Thursday, October 27, 2016

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ရွမ္းျပည္နယ္၌ ၂၀၀ ေျမာက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ လႊဲေျပာင္း

ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ မစၥတာဆာဆာကာ၀ါတုိ႔ကို ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရွ႕၌ ေတြ႕ရစဥ္။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးႏွင့္ မစၥတာဆာဆာကာ၀ါတုိ႔ကို ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရွ႕၌ ေတြ႕ရစဥ္။ လြင္ကိုတိတ္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းမႈျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႕က ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားေသာ
ေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ ၂၀၀ ေျမာက္အား ပညာေရး ဌာနသို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္
နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ အဆိုပါ ေက်ာင္း၌ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရးစီမံကိန္း (EPD)ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး
စီးခဲ့သည့္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အမွတ္(၈၃)၊ အင္းငယ္(၂)
အေျခခံပညာမူလတန္း ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္သည္ ဆာဆာကာ၀ါႏွင့္ ေစတနာအဖြဲ႕တို႔
က ရွမ္းျပည္နယ္၌ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းေဆာင္ ၂၀၀ ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနားသို႔
ရွမ္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စ၀္ေအာင္ျမတ္ႏွင့္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ မစၥတာ ယိုဟီဆာဆာကာ၀ါ၊
ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစၥတာ မီကီယိုႏူမတ တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

"ေဒသတစ္ခုရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း တစ္စိတ္ တစ္ေဒသကို
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ေပးတဲ့ မိတ္ေဆြ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နီပြန္ေဖာင္ ေဒးရွင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလံုး
ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္" ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စ၀္ေအာင္ျမတ္က ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေဘးဒဏ္မွ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ပညာေရး
မွာ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ မစၥတာ ဆာဆာကာ၀ါ
က ေျပာသည္။

"အခုႂကြေရာက္လာၾကတဲ့ လူႀကီးေတြ နဲ႔ ကေလးေတြအားလံုးဟာ ဂ်ပန္လူမ်ဳိး ေတြထက္ေတာင္
ပညာေရးကုိ ပုိၿပီး အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုပညာေရးကုိ
ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္မွာ ရွမ္းျပည္ကုိဦးေဆာင္မယ့္၊ ျမန္မာျပည္ကုိ ဦးေဆာင္
မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ေပၚထြက္လာမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ ရြာရဲ႕ႀကိဳးစားမႈ၊ မိဘျပည္သူမ်ား
ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈေတြဟာ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ ေရးတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ားက ပူးေပါင္း ပါ၀င္တည္ေဆာက္မႈ
မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္မရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာ ေတြ႕ႏိုင္ သည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးကာ ေဒသခံေက်း
ရြာသားမ်ားကုိ လုပ္အားထည့္၀င္ေစၿပီး လုပ္အားခမ်ားကုိ အေသးစားေခ်းေငြစနစ္ တည္ေထာင္ေစ
ကာ ေရရွည္ရန္ပံုေငြရရွိေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္လွ်င္ ေဒသခံမ်ား၏ လုပ္အားပါ၀င္ထည့္၀င္မႈအတြက္ အနည္း
ဆံုး က်ပ္သိန္း ၃၀ ခန္႔ ေပးအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဓႏု ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးထူးကုိကိုက ၎တို႔ေဒသတြင္ ေစတနာအဖြဲ႕ႏွင့္
နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔က တည္ေဆာက္ေပးသည့္ ေက်ာင္းကုိးေက်ာင္း ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ ထုိေက်ာင္း
ေဆာင္သစ္မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္း ၁၀၀ ေဆာက္
ရန္ နီပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔ နားလည္မႈစာခ်ဳပ္ စတင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု
နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္
ဦးေထြးလွ က ေျပာၾကားသည္။

"၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ကေန ၂၀၁၃ အထိ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဒၚလာသံုးသန္းနဲ႔ပဲ
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းမွာ စာသင္ေက်ာင္း ၁၀၀ ေဆာက္မယ္ဆိုၿပီး နားလည္မႈ စာခြ်န္
လႊာ ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ ေက်ာင္း ၂၀၀ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ အတြက္ ေဒသအတြက္ေရာ၊
၀န္ႀကီးဌာန အတြက္ပါ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူတဲ့အတြက္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္" ဟု
၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၃ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းျဖင့္ ေက်ာင္းမ်ား ဆက္လက္
ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေရး အတြက္ ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစေရး
အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရးစီမံကိန္း (ႏဏီ) ကုိ
နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႕က ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေမလအထိ ပထမငါးႏွစ္အတြင္း ေက်ာင္း ၁၀၂ ေက်ာင္းကုိ ရွမ္းျပည္နယ္၌ တည္
ေဆာက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ခါ ပထမဆံုးေက်ာင္းအျဖစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၌ မူလတန္းေက်ာင္း ကုိ စတင္
ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း ၁၀၀ ေျမာက္အျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေနာင္ခ်ဳိၿမိဳ႕နယ္၌
ဖြင့္လွစ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း