အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဆႏၵရွိသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားကို ခန္႕အပ္သြားမည္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္
ဆႏၵရွိသည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ားကို ခန္႕အပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ဇြန္လ ၁၅ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္
သည္။

အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားႏွင့္ အခ်ဳပ္သူ၊ အခ်ဳပ္သားမ်ားကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္
လံုေလာက္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ထပ္မံျဖည့္တင္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္
အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဆရာ၀န္ အင္အားလံုေလာက္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ က်န္းမာေရး
အသိအမွတ္ျပဳဘြဲ႕ရရွိသူမ်ားကို ခန္႕အပ္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါေန႕က က်င္းပသည့္
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ က်န္းမာေရးနဲ႕ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ ဆရာ၀န္ အင္အားလံုေလာက္မႈမရွိတဲ့အတြက္
တစ္ျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ ထပ္မံခန္႕ထားေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေသးတဲ့အတြက္ အက်ဥ္းဦးစီဌာန
အေနနဲ႕ကေတာ့ က်န္းမာေရး အသိအမွတ္ျပဳ ဘြဲ႕ရမ်ားထဲကေန ဆႏၵျပဳသူမ်ားရွိပါက သီးသန္႕
ခန္႕အပ္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)
၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးကိုကိုႏုိင္ ေမးျမန္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ အက်ဥ္းေထာင္ ၆၆ ခု
အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ား၊ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရး
၀န္ထမ္းမ်ားျပည့္စံုစြာ သီးသန္႕ခန္႕ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက
ယခုကဲ့သို႕ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အက်ဥ္းစီးဌာနတြင္ အရာထမ္း ၃၅၀ဦး၊ အမႈထမ္း ၁၀၁၈၉ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၀၅၃၉ဦးကို ဖြဲ႕စည္းပံုအရ
ခြင့္ျပဳထားသည္။ဖြဲ႕စည္းပံုအရ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း၇၄၃ဦးကို ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း
လက္ရွိတြင္မူ ၂၃၆ဦးကိုသာ ခန္႕ထားႏုိင္သည္ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

လိုအပ္ပါက အက်ဥ္းေထာင္ေဆးရံုႏွင့္ ျပင္ပေဆးရံုမ်ားတြင္ ကုသႏုိင္ေရး စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
ကုသေရးဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေဆးရံုမ်ားမွ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကို လစဥ္ အက်ဥ္းေထာင္
မ်ားတြင္ လာေရာက္ကုသေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳေသာ
ေသာက္သံုးေရ၊ အိမ္သာ ႏွင့္ အိပ္ေဆာင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ႏွစ္အလိုက္
ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္
က်န္မာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး
ဦးစီးဌာနတို႕မွ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သေႏၶက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ အလွည့္က်
တာ၀န္ခ်ထားသည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ေဆးရံုတင္ေစကာ အထူးကုဆရာ၀န္မ်ား၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
လိုအပ္ပါက အထူးကုေဆးရံုရွိေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဆးကုသေစေၾကာင္း၊ ဗဟိုအဆင့္
အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္မူ ကုသေရးဦးစီးဌာနရွိ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အဆင့္ကို တာ၀န္ခ်ထားၿပီး
အင္းစိန္အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး၊
စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရံုႀကီး ( ရန္ကုန္ )၊ မႏၱေလး ျပည္သူ႕ေဆးရံုႀကီးႏွင့္ သာယာ၀တီျပည္သူ႕
ေဆးရံုႀကီးတို႕မွ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“ ခုခံအားက်ကာလသားေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ကလည္း အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ ေရွာက္မႈကိုေရြ႕လ်ားေဆးခန္း( Mobile Team )မ်ားနဲ႕ ကုသေဆာင္ရြက္ေပးေန ပါတယ္၊
အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသား၊ အခ်ဳပ္သူ၊ အခ်ဳပ္သားေတြကလည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားျဖစ္တဲ့
အတြက္ျပည္သူ တစ္ဦးကဲ့သို႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပး
ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္းသားဦးေရမွာ
စုစုေပါင္း တစ္သိန္း၀န္းက်င္ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း