ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာ၀န္အသင္းေျမေနရာကို ပုဂၢလိကထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်မည္ ဆိုျခင္းကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျငင္းဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းပိုင္ ေျမေနရာကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း ေရာင္းခ်မည္ဆိုျခင္းမွာ လံုး၀
မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္အသင္းမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့
ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ျဖဴလမ္း ဆရာ၀န္အသင္း ခန္းမေဆာင္ေအတြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္း
အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကိစၥေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အသင္းႀကီးကို လက္ညႇိဳးထိုးေရာင္းခ်ေနသည္ဟူေသာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား
ကို တရား၀င္ ျငင္းဆိုသည္ဟု အသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ေျပာသည္။

"တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳးၿမိဳး ျမက္ျမက္ရေနၾကတယ္၊ လုပ္စားေနၾကတယ္လို႔ ေျပာၾကားျခင္း
ဟာ လက္ရွိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕အေပၚ ထင္ေၾကးေပး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေစာ္ကားတုိက္ခိုက္မႈမ်ား
သာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ
ျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါေ၀ဖန္ခ်က္မ်ားသည္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ၿပီးေနာက္
တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္း ေျမေနရာအား အက်ဳိးရွိစြာအသံုးခ်ေရး မူ၀ါဒကို လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္
ေက်ာ္ခန္႔ က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ကာ ဆရာ၀န္အသင္းပိုင္ ေျမေနရာတြင္ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္
အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ကာ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္အေပၚ
ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ဆရာ၀န္ညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာ ျမင့္ေသာင္းက ေျပာသည္။

ဆရာ၀န္အသင္းႀကီး၏ မ်ားျပားလာ ေသာ အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း လိုအပ္လာျခင္း၊
ေဆးပညာျပန္႔ပြား ေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္
ရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ပံု ေငြ လိုအပ္လာျခင္း၊ ေရရွည္
အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အမွီအခိုကင္းမဲ႔ေသာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ၀င္ေငြ ရရွိရန္
လိုအပ္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က
ေျပာသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚထားျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ားကိုသာ ဖိတ္ေခၚ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာလ်က္ရွိ
သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုအခါတြင္ ကမ္းလွမ္းထားသည့္ ျပည္ပကုမၸဏီေလးခုႏွင္႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းလ်က္ရိွၿပီး မည္သည့္
ကုမၸဏီႏွင္႔မွ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္ခံေဆာင္ရြက္ ျခင္း မရွိေသးဟု သိရသည္။

အသင္းပိုင္ေျမေနရာကို ေရာင္းခ်မည္မဟုတ္ဘဲ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းျခင္းျဖင့္ အသင္း၏ အက်ဳိးစီးပြား
အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု အသင္းဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္ျမင့္ႏုိင္က ေျပာသည္။

"အသင္းႀကီးရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အသင္းနဲ႔ေ၀းကြာ ေနၾကသူအနည္းစုက
မီဒီယာေတြမွာ ေရးသား ေဖာ္ျပေနၾကတာေၾကာင့္ အခုလို ရွင္းလင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က
ေျပာသည္။

အမ်ားစုမွ ကန္႔ကြက္သည္ ဆိုသည္မွာလည္း မူေဘာင္အတြင္းမွ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းတက်
ကန္႔ကြက္မႈ မမည္ဘဲ အုပ္စုဖြဲ႕ ဂိုဏ္းဂဏကြဲ ေသြးခြဲစည္း႐ုံး ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

အသင္းသားရပိုင္ခြင္႔အရ ကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမရွိဘဲ နားစြန္ နားဖ်ား ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္းျဖင့္
ေရးသားေျပာဆိုေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္
ေရးသားခဲ့ေသာ အသင္း၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ေအာင္ခင္ဆင္႔က အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ား
ဘက္မွ အသင္း၀င္မ်ားအေပၚ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းေပးမႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ အားနည္းခဲ့
၍ယခုကဲ့သုိ႔ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၂၂ ရက္ေန႔က ေျပာသည္။

"အသင္း၀င္ေတြကို ဒီအေၾကာင္းေတြ ကို ဂဃနဏ အရင္ဆံုး အသိေပးဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အသိမေပးဘဲနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားက လက္၀ါးႀကီး အုပ္ေတာ႔မယ္၊ ေရာင္းစားေတာ့မယ္လို႔
သတင္းေတြထြက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီလို စြပ္စြဲခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္လာတာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ၎က အသင္းႀကီးက စီစဥ္လ်က္ရွိေသာ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈမ်ားကို အသင္း၏ဂုဏ္သိကၡာ
အား မထိခိုက္ပါ က လက္ခံသြားမည္ဟု ေျပာသည္။

"ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အသင္းႀကီးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္မႈေတြ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဆရာ၀န္မ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး ဆရာ၀န္အသင္း ဥကၠ႒နဲ႔
က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဆီ တင္ျပသြားမွာပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

"ေရွးယခင္ကတည္းက ပိုင္ဆုိင္ခဲ့တဲ့ ဆရာ၀န္အသင္းႀကီးကို ထိန္းသိမ္းလိုတဲ့ဆႏၵ၊ ဂုဏ္သိိကၡာ
တက္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵက ဆရာ၀န္တုိင္းမွာရွိပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းကို ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း
အဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္ ၁၈ယ၀၀၀ ခန္႔ ရွိေနကာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာရွင္အဖြဲ႕ ၃၃ ဖြဲ႕ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း