အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္း

 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအဆိုျပဳမူၾကမ္း တစ္ရပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ
ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို အာမခံေပးႏုိင္ေသာ အမႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္တိုင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ား
ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳေသာ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္
မသက္ဆုိင္ဘဲ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသံုးျပဳလ်က္ တရားစြဲဆုိေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုင္ရာ သုေတသနအဖြဲ႕၏ ေလ့လာျပဳစုခ်က္အရ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္တြင္
ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ခုနစ္မႈသာရွိၿပီး၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ၆၆ မႈအထိ ရွိလာသည္။

ယင္းအမႈမ်ားအနက္ တပ္မေတာ္က စြဲသည့္အမႈ ခုနစ္မႈရွိၿပီး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ပါတီဝင္မ်ားက စြဲသည့္အမႈ ေျခာက္မႈရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အသေရဖ်က္မႈ ေၾကာင့္
ၾကားလူကစြဲသည့္အမႈ ရွစ္မႈရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းစြဲဆိုသည့္အမႈ တစ္ခုမွမရွိပဲ၊
လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားအေပၚ အသေရဖ်က္သည္ဟုဆိုကာ စြဲဆိုသည့္ အမႈမ်ား
သာျဖစ္သည္။

အသစ္ျပင္ဆင္ရန္ သမၼတ႐ံုးက အၾကံျပဳထားသည့္ မူၾကမ္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တစ္ခုခုကို
အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးကို''ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း'' တို႔ကိုသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ ထည့္သြင္းထားၿပီး၊ ''အႏိုင္ အထက္ ျပဳျခင္း၊ မတရား
တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္း''တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ထားသည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ပါ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီးက ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ား တူညီေသာ္လည္း
ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္အသံုးျပဳၿပီး က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရ
အေရးယူရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အသေရဖ်က္မႈအတြက္ တရားစြဲဆုိခံရပါက ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅ဝဝ အရ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္
အာမခံရႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအရေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ႏွင့္
အာမခံမရႏုိင္သည့္အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးကမူ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ ျပ႒ာန္း
ထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားသည္ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ ပါရွိၿပီးျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သျဖင့္ သီးျခားျပ႒ာန္းေနစရာမလိုပဲ
ပယ္ဖ်က္သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

''၆၆(ဃ)ပါ ျပစ္မႈေတြဟာ ရာဇသတ္ႀကီးမွာလည္း ပါေနတဲ့အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကိုဖ်က္ၿပီး၊
အြန္လိုင္းေပၚမွာ က်ဴးလြန္တဲ့ ျပစ္မႈေတြကို အေရးယူဖို႔ဆိုရင္ ဆိုက္ဘာဥပေဒ သီးသန္႔
ျပ႒ာန္းသင့္တယ္။ ဆုိက္ဘာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမႈေတြကို ဆိုက္ဘာအထူးျပဳေလ့လာတဲ့
တရားသူႀကီးေတြက စစ္ေဆးသင့္တယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)တြင္ အသေရဖ်က္မႈကို ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္မွာ ႏုိင္ငံတကာတြင္
တရားမမႈအျဖစ္ က်င့္သံုးသည္ႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက
ေထာက္ျပသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ The Voice အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကုိ တရား႐ုံးထုတ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရသည့္ The Voice အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မင္းေဆြကုိ တရား႐ုံးထုတ္တစ္ခုတြင္ ေတြ႕ျမင္ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

ရာဇဝတ္မႈဆိုသည္မွာ ျပစ္မႈတစ္ခု က်ဴးလြန္ရာတြင္ က်ဴးလြန္ခံရသူသာမက၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုလံုးအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး၊ အစိုးရက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွတစ္ဆင့္ တရားလိုျပဳကာ
တရားစြဲဆိုသည့္ အမႈျဖစ္သည္။ တရားမမႈမွာမူ လူပုဂၢိဳလ္ အခ်င္းခ်င္းၾကား အက်ဳိးစီးပြားနစ္နာမႈ
ရွိေၾကာင္း သက္ေသထူကာ တရားစြဲဆိုေပးရန္ ႐ံုးေတာ္သို႔ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားသည့္
အမႈမ်ားျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေနမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အဓိကေထာက္ျပသည့္အခ်က္မွာ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ပါ
''အသေရဖ်က္မႈ'' ကို ရာဇဝတ္မႈ၊ ရဲအေရးပိုင္သည့္အမႈအျဖစ္ ဆက္လက္ျပ႒ာန္းထားသည့္
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ရဲအေရးပိုင္သည့္အမႈျဖစ္သည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က တရား႐ံုးတစ္ရပ္ရပ္၏
ခြင့္ျပဳခ်က္၊ ဖမ္းဝရမ္းမပါဘဲ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးႏုိင္သည့္ အခြင့္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ကမူ
''အာမခံေပး၊ မေပးဆိုတာက ပင္မဥပေဒမွာ ထည့္ထားစရာ မလိုဘူး။ က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ သို႔မဟုတ္
နည္းဥပေဒမွာပဲ ျပ႒ာန္းရမယ္'' ဟု ဆိုသည္။

ျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းက ပုဒ္မ ၆၅၊ ၆၆(က)၊ (ခ)ႏွင့္(ဃ) ကို အာမခံေပးႏိုင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္
သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ကို ျပင္ဆင္ထားျခင္း မရွိပဲ၊ ပုဒ္မတစ္ခုကို ကြက္၍ အာမခံေပးႏိုင္
သည့္ အမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ဥပေဒျပဳက်င့္ထံုးအရ မွားယြင္းသည္ဟု ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က
ဆိုသည္။

ပုဒ္မ၆၆(ဂ)၊ (ဃ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၆၈(က)တို႔ပါျပစ္မႈမ်ားမွတစ္ပါး က်န္ျပစ္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆို
ရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရမည္ဟု ျပ႒ာန္းရန္ အၾကံျပဳထားခ်က္မွာ
လူမႈကြန္ရက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ
၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးလႈပ္ရွားသည့္အဖြဲ႕က ေထာက္ျပသည္။

''ဥပေဒက ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးမႈမွ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္း'' ႏွင့္ ''တရားစြဲဆိုရာတြင္
ဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းေၾကာင့္ မတရားစြဲဆိုမႈမ်ား
ေပၚေပါက္လာပါက သံုးသပ္ဆန္းစစ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာကို ပယ္ဖ်က္ လိုက္ျခင္း''စသည့္
အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း အဆိုပါအဖြဲ႕က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မည္သည့္တရား႐ံုးမွ် ပုဒ္မ (၆၆)၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)ပါ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍
ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား အသေရဖ်က္ျခင္းျပဳေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ နစ္နာသူ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသူ၏
ကိုယ္စားလႊဲအပ္ျခင္း ခံရသူကျဖစ္ေစ တိုင္တန္းခ်က္အရ မဟုတ္လွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း
မျပဳရဟူေသာ ထပ္တိုးျပင္ဆင္မႈတစ္ခုလည္း မူၾကမ္းတြင္ပါရွိသည္။ ယင္းျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းအရ
နစ္နာသူက သိရွိျခင္း မရွိပဲ၊ ၾကားလူက နစ္နာသူကိုယ္စား တရားစြဲဆိုႏုိင္သည့္အခြင့္ကို
ပယ္ဖ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္သည့္သေဘာ ေဆာင္ေသာေၾကာင့္
ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ပယ္ဖ်က္သင့္သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသန္းေဇာ္ေအာင္က ေျပာသည္။

''ဥပမာ ရာဇသတ္ႀကီးမွာလည္း ပါတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြျဖစ္ေနတယ္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို
ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔လည္း မညီၫြတ္တဲ့အတြက္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ဥပေဒကေန
ပယ္ဖ်က္သင့္ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကြန္ရက္က အၾကံျပဳထားသည့္ အခ်က္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကို
လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည္ဟု အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာသည္။

''အခုအေျခအေနမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုေရာက္သြားၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ႏိုင္တာ
သိပ္မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ေတြ႕ဆံုၿပီး အၾကံဥာဏ္
ေတာင္းခံသင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးကို အလ်င္စလို မလုပ္ဖို႔လိုတယ္'' ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း