အင္န္စီေအတြင္ လက္မွတ္ထိုးသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း

ဧျပီလ ၂၈ ရက္တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္(အင္န္စီေအ)တြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ား အင္န္စီေအတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရး
ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမွာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည္ဟူေသာ စကားလံုးမွလြဲ၍
အျခားသင့္ေတာ္သည့္ စကားလံုးမရွိေခ်။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသို႔ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားမွာ
ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနက်ျဖစ္၏။

အဓိကနားလည္သင့္သည္မွာ အဆိုပါမေအာင္ျမင္မႈသည္ လံုး၀ဥႆံုအေရးနိမ့္ျခင္းမဟုတ္ဟူသည့္
အခ်က္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ ရွိေသးသည္။ ေမ ၂၄ ရက္၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ မတိုင္မီ
ျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္အစည္းအေ၀း၌ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား မိမိတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို
အေျဖရွာရန္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ရွိေသး၏။

ရန္ကုန္အစည္းအေ၀း၏ အဓိက အစီအစဥ္မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊
ရခိုင္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္၊ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္သမဂၢႏွင့္ '၀' အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕တို႔ အင္န္စီေအတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးလာေရးပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕၊ အင္န္စီေအတြင္ အျမန္ဆံုး
လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ေလ၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမႈ လမ္းေၾကာင္း ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေလ
ျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမွာ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္မွ်
အက်ဳိး မရွိႏိုင္ေခ်။

အဆုိပါ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (ေကအုိင္အို)၊ ရွမ္းျပည္နယ္
တိုးတက္ေရးပါတီ (အက္စ္အက္စ္ပီပီ) တို႔ႏွင့္အတူ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ငါးဖြဲ႕စလံုးက အင္န္စီေအတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေကအိုင္အိုႏွင့္
အက္စ္အက္စ္ ပီပီကမူ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥကို အတိအက် သေဘာထားထုတ္ျပန္ျခင္း
မရွိေသးေပ။

၎တို႔အေနျဖင့္ အင္န္စီေအတြင္ ေကအုိင္အိုႏွင့္ အက္စ္အက္စ္ပီပီ ႏွစ္ဖြဲ႕စလံုး ပါ၀င္လာရန္
လိုလားၾကသည္။ သို႔မွသာ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕လံုး အင္န္စီေအတြင္ ပါ၀င္လာကာ အဖြဲ႕၏
ညီၫြတ္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အုပ္စုတစ္ခုခ်င္းထက္ အဖြဲ႕၏ အက်ဳိးကို ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္းအခ်က္ကပင္လွ်င္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ႏွင့္ အစိုးရ၊ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲ
အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေစခဲ့၏။ လက္ေတြ႕အေျခအေန အရ၊ အထူးသျဖင့္ ေကအုိင္အိုႏွင့္
အက္စ္အက္စ္ပီပီတို႔မွာ '၀' တပ္ဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု သို႔ ဦးတည္သြားေနသည့္ ယခုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္
ယူအင္န္အက္ဖ္စီအဖြဲ႕ တစ္ခုလံုးထက္ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕ကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ရန္မွာ
ပို၍ သဘာ၀က်မည္ ျဖစ္သည္။

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕အေနျဖင့္ အင္န္စီေအတြင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္းအားျဖင့္ မည္သည့္
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိသည္။

အဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕အနက္ အင္အားအႀကီးဆံုး ႏွစ္ဖြဲ႕မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး
ပါတီျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္၏။
ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕မ်ား၏ အထူးႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးကတည္းက
ေသနတ္တစ္ခ်က္မွ်ပင္ ပစ္ေဖာက္ခဲ့ၾကျခင္း မရွိသလို ႏွစ္ဖက္စလံုးကလည္း လက္ရွိ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈ အေျခအေန ထိခိုက္ပ်က္စီး မည္ကို လိုလားျခင္း မရွိၾကေခ်။

အဖြဲ႕အတြင္းရွိ က်န္လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု သုံးခုမွာမူ စစ္ေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ စစ္ေရးဖိအားလည္း မရွိၾကေခ်။ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္
အေျခအေနမ်ားအရ စစ္ေရးနည္းလမ္းမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းၿပီး၊ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕စလံုးအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို
တတ္ႏုိင္သမွ် အခ်ိန္ဆြဲႏိုင္သမွ် ဆြဲေနႏုိင္ သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံေရး
ဖိအားမွာမူ ရွိႏိုင္၏။

အင္န္စီေအတြင္ လက္မွတ္မထိုးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မရရွိပါက
အဆိုပါ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕၏ သေဘာထားမွာ အေရးပါေတာ့မည္မဟုတ္။ ၎တို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာ
အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္မည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရကိုယ္တုိင္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ တိက်ေရရာေသာ
အေျဖတစ္ခု ထုတ္ႏုိင္ေရးဆိုသည့္ ဖိအားေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။ မေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရွိလင့္ကစား
အစိုးရမွာ ႀကီးမားသည့္ လူထုေထာက္ခံမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ ပါ၀င္လာရန္ အစိုးရက
အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေစာင့္စားခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ အစိုးရမွာ မည္သူ႔ကိုမွ် ေစာင့္ဆိုင္းေနေတာ့မည္
မဟုတ္။ ယင္းသို႔ မေစာင့္ဆုိင္းမည့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ လက္မွတ္မေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ေသာ္
လည္းေကာင္း၊ ယူအင္န္အက္ဖ္စီေသာ္လည္းေကာင္း ပါ၀င္ေနသည္။ ၎တို႔ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊
မပါ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွာ ဆက္လက္ ခရီးဆက္မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံအက်ဆံုးအခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ မပါ၀င္ျခင္းမွာ အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ကို အေျပာင္းအလဲတစ္ခုခု
ျဖစ္ေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အေရးပါျခင္း မရွိဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။

မူလ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕စလံုး ပါ၀င္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ ၂၀၁၅ မတ္လမွ
စတင္ေရတြက္လွ်င္ အခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ လက္ရွိအစိုးရ၏ မခ်င့္မရဲျဖစ္ေနမႈကို
အားလံုးသတိျပဳမိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ အင္န္စီေအကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမည္
မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆိုေနခဲ့သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးမထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အျမင္အရ အင္န္စီေအကို
လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းသည္ ေနာက္ျပန္လွည့္မရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ ေပၚေစၿပီး အစိုးရက
လက္ခံရန္ မျပင္ဆင္ထားသည့္ အင္န္စီေအ အ၀န္းအ၀ိုင္းအျပင္ဘက္ရွိ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုသာ
ေတာင္းဆို ေနခဲ့ၾကသည္။

အင္န္စီေအကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ လက္နက္စြန္႔ျခင္း မဟုတ္ေခ်။ လက္မွတ္ေရးထိုးပါက
လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္အဖြဲ႕ကို မတရားအသင္းအက္ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္အတြက္ အာမခံခ်က္လည္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္မူ အင္န္စီေအ ဆိုသည္မွာ သေဘာတူညီမႈ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး အလုပ္မျဖစ္ပါက
မည္သူမဆို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ရွိေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ အထိတြင္မူ အင္န္စီေအ
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားက အဆိုပါအခ်က္ကို ႏုတ္ဆိတ္ေနၾကၿပီး ေရွ႕သို႔
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကိုသာ အေလးေပးေနခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသည့္ အေျခအေနမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္ေရးအတြက္
လာမည့္အစည္းအေ၀း၌ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အေျဖရွာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏
ေတာင္းဆိုမႈ တစ္စိတ္တေဒသအတြက္ ခ်ည္ေႏွာင္မႈမရွိေသာ ကတိက၀တ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမ်ိဳး
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္မည္။

ယခင္ကလည္း "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ကတိက၀တ္စာခ်ဳပ္" ဆိုသည့္
စာခ်ဳပ္မ်ဳိးကို အင္န္စီေအခ်ဳပ္ဆိုေရး က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ေရာက္ခဲ့စဥ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလက
လက္မွတ္ထိုးခဲ့ဖူးသည့္ အစဥ္အလာ ရွိသည္။

၂၀၁၅ ကတိက၀တ္စာခ်ဳပ္၏ အဓိကအခ်က္မွာ "၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ၊
အင္န္စီေအကို မပ်က္မကြက္ အၿပီးသတ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္" ဟူ၍ ျဖစ္ကာ
အင္န္စီေအကို အျမန္ဆံုး ခ်ဳပ္ဆို၍ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္ႏုိင္ေရး
အေလးေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က
ကတိက၀တ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့မႈကို နမူနာယူ၍ အလားတူ စာခ်ဳပ္မ်ဳိး ခ်ဳပ္ဆိုေရး စဥ္းစားေကာင္း
စဥ္းစားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အင္န္စီေအတြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕က ပါ၀င္လက္မွတ္
ေရးထိုးပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးစြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၊
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တရား၀င္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစမည္လည္း
ျဖစ္၏။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေအာက္တြင္ တိုင္းျပည္၏
ေဒသအႏွံ႔အျပား ပိုမိုပါ၀င္လာျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္လည္း
ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ေကအိုင္အိုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားေပၚထြက္ေနသျဖင့္
လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ေကအိုင္အိုကို ခ်န္လွပ္ထားျခင္းက ေျမာက္ပိုင္းေဒသလက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုႀကီး ထြားလာမည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာလည္း ေလ်ာ့နည္း သက္သာဖြယ္ ေကာင္းၿပီ
ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လက္ရွိအျပဳသေဘာအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ငါးဖြဲ႕သည္ တိက်ေရရာသည့္ အေျဖႏွင့္အတူ၊ သို႔မဟုတ္ အင္န္စီေအကို
လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္တကြ ယခုလာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔
တက္ေရာက္သင့္ၾကေပသည္။

ေဇာ္ၫြန္႔ ဘာသာျပန္သည္။


(ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးသည္ 'ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး- ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ
တစ္ဦး၏ မွတ္တမ္း' စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။)

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း