ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ပါတီမွကန္႔ကြက္စာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူရန္မရွိေၾကာင္းရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ႏုိင္ငံေရးပါတီ(၁၃) ပါတီႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္ (၁၄)ဦးမွကန္႕ကြက္စာတင္ျပထားမႈကိုအေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ရန္မရွိေႀကာင္းျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႕က
ထုတ္ျပန္သည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ နာယက ဦးတင္ဦးႏွင့္
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးဝင္းထိန္တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သျဖင့္
ဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ(၁၃) ပါတီမွလည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ (၁၄)ဦးမွ
လည္းေကာင္း ကန္႔ကြက္တင္ျပသည့္စာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
လက္ခံရရွိခဲ့ေႀကာင္းေကာ္မရွင္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

"ေကာ္မရွင္ရဲ့အဆံုးအျဖတ္ဟာအတည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္လမ္းေႀကာင္းကေတာ့
ၿပီးသြားျပီေပါ့ ဒါနဲ့႕ပတ္သက္ျပီးဘယ္လိုဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာကေတာ့
ဆယ္႕သံုးပါတီအစည္းအေ၀းထိုင္ျပီးေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုကိုခ်မွတ္မယ္"ဟု
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ဥကၠဌ ဦးသိန္းညြန္႕က ျမန္မာတုိင္းမ္သုိ႔
ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ေျပာသည္၊

အစိုးရအဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ားကျဖစ္ေစ၊ အႏိုင္ရပါတီ၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကျဖစ္ေစ
ျပည္သူလူထုသို႔ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ရွင္းလင္းတင္ျပအသိေပးမႈမ်ားသည္ ထံုးတမ္းစဥ္လာလုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္မွ်သာျဖစ္ေႀကာင္း
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္သည့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ကာလႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕တာဝန္ယူသည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္
ကာလတို႔ တိုက္ဆိုင္မႈေၾကာင့္သာ ယခုကဲ့သို႔ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေတြ႕ရွိရေႀကာင္းထို႔ျပင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္
အႏိုင္ရပါတီ၏ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားကျပည္သူလူထုသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပအသိေပးမႈမ်ားသည္
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးသည့္သေဘာမပါရွိဟုသံုးသပ္ေတြ႕ရွိရေႀကာင္းလည္းေကာ္မရွင္က
ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ကန္႔ကြက္စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္
ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္သည္ဟုဆုိသည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေသးစိတ္
ေလ့လာစိစစ္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ျခင္းမ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေႀကာင္း၊
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္သည့္ဧၿပီလ(၁)ရက္ေန႔အေပၚအေၾကာင္းျပဳ၍
ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္းသံုးသပ္ေတြ႕ရွိရေႀကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္
ေဖာ္ျပထားသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ (စေနေန႔)ကို
သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့သည့္
ရက္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း
တိုင္းရင္းသားျပည္သူအခ်ဳိ႕၏ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္းတို႔အရျဖစ္ေၾကာင္း၊ယင္းသို႔
သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
တစ္ခုခုက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးက ေသာ္လည္းေကာင္း အႀကံျပဳျခင္း၊
လမ္းၫႊန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္
အဆိုပါကန္႔ကြက္စာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္မရွိပါေၾကာင္း
သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း