Tuesday, October 25, 2016

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကိစၥ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ေခတၱရပ္ဆုိင္း

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးအား ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းစက္႐ုံတစ္႐ုံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးအား ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ေရလုပ္ငန္းစက္႐ုံတစ္႐ုံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ေအအက္ဖ္ပီ

ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ ေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး
ညိႇႏႈိင္းပြဲမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ရလဒ္တစ္စုံ တစ္ရာမရွိေသးေၾကာင္းျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာဌာနမွ အရာရွိ
တစ္ဦးက ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္က အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးေသာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအရ
စာရြက္စာတမ္း လက္ကုိင္မရွိေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ပါမစ္မ်ားကို
ထုိင္းႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလုံးရွိ စိစစ္ထုတ္ေပးေရးဌာန ေျခာက္ခုတြင္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္၊ သို႔ မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္
ပါမစ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေပသည္။

ယင္းေလွ်ာက္ထားေရးလမ္းစဥ္မ်ားတြင္ ပြဲစားႏွင့္ အျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါရွိသည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား
၏ အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈကြန္ရက္မ်ားက လက္ေတြ႕တြင္ တရားမ၀င္ ေငြေတာင္းခံမႈမ်ားပါရွိသည္ဟု ေျပာၾကား
ေသာ္ျငားလည္း အစုိးရက အဆုိပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ စာရြက္စာတမ္းမရွိသည့္ တရားမ၀င္လုပ္သားမ်ားအျဖစ္ ၎
တို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အလုပ္ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကုိင္ၾကရျခင္းထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္
အျဖစ္ ယုံၾကည္ၿပီး ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။

"ျမန္မာအစုိးရကေတာ့ လုပ္သားတစ္ဦးစီတိုင္းကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ မဟီ ေဒါလ္
တကၠသိုလ္၏ လူဦးေရႏွင့္လူမႈေရး သုေတသနဌာနမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာ ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္
၌ အခ်ိန္မွန္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသူ အန္ဒီေဟာလ္က ေျပာၾကားသည္။

၎က "ဒီစည္းမ်ဥ္းဥပေဒက အလုပ္သမားမ်ား ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရမႈအႏၲရာယ္ ကို ေလ်ာ့ပါးေစပါတယ္"ဟု ေျပာၾကား
သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္သားတစ္သန္း ေက်ာ္သည္ အဆုိပါ မွတ္ပုံတင္ေရးအစီအစဥ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရ
ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္မူ ထုိင္းအစိုးရသည္ မွတ္ပုံတင္ေပးသည့္ စင္တာအားလုံးကို ပိတ္လုိက္ၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး က်န္ရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမဲ့ လုပ္သားမ်ား မိမိဌာေန တုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လွ်င္ျပန္၊ မျပန္
လွ်င္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းကို ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

ယခုတုိင္ အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အေရးယူျခင္းမ်ားမရွိ ေသးေသာ္ျငားလည္း မွတ္ပုံတင္စင္တာ
မ်ားအား ပိတ္ပစ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ ျခင္းသည္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ ေပးပို႔ေသာေငြႏွင့္ အသက္ရွင္
ၾကရေသာ မိခင္ႏိုင္ငံရွိ ၎တို႔မိသားစုမ်ား၏ ဘ၀ရပ္တည္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ အထင္အရွား႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။

အလုပ္သမားေရးရာဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ၎တို႔ဌာန ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဘန္ေကာက္သို႔
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ၁၂ ႀကိမ္ တုိင္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး မွတ္ပုံတင္စင္တာမ်ား အလုပ္ရပ္နားလုိက္သည့္
ရက္စြဲကို တုိးျမႇင့္ေပးရန္၊ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ေရးအစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံ က အေလွ်ာ့ေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

၎က "သူတုိ႔ စာရြက္စာတမ္းလုပ္ ေဆာင္ေပးတဲ့စင္တာေတြကို ပိတ္ပစ္ခ်င္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က
ေတာ့ ဒီစင္တာေတြကို ဆက္ဖြင့္ထားေစခ်င္ပါတယ္"ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လတ္ရွင္နာ၀ပ္ မၾကာမီက ထား၀ယ္သို႔ အလည္အပတ္ ေရာက္ရွိစဥ္ ၎ႏွင့္ ျမန္မာသမၼတ
ဦးသိန္းစိန္တုိ႔သည္ မွတ္ပုံတင္စင္တာမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းပစ္ျခင္းကို သက္တမ္းသုံးလ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄
ရက္ ေန႔တြင္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္ျငားလည္း သေဘာ
တူညီခဲ့စဥ္ကာလမွစတင္၍ ထုိင္းအစုိးရဘက္ မွ ယင္းမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အဆင့္တြင္သာရွိၿပီး တရား၀င္ သေဘာ
တူညီမႈျပဳခဲ့ ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရာသီအလိုက္ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္ ႏွစ္လ သက္တမ္းရွိသည့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား ထုတ္
ေပးမည္ဟူေသာ အျပန္အလွန္ အဆုိျပဳမႈအမ်ားအျပားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ေသာ္ျငားလည္း ၎တုိ႔အနက္ တစ္စုံ တစ္ခု
ကိုမွ် လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ နီးစပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ အလုပ္ခန္႔ ထားေရးဌာန၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
မွတ္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာေပးရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ယင္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ဆဲအဆင့္တြင္သာ
ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

"တုိင္းတစ္ပါး၌ ေနထုိင္ခြင့္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မေရမရာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈမ်ားေလ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားဘက္မွ
တရားမ၀င္ေကာက္ခံတဲ့ ေငြေၾကးအခြန္အတုတ္မ်ား ပိုမုိေပးရဖြယ္ရွိေလ ျဖစ္ေၾကာင္း"ဟု အန္ဒီေဟာလ္က
ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါအခြန္အခမ်ားတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရဲမ်ားအား အကာ အကြယ္ေပးခ ေပးရျခင္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး
အဆုိပါအခြန္အခမ်ား ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအား ေႂကြးၿမီ လည္မ်ဳိအထိ ေရာက္ေစခဲ့သည္။

မဲေဆာက္အေျခစုိက္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ MAP ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ
မစၥတာေဟာလ္ႏွင့္ ဂ်က္ပုိလတ္ တို႔၏ အဆုိအရမူ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား အမ်ားအျပားတုိ႔ ဥပေဒျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားကို မသိၾကေသာေၾကာင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံသား ပြဲစားမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ႏွင့္ ယင္း အထက္ ေၾကးေငြမ်ား ေပးေနၾကရျခင္း မွာ ပိုမုိ၍ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာေကာင္း
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"ပြဲစားေတြက လူေတြကို ၎တို႔ ေနထုိင္ခြင့္ စာရြက္စာတမ္းေတြ ရယူေပး ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း
၎တို႔ရရွိေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ အတုအေယာင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္"ဟု မစၥတာေဟာလ္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးမ်ဳိးေအာင္ကမူ ၎၏႐ုံးက ထုိင္း ႏုိင္ငံရွိ အလုပ္အကိုင္ဌာနႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပထမပတ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္
အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲထားေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သို႔ေသာ္ စိတ္အား တက္ႂကြဖြယ္ အေျခအေန တစ္စုံတစ္ခု ကို ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ဘီလ္အုိတူးလ္

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း