ပါတီၾကီးမ်ားကုိယွဥ္ႏုိင္ရန္ တုိင္းရင္းသားပါတီႀကီးတစ္ခု တည္ေထာင္ေရး ဆုံးျဖတ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္က်င္းပမည့္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္မမွ အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ပါတီ
ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမ်ားအား
ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ၊ ရခုိင္တုိင္းရင္း
သားမ်ားတုိးတက္ေရးပါတီ မ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၅ ပါတီက တုိင္းရင္းသားပါတီ
ႀကီးတစ္ပါတီတည္ေထာင္ရန္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္က ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကသည္။

"ဒီလိုပါတီႀကီးတည္ေထာင္ဖုိ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပတဲ့ ညီေနာင္တုိင္းရင္း
သားမ်ားဖယ္ဒေရးရွင္းရဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာ ကၽြန္ေတာ္က စ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
ဘုိးေဘးေတြ စိတ္၀င္စားမႈနည္းခဲ့တဲ့ ျပည္မႏုိင္ငံေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စလုပ္ပါေတာ့မယ္" ဟု
ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဥကၠဌ ဦးဇုိဇန္က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္လ ၁၁ႏွင့္ ၁၂ က်င္းပသည့္ညီေနာင္
တုိင္းရင္းသားမ်ားဖယ္ဒေရးရွင္းအဖြဲ႕၏ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း ပထမရက္အၿပီး ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီဟု အမည္တြင္မည့္ အဆုိပါ အင္အားႀကီးပါတီတည္ေထာင္ရန္
ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏုိင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာကုိင္ တြယ္ႏုိင္
လာမည္ဟု ယင္းက ေျပာသည္။

"ျပည္မက ပါတီႀကီးေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႕တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႕က ခံစစ္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ အေ၀းကြင္း ကုိသြားကစားတဲ့သေဘာပါ" ဟု ၎က
ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္က်င့္သုံးရန္ အလားအလာရွိေနသည့္ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳေရြးေကာက္
ပြဲစနစ္ကလည္း ယခုကဲ့သုိ႕ ပါတီႀကီးတည္ေထာင္ရန္ တြန္အားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာ
သည္။

"ျပည္မႀကီးမွာလည္းကၽြန္ေတာ့္ကုိ မဲေပးခ်င္တဲ့သူရွိမွာပဲေလ။ ဒါဟာလည္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း(ပါတီ
တည္ ေထာင္ရျခင္း) အျဖစ္ပါ၀င္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ "ကၽြန္ေတာ့္တစ္ဦးတည္းအျမင္
အရဆုိ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္ကုိ လက္ခံတယ္။ ပါတီစုံစနစ္နဲ႕ လက္ရွိ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦး
တည္းသားအႏုိင္ရတဲ့ စနစ္နဲ႕က မကုိက္ညီဘူး။ အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္သာ ပါတီစုံနဲ႕ ကုိက္ညီ
တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ပါတီႀကီးတည္ေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီူ၀ါဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊
ဘ႑ာေရး စသည္ တုိ႕ကုိ ေရးဆြဲၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႕ ပါတီတည္
ေထာင္ခြင့္တင္ျပေလွ်ာက္ထား သြားမည္ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အေထြ
ေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစုိင္းလွေက်ာ္က ေျပာသည္။ "လက္ရွိပါတီ ၁၅ ပါတီကလည္း ဆက္ရွိေနမယ္။

ဒါေပမယ့္ အသစ္တည္ေထာင္မယ့္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုပါတီမွာ ပါမယ့္သူေတြက မူလပါတီက
ႏႈတ္ထြက္ရပါမယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း