အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား 'ကန္'ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေထာက္ပံ့

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးက႑ အသီးသီး ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္
အပံ့မ်ားအတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္(ေအဒီဘီ)မွ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအား အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀
ကူညီသြားမည္ဟု ေအဒီဘီက လြန္ခဲ့ ေသာရက္သတၱပတ္က ေၾကညာသည္။

အဆိုပါေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ပညာေရး၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္
အအံု၊ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊
လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ေက်းလက္ ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး က႑အသီးသီးတြင္
ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အပံ့မ်ားအတြက္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေအဒီဘီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ မစၥတာ Haruhiko Kuroda က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္ ေန႔က ေနာက္ဆံုးေၾကညာခဲ့ေသာ အေထာက္အပံ့အရ
ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု ဆိုင္ရာစြမ္းရည္တို႔ကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္
သံုးႏွစ္တာအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ သန္း ကူညီရန္ ကတိက၀တ္ ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အျခားေသာ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လိင္ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေျခအေနအား အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊
အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ျခင္းႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသခဲြ၏ အေရွ႕
အေနာက္စီးပြားေရး စႀကႍစီမံကိန္း အေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားအသိုင္း အ၀န္းအား နားလည္ေစၿပီး
အက်ဳိး အျမတ္ ရယူတတ္ေစရန္ စသည့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

ေအဒီဘီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေႂကြးက်န္မ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီးသည့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္မႈမ်ားကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။

ပထမဦးဆံုးေခ်းေငြျဖစ္သည့္ မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံေသာ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၁၂ သန္းကို
လည္း ဇန္န၀ါရီလက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြအား ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအဒီဘီေလ့လာမႈအရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ႏွစ္စဥ္ ခုနစ္ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း
အထိ တိုးတက္လာ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလယ္အလတ္၀င္ေငြ ရွိေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႀကီးမား
ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါက ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူတစ္ဦးခ်င္း
ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြမွာ သံုးဆအထိ တက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း သံုးသပ္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar.times@gmail.com သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း