အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုဦးစားေပးသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပုံေဖာ္သြားရန္ ဦးဝင္းျမင့္တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္အတူ မူဝါဒႏွင့္
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျပာင္း လဲလာျပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အဓိကဦးစားေပး
ေဆာင္ရြက္လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲ
တိိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဖန္တီးပုံေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကဌ ဦးဝင္းျမင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး
စတင္သည့္ ေမ၁၈ရက္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

''ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံးဟာ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံရ့ဲ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကိုသာ အဓိက
ဦးစားေပးေဆာင္ရြ က္ၾကတာကို ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔
ေနနဲ႔လည္း ကမၻာ့အေျပာင္းအလဲမွာ လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲတိုးတက္တ့ဲ ႏိုင္ငံအျဖစ္
ဖန္တီးပုံေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းကေျပာ
ၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသို႔ပင္ ဥပေဒမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္
ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီလိုက္ပါ ေျပာင္းလဲရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ၊ စီးပြားေရးစနစ္၊
လူမႈေရးဘဝေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ပါေျပာ င္းလဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဦးဝင္းျမင့္၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဦးစားေပးနိုင္ငံအျဖစ္ ပုံေဖာ္ဖန္တီးသြားရန္
ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ ယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ စတင္တက္ေရာက္လာသည့္
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ အမ္းျမိဳ႔နယ္္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္
ကလည္း ေထာက္ခံေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ''အမွန္ကေတာ့ အဲဒါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေနတာ
အဲဒါပဲဗ်။ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဟာ ႏိုင္ငံတိုင္းက ကာကြယ္ေနရတာ။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါတ့ဲေနရာမွာရွိေနတယ္။ လစ္ဘရယ္
လိုလို ဟိုလိုလိုလုပ္လို႔ မရဘူး''ဟု ၄င္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားဦးစားေပးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္
ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ေျပာင္းလဲေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးဝင္းျမင့္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ''ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔ ညီညြတ္မွ်တေအာင္
မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ပုံစံက်ေနတ့ဲအေတြး အေခၚ အေလ့အထေတြကို ေျပာင္းလဲခံယူက်င့္
သုံးႏိုင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးကာလသည္ ႏုနယ္္သည့္အေျခအေနတြင္
ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာၾကိဳးစား အားထုတ္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ယခု ပဥၥမပုံမွန္အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္အစည္းအေဝးက က်န္ရွိေနခ့ဲေသာ
ဥပေဒၾကမ္းဆယ္ခုႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး
ရန္က်န္ရွိသည့္ အဆိုသုံးခုႏွင့္ အဆိုအသစ္ ၂၂ခုလည္းရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။
ေမးခြန္းမ်ားတြင္လည္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၄၁ခုအပါအဝင္ စုစုေပါင္း၁၆၄ခုအထိ
ရွိေနသည္ဟုဆိုသည္။

ယေန႔စတင္က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပီးခ့ဲသည့္ဧျပီတစ္ရက္ေန႔က က်င္းပခ့ဲေသာ
ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခ့ဲသည့္ ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ကိုးဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္က လဲလွယ္အစားထိုးေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဆယ့္ႏွစ္ဦး၊ စုစုေပါင္းႏွစ္ဆယ့္တစ္ဦးတို့လည္း ကတိသစ္စာဆိုခ့ဲၾကသည္။
အသစ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ
ေဒါက္တာေအးေမာင္က မူ အေျခအေနကိုမူတည္ျပီး ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးဝင္းျမင့္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားအရ
တစ္ႏွစ္တာလုံးကို ျပန္သုံးသပ္ျပီး ကမၻာတြင္ အမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပး
ေဆာင္ရြက္ေနသက့ဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ျပန္လည္သုံးသပ္လာသည္ဟု
ထင္ျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီဝင္၊ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံျမိဳ႔နယ္မွ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲအၾကိဳ
ျပည္သူမ်ားသို႔ ေျပာၾကားထားသည္မ်ားကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
မီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ''ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရုံံးေရးမွာ လ ယ္သမားေတြကို
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆိုျပီး ကြၽန္ေတာ္ကတိခံထားတာရွိတယ္။ အဓိကေတာ့
လယ္သမား ေတြအတြက္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံကိစၥ၊ မ်ိဳးစပါးကိစၥတို႔၊ နည္းပညာနဲ႔
ပတ္သက္တာေတြေမးဖို႔ အစီအစဥ္ရွိ ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း