၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ အာဏာခြဲေ၀အပ္ႏွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ အာဏာခြဲေ၀အပ္ႏွင္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး မၾကာမီ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ရွိေၾကာင္း သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္
ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္အတြင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာသည္။

အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အစိုးရႏွင့္ က်န္တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား
အာဏာခြဲေ၀အပ္ႏွင္းမႈကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားရာ အခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္က တိုက္႐ိုက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမျပဳ ေတာ့ဘဲ အဆိုပါျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက
လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚ ေနသည္။

"ၾကားတာကေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ အစိုးရေတြက အဲဒီမွာရွိတဲ့ အစိုးရ
၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လစာဘတ္ဂ်က္ေတြကအစ ကိုင္တြယ္မယ္လို႔ၾကားရတယ္။ အဲဒီသတင္းထြက္လာ
ေပမယ့္ အတိအက်မသိရေသးဘူး။ လာမယ့္ ဧၿပီလဆန္းဆိုရင္ေတာ့ သိႏိုင္မွာပါ"ဟု အမည္မေဖာ္
လိုသူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦး က
ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈၈ အရ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရိွသည့္က႑မ်ားကို ဇယား-၂ ႏွင့္ ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ပုဒ္မ ၂၅၆ မွာေတာ့ တိုင္းေဒသ
ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ မိမိ ေဒသအတြင္းမွာရိွသည့္ နယ္ဘက္ ၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ
ကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ႀကီးၾကပ္၊ စစ္ေဆးႏုိင္ခြင့္ ေပးထား ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္းလည္း
သုံးသပ္ရသည္။

"၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက အစိုးရအဖဲြဲ႕အစည္းမ်ား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္
မႈ ပိုမိုေကာင္း မြန္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရ၊ ဌာန
ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့အခါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ
ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန အလိုက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရ
မယ့္ လုပ္ငန္း ေတြနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္း
မ်ားကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး
လုပ္နည္း၊ မူေဘာင္မ်ား ထိန္းသိမ္းမႈကို အဓိကတာ၀န္ခံဖို႔၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရေတြက
၀န္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္" ဟု ဦးရဲထြဋ္က
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျဖၾကားသည္။

"အဲဒီၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အေနနဲ႔ အခ်ဳိ႕၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ ျပင္ဆင္မႈ
တခ်ဳိ႕ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရိွပါတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိရ ေသးပါဘူး။ လစာကိစၥမ်ဳိးက်ေတာ့
ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ရဲ့ ရန္ပံုေငြခြဲေ၀မႈမ်ားနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ ေနပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

သို႔ရာတြင္ ဦးရဲထြဋ္က မည္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆိုသည္ကို
မူ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ
၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကမူ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပိုမို
သိသာေစရန္အတြက္ အာဏာခြဲေ၀ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတည္းကိုပဲ
ကိုင္တြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ပိုင္
ခြင့္ကအစ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံသို႔ ေပးအပ္သင့္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

"အမွန္က တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြကို ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတည္း ကိုင္ၿပီး လုပ္ဆိုတာ
ထက္ ဒီ၀န္ထမ္းေတြ နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ဆင့္ လုပ္ခြင့္ရေအာင္ ခြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။
ဒါမွ ဘယ္၀န္ထမ္းက ဘယ္ေလာက္ ေတာ္ၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနတယ္။ ရာထူးတိုးေပးဖို႔ကအစ
လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိကာလတြင္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔သည္ သစ္ေတာေရးရာ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္
အား ေပးေရးအဖြဲ႕ အစရွိသည္တို႔ကို လစာ ေငြမ်ား ကိုင္တြယ္ ထုတ္ေပးလ်က္ရွိေနၿပီး စီမံခန္႔ခြဲခြင့္
ကိုမူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

"၀န္ထမ္းလစာ ေပးတာကေတာ့ ဘယ္ဌာနက ဘယ္ေလာက္ဘတ္ဂ်က္ဆိုတာ တက္လာရင္ ေပးရ
တာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဓိကက်တာက ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူက ဘာလုပ္တယ္ ဆိုတာ
ကို ေလ့လာၿပီး စီမံခြင့္ရဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္"ဟု ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ေျပာသည္။

အရပ္သားအစိုးရ တက္လာၿပီး ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္
အစိုးရမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က
သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း