို အဓိက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ ေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဇာနည္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

စတုတၱဳအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ မဘသညီလာခံတြင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမည့္ အခ်က္

မဘသအဖဲြ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဖြဲ႔၏ ဘာသာေရးပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြာဟလ်က္ရွိေၾကာင္း ေရႊဝါေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားကြန္ရက္
အဖြဲ႔ဝင္ဆရာေတာ္အရွင္အာစာရ (ျမေတာင္ေက်ာင္းတုိက္)က မိန္႔သည္။

''ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ အားလုံးက ေကာင္းတယ္ဗ်။ ေကာင္းလို႔လည္း ဦးဇင္းတုိ႔ကိုယ္တိုင္
အထက္ဗမာျပည္ မဘသညီလာခံမွာ ကူညီခဲ့တယ္။ တကယ္အေကာင္ထည္ေဖာ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆန္႔က်င္သလို ျဖစ္ေနတယ္၊ လြဲေနတယ္'' ဟု
ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒေလးရပ္ေအာင္ပြဲတြင္ သီတဂူဆရာေတာ္
ေဒါက္တာအရွင္ဥာဏိႆ ရ က ဘာသာေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးအဖြဲ႔အစည္းသည္ မိမိနယ္ေျမမွ
ေက်ာ္လြန္ကာ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးမိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မဘသညီလာခံမတုိင္မီ
မဘသအဖြဲ႔သည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးဘက္လိုက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟုဆိုကာ မဘသအဖြဲ႕မွ တရားဝင္
ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး အျဖဴေရာင္ မဘသ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရႊးေကာက္ပြဲတြင္ မဘသအဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕၏ ပါတီႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ဘက္လိုက္မဲဆြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားအေပၚ ဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းအရ အေရးယူရန္ ပ်က္ကြက္မႈ၊
ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ႏွင့္ မဘသအဖြဲ႕ၾကား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ ဥပေဒေရးရာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းႏွင့္ တာဝန္ယူမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ မဘသဗဟိုဦးေဆာင္
ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ၏ တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္အထိ
ဗုဒၶဓမၼတရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို
ေဟာၾကားခ်က္မ်ားသည္ မဘသဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္အတြက္ မည့္သို႔ေသာ
စည္းမ်ဥ္းမူဝါဒမ်ားျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည္မွာ မဘသဗဟိုညီလာခံတြင္
ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

''အခုဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာက အထင္အျမင္ေတြ လႊဲမွားလာၾကတယ္။ ဒါကို မဘသအေနနဲ႔
သတိျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ မဘသ အမည္ခံၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ေရာ အဖြဲ႕အစည္းေရာ
ဘာသာ၊ သာသနာေရာ ဂုဏ္သိကၡာ က်ေစတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕ကို ဆန္႔က်င္ ရႈတ္ခ်သင့္တယ္။
အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရင္း ကိုယ့္ကိုယ္တုိင္ ဖ်က္ဆီးမိေစတာမ်ဳိး
မျဖစ္ပါေစနဲ႔'' ဟု ကိုမိုးဃ္ေသြးက ေျပာသည္။

ဒီမုိကေရစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းစျပဳသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ႏွင့္အတူ
ဘာသာေရးစိုးရိမ္မႈႏွင့္လႊမ္းမိုးမႈ ေပၚေပါက္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးအတြက္ အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တြဲေနသည့္အတြက္
လိမၼာပါးနပ္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္ သာသနာျပဳ
ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ ဦးစိတၱရ (ဘာသာျပန္ စာေရးဆရာ ဇင္ေဝေသာ္) က မိန္႔သည္။

''အမ်ဳိးသားေရးထက္ ႏုိင္ငံေရးအသုံးခ်ေနတယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူး။ ရွိလည္း ၂၅ ရာခိုင္ႏူန္းထက္
မပိုဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ ႏုိင္ကြက္နဲ႔ ကစားမွာပဲ။ အေရးႀကီးလွတယ္လို႔ မထင္ဘူး''
ဟု ဆရာေတာ္က မိန္႔သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း