သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ အားလံုးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္လံုးကြ်တ္အဆင့္
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ အားလံုးပါ၀င္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကာလ
အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရာက္ရွိ ေနသူ အားလံုးႏွင့္ ျပည္ပသုိ႔ေရာက္ရွိေနသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား
အားလံုးကိုလည္း စာရင္းေကာက္ယူသြားမည္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး
ဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

ထိုသုိ႔ေကာက္ခံရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ျပည္ပသုိ႔ တရား၀င္
ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ ေရာက္ရွိေနသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ တရားမ၀င္ ေနထိုင္ေနသူ
မ်ားကိုပါ စာရင္းေကာက္ယူသြားမည္ဟု ၎က ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္း
စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

"သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မည္သည့္ေနရာမွာ ရွိေနသူျဖစ္ျဖစ္ စာရင္းပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ"ဟု ၎က ေျပာသည္။

စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေဂဟာ၊
ေဆး႐ုံ၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္း၊ သတၱဳတူး ေဖာ္ေရး၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားကိုပါ ေကာက္ခံသြားမည္ဟု လူ၀င္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန သန္းေခါင္စာရင္း တာ၀န္ခံအရာရွိၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာ မ်ားတြင္လည္း အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေကာက္ခံသြားမည္ဟု
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

"လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ဖြဲ႕ မွာ ၁၀ ဖြဲ႕က အပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့ အဆင့္အထိ လက္မွတ္ေရး
ထိုးၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ စာရင္းေကာက္ဖို႔အတြက္ ျပႆနာမရွိပါဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

"လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့ ကခ်င္ေဒသထဲမွာကိုပဲ ေနရာတိုင္းကို သြားလို႔ မရတာမဟုတ္ပါဘူး။
သြားလို႔ရတဲ့ ေနရာအထိကို သြားေရာက္ေကာက္ခံၿပီး သြားလို႔မရတဲ့ေနရာေတြကိုေတာ႔ ဆက္သား
လႊတ္ၿပီး ေကာက္ခံသြားပါမယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ပဋိပကၡနယ္ေျမမွာ စာရင္းေကာက္ဖို႔ အခက္အခဲမရွိပါ
ဘူး"ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းသို႔ ဗီဇာျဖင့္ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအျပင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူ
တို႔ ကိုလည္း စာရင္းေကာက္ယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။

"တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို စာရင္းေကာက္ သြားမွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ သူတို႔ကိုလည္း ေကာက္ခံသြားမွာျဖစ္ပါ
တယ္။ စာရင္း ေကာက္တာနဲ႔ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းနဲ႔မဆုိင္ပါဘူး"ဟု ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာသည္။

လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ တည္ေနရာျပ အေၾကာင္း
အရာမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုအေျခအေန၊ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား အစရွိသျဖင့္ ေမးခြန္း ၄၁ မ်ဳိး
ကို အေျခခံ၍ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ စာရင္းထပ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ိန ္ေခအသ စနစ္ဟုေခၚသည့္ ေတြ႕
သည့္ အရပ္တြင္ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

မွန္ကန္တိက်သည့္ စာရင္းရရွိရန္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္သူ လူထုပိုမိုသိရွိရန္လိုအပ္သလို
၎တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း အေရးႀကီးေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ေျပာသည္။

"စာရင္းက တိတိက်က် ေကာက္ယူရတဲ့အတြက္ လူေတြက သူတို႔ကို အခြန္ ေကာက္ဖို႔ ေမးတာ
လားဆိုၿပီး ထင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို အသိပညာေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံရာတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကုလသမဂၢလူ
ဦးေရရန္ပံု ေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Mohamed Abdel-Ahad က ေျပာသည္။

ျပည္လံုးကြ်တ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ကုန္
က်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေဒၚလာ ၁၅ သန္း သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ကာ ကုလသမဂၢ
လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ UNFPA က ေဒၚလာ ငါးသန္းထည့္၀င္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ၃၈ ဒသမ
၅ သန္း လိုအပ္ ေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း