ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပ့ံမႈ စတင္

ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသလူမႈအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္
Global Environment Facilities (GEF) ၏ အေသးစား ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ (Small Grant
Program) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ ႏိုင္ၿပီျဖစ္ကာ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ
စီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ဇူလိုင္လခန္႔တြင္ စလက္ခံႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
အစီအစဥ္မွ လက္ေထာက္ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းထြဋ္ယဥ္က မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္
ေျပာသည္။

GEF ၏ ၎အစီအစဥ္ကို ကမၻာ တစ္၀န္းတြင္ ၁၉၉၂ မွစတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိကာ လူတို႔၏
က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည့္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ပံ့ပိုးလ်က္ရွိ
သည္။

"အေသးစား ေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ ကို ဒီေန႔ကေနစပါၿပီ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအဆင့္ ႀကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မတီဖြဲ႕ပါမယ္၊ ၿပီးရင္ ပေရာဂ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြေရးဆြဲၿပီး ေထာက္ပံ့
ေၾကး ေလွ်ာက္ထားမႈေတြ စပါမယ္။ အေစာဆံုး ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားမႈေတြ စႏိုင္မယ့္
ရက္က ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေလာက္ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္"ဟု ဦးမင္းထြဋ္ယဥ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံအဆင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း
ေဒသလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ခ်ိတ္ဆက္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အေသးစားေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္အရ ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲ၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျမဆီလြႊာျပဳန္းတီးမႈ၊
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းမႈ၊ ေရသယံဇာတ၊ ဓာတုပစၥည္း စသည့္ က႑မ်ားတြင္
ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ
၂၅,၀၀၀ မွ ၅၀,၀၀၀အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း GEF Small Grant Program ၏ 
Global Manager ျဖစ္သူ Mr Delfin J.Ganapin Jr က ေျပာသည္။

အေသးစားေထာက္ပံ့မႈ အစီအစဥ္ အတြက္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ မွ ၂၀၁၄ ဇြန္လအထိ
အေမရိကန္ ေဒၚလာ သံုးသိန္းမွ ငါးသိန္းၾကား ထည့္၀င္သြားမည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

"တစ္ဖြဲ႕ကို ေဒၚလာ ၅၀,၀၀၀ အမ်ားဆံုးေပးမယ္။ ပ်မ္းမွ် တစ္ကမၻာလံုးမွာေထာက္ပ့ံမႈက ေဒၚလာ
၂၀,၀၀၀ ကေန ၂၅,၀၀၀ ၾကားဆိုေတာ့ လက္ရွိ ထည့္၀င္ေငြအရ အနည္းဆံုးေျခာက္ဖြဲ႕ ကေန
အမ်ားဆံုး ၁၂ ဖြဲ႕၊ ၁၅ ဖြဲ႕ေလာက္ အထိ အေသးစားေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္က ေငြကိုရၿပီး ေနာက္ႏွစ္
ဩဂုတ္လ ေလာက္ထိ ေဆာင္ရြက္လို႔ ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသ စြမ္းအင္ရရွိမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အတြက္ ကုလ
သမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၆ သန္းမွ သန္း ၅၀
ခန္႔သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းထြဋ္ယဥ္က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း