လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနကုိ ၾကပ္မတ္ ကိုင္တြယ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ သတိေပး

ေတာင္သူမ်ားကို လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးေသာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသည္ ေအာက္ေျခတြင္ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္က တင္ျပသည့္အတြက္ အဆုိပါဌာနကုိ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျပည္သူ႔
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ယမန္ေန႔တြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနကို သတိေပးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေစာသေလးေစာ၏ ေမးျမန္းခ်က္အား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ
ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က လာေရာက္ေျဖၾကားစဥ္ ဦးဝင္းျမင့္က အထက္ပါအတုိင္း သတိေပးခ့ဲျခင္း
ျဖစ္သည္။

''ကိုယ့္ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာရွိတ့ဲ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန (ယခု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္
စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထား) ကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ''
ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါဦးစီးဌာနသည္ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးရာတြင္ လယ္ယာေျမတည္ေနရာကိုျပေသာ
ပုံစံ (၁ဝ၅) (အရက္မ်က္ႏွာ ေလးရပ္တြင္ မည္သူမ်ားရွိသည္ကို ေဖာ္ျပေသာ အေထာက္အထား)ကို
အေျခခံကာ ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို မလိုက္နာဘဲ ထုတ္ေပးခ့ဲ
ေသာေၾကာင့္ ေျမျပင္တြင္ မမွန္မကန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေစာသေလးေစာက ေျပာသည္။

''ပုံစံ(၇) မွာက ငါးဧကပဲရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သီးႏွံေခ်းေငြအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္ေကာ္မတီက
၁၅ ဧကဆိုၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ခ့ဲတာရွိတယ္။ ပိုင္ရွင္က ငါးဧကအတြက္ပဲ ေခ်းေငြရတယ္။ ၁ဝ ဧကအတြက္
ေခ်းေငြက ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိဘူး။ ဒါက ပုံစံ (၁ဝ၅) မရွိလို႔ျဖစ္တယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးရန္ ဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ထားသက့ဲသို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္
နည္းလမ္းမ်ားအား ေတာင္သူမ်ား နားလည္သိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာခ့ဲေသာ္လည္း
ေအာက္ေျခတြင္ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားရွိခ့ဲေသာေၾကာင့္ အေရးယူမႈမ်ားလည္းရွိခ့ဲသည္ဟုလည္း
ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

''ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပသလို ေအာက္ေျခမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲ အေခ်ာ္မ်ားရွိမႈေၾကာင့္ ပုံစံ
(၇) ထုတ္ေပးျခင္းကို ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈ မရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္တ့ဲဝန္ထမ္းမ်ားကို စိစစ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။
ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေသြဖီၿပီး မေလ်ာ္မကန္မႈေၾကာင့္ အရာထမ္းငါးဦးႏွင့္အမႈထမ္း ၈၁ ဦး၊
စုစုေပါင္း ၈၆ ဦးကို အျပစ္ေပးအေရးယူခ့ဲပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း