လူထုပါဝင္မႈလုိအပ္ေနေသးသည့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း

 ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္အနီး သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ကြၽန္းစိုက္ခင္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္အနီး သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ ကြၽန္းစိုက္ခင္းတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဧရိယာ၏၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ သစ္ေတာေျမအျဖစ္ အေကာင္ အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီေရးတြင္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား
ထူေထာင္ျခင္းလုပ္ငန္း မပါဝင္ဘဲ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟုတ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ပညာရွင္မ်ားက
သုံးသပ္သည္။

လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင့္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား စတင္တည္ေထာင္ရန္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္
သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌
အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧက ၂ ဒသမ ၂၇ သန္း ထူေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ
ယခုႏွစ္အထိ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာဧရိယာ ၃၇ဝ,ဝဝဝ ဧကခန္႔ထူေထာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု
ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္းက က်င္းပသည့္ သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အခန္း
က႑ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတိုးက
ေျပာသည္။

လာမည့္ ၁၃ ႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းဧကျပည့္မီရန္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာက႑၌ ျပည္သူလူထု၏
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရွိေနေသးေၾကာင္း
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းတြင္ အျမတ္ အစြန္းရရွိေစမည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္
ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ေရရွည္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႀကိမ္၊ဝါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

''အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အဓိကေမာင္းႏွင္မႈက အျမတ္အစြန္းျဖစ္ပါတယ္။
အလွဴရွင္ကို တစ္သက္လံုးမွီခိုေနလို႔ မရဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ေရွ႕ ၁ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ကေတာ့ အစုအဖြဲ႕ပိုင္
သစ္ေတာထူေထာင္မႈေတြက လွဴဒါန္းမႈေတြနဲ႔ ရပ္တည္လာတာ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ေတာ
လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြဟာ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မကိုက္ညီတာမ်ဳိးေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္'' ၄င္းက ေျပာသည္။

ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ရန္
လိုအပ္ၿပီး၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း တိတိက်က် လိုက္နာရန္
လိုအပ္သည္ဟု အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကိမ္အေခ်ာထည္သင္တန္းမ်ား
ပို႔ခ်ေပးေနသည့္ ဦးေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာ ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္
သံုးစြဲေရးကိုသာ အဓိကရည္ရြယ္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ပါဝင္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားရွိသျဖင့္
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

''၁၉၉၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ခဲ့တဲ့ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြက လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ သိပ္မကိုက္ညီေတာ့
တာေတြရွိတယ္။ ဟိုတုန္းကေတာ့ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ကိုပဲ ဦးတည္တာေပါ့။ စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ေတြ
မပါဘူး။ ခုေနာက္ပိုင္းမွာၾကေတာ့ ဒါေတြ ထည့္သြင္းလာတယ္။ စီးပြားေရးလည္း တြက္ေျခကိုက္
ရမယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးမယ္။ ထုတ္ယူသံုးစြဲတဲ့အခါ ကိုယ္ပိုင္သံုး႐ံုတင္
မကဘူး အျခားကိုပါ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ႏိုင္တဲ့ အေျခအေန မ်ဳိးေတြပါ ပါရွိရမယ္'' ဟု ျမန္မာ့
ပတ္ဝန္းက်င္ ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းေရးကြန္ရက္ (MERC) အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေအာင္သန္႔ဇင္က
ယမန္ႏွစ္က ေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီး ကြၽမ္းဝင္မႈ မရွိျခင္း၊ လတ္တေလာလိုအပ္ခ်က္အတြက္
ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားကို မေမွ်ာ္ေတြးႏိုင္ျခင္းစသည့္ အေျခအေနမ်ားသည္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ
က႑၌ ေဒသခံျပည္သူလူထုပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အမာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ ေဆာင္ရြက္ေနသူ
ေဒၚေကသီခင္ေထြးက ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားသည္ သစ္ေတာမ်ားေရရွည္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေဂဟစနစ္အေပၚ အက်ဳိးရွိေစမႈကို
သိရွိေသာ္လည္း လတ္တေလာ စားဝတ္ေနေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

''ကြၽန္မတို႔ေဒသက ဒီေရေတာပင္ စိုက္ရတာပါ။ ဒီေရေတာပင္ဆိုတာ ေအာက္က အျခားသီးပင္
စိုက္ၿပီးဝင္ေငြ မရပါဘူး။ ဒီေရေတာပင္ႀကီးတဲ့အခါ ခုတ္လွဲၿပီးရတဲ့ ဝင္ေငြကမွ အက်ဳိးအျမတ္စား
ရတာပါ။ အရမ္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ေဒသမွာရွိတဲ့သူေတြက အပင္ေသးေလးေတြနဲ႔
ခုတ္ေရာင္းေနရတယ္။ ဒီအပင္ကႀကီးလာမွတန္ဖိုးပိုျမင့္မယ္ဆိုတာသိတယ္။ ဒါေပမဲ့လုိ႔ တန္ဖိုး
ႀကီးလာတဲ့အထိ မေစာင့္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီအပင္ကို ထားႏိုင္တဲ့ အင္အားမရွိပါဘူး။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈ
ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ အသာထားၿပီး ေလာေလာဆယ္အိမ္မွာ ထမင္းခ်က္ဖို႔ထင္းမရွိရင္ အဲဒီထင္းသြားခုတ္
ရမွာပါ။ ဒါေဒသခံေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ပါ'' ဟု ေဒၚေကသီခင္ေထြးက ေျပာသည္။

စိတ္တူကိုယ္တူ ေဒသခံမ်ားစုေပါင္းကာ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ေတာ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေက်းရြာ
လူထု၏ ဝင္ေရာက္သစ္ခုတ္မႈမ်ားကို မကာကြယ္ႏိုင္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

''ကြၽန္မတို႔ ေလးဧကစိုက္တယ္။ စိုက္တဲ့ အဖြဲ႕ဝင္က ၁ဝ ဦးပဲရွိတာ၊ အိမ္ေျခ ၂ဝဝ ေက်ာ္ရွိတဲ့
ရြာမွာရွိတဲ့ လူဦးေရေပါင္း ခုတ္တာကို မကာကြယ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး'' ဟု
ေဒၚေကသီခင္ေထြးက ေျပာသည္။

အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ အျပန္အလွန္
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ပညာရွင္ ေဒါက္တာတင့္လြင္ေသာင္းက
ေျပာသည္။

''အရင္က သစ္ေတာက႑ဟာ လူေတြရဲ႕ အခန္းက႑၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ျပည္သူလူထုရဲ႕
အခန္းက႑ကို စဥ္းစားခဲ့တာအရမ္းနည္းခဲ့ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ သစ္ေတာကို
အစိုးရကပိုင္တာမ်ားပါတယ္။ လူဦးေရမ်ားလာတဲ့အခါ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါၾကေတာ့
ျပည္သူလူထုရဲ႕အခန္းက႑ကို စဥ္းစားလာၿပီး အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာေတြကို ပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ စက်င့္
သံုးခဲ့ၾကတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာေတြက
ထင္းစိုက္ခင္းေလာက္ပဲသိၾကတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာမ်ား ထူေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ကို ျမႇင့္တင္
ေပးႏုိင္သည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္မႈေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈနည္းလာၿပီး၊ သစ္ေတာစီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလည္း ပုိ၍ေကာင္းလာမည္ဟု ေဒါက္တာတင့္လြင္ေသာင္းက ေျပာသည္။

''အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ႏိုင္ငံတိုင္းမွာေတြ႕ရတဲ့အခက္အခဲကေတာ့ ျပည္သူ ကလည္း
အစိုးရကို မယံုၾကည္ဘူး။ အစိုးရကလည္း ျပည္သူကို မယံုၾကည္ဘူး။ ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ရတာ
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာလည္း ဒီလိုပဲျဖစ္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္''
ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေရရွည္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အေရးႀကီး
ေၾကာင္း ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သစ္ေတာဆိုင္ရာ ပညာေပး ေဟာေျပာ
ပြဲတြင္ RECOFTC Myanmar မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

''ေရရွည္သစ္ေတာစီမံအုပ္ခ်ဳဳပ္မႈကို သြားမယ္ဆိုရင္ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ (အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ ေဒသခံ) နဲ႔သြားဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ အဲဒီေတာ့
ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ေတြကလည္း မ႑ိဳင္ႀကီးတစ္ရပ္အေနနဲ႔ တည္ရွိပါတယ္။ ဒီမ႑ိဳင္ႀကီး
တိုးတက္လာဖို႔အတြက္ လုပ္ေပးသင့္လုပ္ေပးထိုက္တာေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တာေတြ လုပ္ေပးဖို႔
လိုတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း လုပ္ႏိုင္ ကိုင္ႏိုင္တဲ့အခင္းအက်င္း၊ မူဝါဒေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို
ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖို႔လည္းလိုတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သစ္ေတာမ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အေျခ အေနကို ရင္ဆုိင္ရလ်က္
ရွိသည့္အျပင္ ကမၻာေပၚတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ တတိယအမ်ားဆုံးႏိုင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္
အာရွေဒသတြင္ ဒီေရေတာပ်က္စီးမႈ အျမင့္ဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္းက
ေျပာသည္။

ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့
သစ္ေတာဧရိယာသည္ ဟက္တာေပါင္း ၃၉ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္မူ ဟက္တာသန္း
၃ဝ ေက်ာ္သာရွိကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ဧကတစ္သန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕မ်ား၏ သစ္ေတာ ျပန္လည္ စုိက္ပ်ဳိးႏိုင္မႈသည္
ႏွစ္စဥ္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ရွိသည္အတြက္ စုိးရိမ္ဖြယ္ အေျခ အေနသုိ႔
ေရာက္ရွိေနသည္ဟုလည္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုဂၢလိပုိင္သစ္ေတာပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္တာမ်ားကုိ အစုိးရခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

''ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေျပာင္းအလဲ ေလးေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သက္ေရာက္မႈ ထိထိေရာက္ေရာက္
မည္မည္ရရ ျဖစ္ေသးတာေတာ့ မေတြ႕ရဘူး။ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းဆိုၿပီး ၁၉၉၅
ခုႏွစ္ ကတည္းက ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ ၂၂ ႏွစ္ထဲဝင္ေနၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ မည္မည္ရရ ျဖစ္ထြန္းလာတာ
မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ ၂ဝဝ၆၊ ၂ဝဝ၇မွာစခဲ့တဲ့ ပုဂၢလိက က႑မွာ စိုက္ခင္းအေရအတြက္က ေဒသခံ
ျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာထက္ပိုမ်ား ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္သန္းက
ေျပာသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ အဆုိအရရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အမ်ားဆံုး
ထူေထာင္ထားကာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးႏွင့္ ဧရာဝတီႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား
တြင္လည္း အစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာ အမ်ားစု ထူေထာင္ထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း