ဂ်ပန္၏ေခ်းေငြသစ္ 'ကန္'ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ျမန္မာရမည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေခ်းေငြသစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀
ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္သည္ဟု မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့
သည္။

လုပ္ငန္းစီမံကိန္း သုံးခုအတြက္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ ၅၁ ဒသမ ၀၅၂ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိး
၅၃၇ သန္း) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား တရား၀င္ေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းရန္ ဂ်ပန္အစုိးရမွ ဆုံးျဖတ္ထား
သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးက အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္
မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္အား မတ္လ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ အသိေပးခဲ့
သည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ဆုိထားသည္။

အဆုိပါေခ်းေငြသစ္တြင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္
ယန္းေငြ ၁၇ ဒသမ သုည ဘီလ်ံသတ္မွတ္ထားၿပီး လမ္း၊ တံတား၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရရွိေရး စီမံကိန္း
မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳရန္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယစီမံကိန္းအျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ေငြ ၁၄ ဒသမ ၀၅၂
ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး တတိယစီမံကိန္းမွာ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၂၀ ဒသမ သုည ဘီလ်ံ ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ဂ်ပန္အစုိးရဲ႕ ေခ်းေငြသစ္အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးအတြက္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အကူအညီေတြက အမ်ားႀကီးအေရးပါတယ္။ အခုေခ်းေငြကလည္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔
အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ အတြက္ဆုိေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ
ေကာင္းဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါမွ ဧည့္သည္ေတြလာမွာျဖစ္သလုိ စီးပြားေရးလည္း တုိးတက္လာမွာပါ"ဟု
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ျဖစ္သူ
ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ဂ်ပန္အစုိးရ၏ အုိဒီအယ္လ္ေခ်းေငြကုိ ႏွစ္စဥ္အတုိးႏႈန္း သုည ဒသမ ၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းျဖင့္ ႏွစ္ ၄၀
သက္တမ္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစုိးရတုိ႔ၾကား အကူအညီေပးေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ
မ်ားကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ားမွာ (၁) စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ ယန္းေငြ ၁,၁၀၈ သန္း၊ (၂) ကရင္ျပည္ နယ္၌ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ရန္
ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၇၅၉ သန္း၊ (၂) ရာသီဥတု ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈ
ေစာင့္ၾကပ္ေရးစနစ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၃,၈၄၂ သန္း၊ (၃) တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ
ေလဆိပ္မ်ား လုံျခံဳေရးအဆင့္ တုိးျမႇင့္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၁,၂၃၃ သန္း၊ (၄) ဘီလူးေခ်ာင္း(၂)
ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၆,၆၆၉ သန္း၊ (၅) ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ
ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးဆုိင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ ယန္း ၁,၁၄၀
သန္း၊ (၆) ရန္ကုန္ျမစ္တြင္းသြား ပုိ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ယန္းေငြ
၁,၁၆၈ သန္း အကူအညီေပးေရးတုိ႔ျဖစ္သည္။

စာခြ်န္လႊာခုနစ္ခုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စုစုေပါင္း ဂ်ပန္ယန္းေငြ ၁၅ ဒသမ ၈၁၉ ဘီလ်ံကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
အကူအညီအျဖစ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း