အျငင္းပြားဖြယ္ ႐ုပ္/သံလႊင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း လႊတ္ေတာ္တင္မည္

ယခင္အစုိးရလက္ထက္မွစ၍ ပံုသဏၭာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားသည့္ ပုဂၢလိက
႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယိုလုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထားေစျခင္းျဖင့္ ဥပေဒေၾကာင္း
အရ တရား၀င္ရပ္တည္ခြင့္ျပဳၿပီး မူလသေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ
ျပန္လည္တိုက္ဆိုင္ ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းထားသည့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အသံထုတ္လႊင့္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေအာက္တိုဘာလအတြင္း
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ေဆြက ေျပာသည္။

"ဒီဥပေဒမွာ ပံုႏွိပ္မီဒီယာနဲ႔ မတူဘဲ institution ဆိုင္ရာေရာ၊ professional ဆိုင္ရာပါ တစ္ေပါင္း
တည္း ေရးဆြဲထားတယ္။ ေအာက္တိုဘာလလယ္ေလာက္ လႊတ္ေတာ္တင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္"
ဟု ၎က ေျပာသည္။

"႐ုပ္/သံလႊင့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ျပန္ေလွ်ာက္ဖို႔ အဆင္သင့္ရွိတယ္" ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္
MRTV-4 ႐ုပ္သံလိုင္းကို ဖက္စပ္ထုတ္ လႊင့္သူ Forever Group မွ ဒါ႐ိုက္တာဦးခင္ေမာင္ေဌးက
ေျပာသည္။

"ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္ငန္းတရား၀င္ျဖစ္မႈ ရွင္းလင္းခိုင္မာသြားတာေပါ့။ မတင္မက် မစိုးရိမ္ရ
ေတာ့ဘူး။ လက္ရွိလုပ္ေနသူေတြအတြက္ အက်ဳိးအရွိဆံုး ျဖစ္မွာပါ" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္း
ေကာင္စီ (ယာယီ) အဖြဲ႕၀င္ ဦးကိုကိုက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃ အရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ရန္ ျပစ္မႈ
ဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိရာ အဆိုပါျပ႒ာန္းခ်က္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု ႐ုပ္/သံတစ္ခု
၏ ဥပေဒအၾကံေပးတရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေဖခင္က ေျပာသည္။

"အေျခခံဥပေဒအရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာမသက္ေရာက္ဘူးဆိုေတာ့ အရင္ အစိုးရနဲ႔
လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြ၊ စာခ်ဳပ္ေတြဟာ ဥပေဒသစ္ေတြနဲ႔ ညႇိလို႔မရဘူး။ အခု ျပ႒ာန္းခ်က္က
ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားစရာျဖစ္တယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။

"႐ုပ္/သံ မီဒီယာဥပေဒက (ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ) အခုမွ ေပၚတာ။ ဥပေဒကိုေတာ့ လူတိုင္း လိုက္နာရမယ္
လို႔ ျမင္တယ္။ ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိဘူး။ လိုက္နာဆိုရင္ လိုက္နာရမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕
အျမင့္ဆံုး အေျခခံဥပေဒ ကိုေတာင္မွ ျပင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကတာပဲ။ အဲေတာ့ အရင္တုန္းက စာခ်ဳပ္
ေတြ ဆိုတာေတြ၊ အရင္တုန္းက သေဘာတူညီခဲ့တာေတြ၊ အရင္က ဥပေဒဆိုတာလည္း အခု
ဥပေဒ ေပၚလာၿပီးေတာ့ ျပင္ရင္ ႏိုင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လိုက္နာသင့္တယ္လို႔ မထင္ဘူး
လား။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ ဘာမွ ျပႆနာမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္" ဟု
ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္/သံ မီဒီယာလုပ္ငန္းကို ပုဂၢလိကသို႔ ပထမဦးဆံုး
အႀကိမ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တရား၀င္ျပ႒ာန္းမည့္ ဥပေဒ ျဖစ္သည္။ မူၾကမ္းတြင္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္
ေဒသႏၲရ႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယို၊ မီဒီယာမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ အားေပးျပ႒ာန္းထားၿပီး စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္သူ
မ်ားကိုမူ ေဈးကြက္၊ ဧရိယာတစ္ခုအတြင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ ႐ုပ္/သံလႊင့္ မီဒီယာ တြဲဖက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊
႐ုပ္သံ၊ ေရဒီယုိလိုင္း ႏွစ္လိုင္းပိုင္ဆိုင္ျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္သံ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ကြဲျပားမႈမရွိေသးဘဲ
မူၾကမ္းအရ ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားလည္း ရုပ္/သံ မီဒီယာ
လုပ္ငန္းမ်ား လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထား လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး မူၾကမ္းပုဒ္မ ၁၀၅ အရ အဆိုပါ အစိုးရ
ပိုင္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လိုင္စင္ေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

မူၾကမ္းအရ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ငါးဦး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းမည့္ လုပ္ငန္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕က မူ၀ါဒမ်ား
ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္
ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အမ်ဳိးသား ႐ုပ္သံလႊင့္ေကာင္စီက
ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား မထြက္ရွိေသးေသာ္လည္း ယင္းတို႔ကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက အစီအစဥ္
က႑အလိုက္ ယာယီပိတ္ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ (protective attitude) မ်ားလြန္းတယ္လို႔ ထင္တယ္။
မူၾကမ္းထုတ္ျပန္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္မွာ ေလ်ာ့ရင္လည္း ေလ်ာ့သြားမွာပါ" ဟု ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့
အသံမွ ျမန္မာဗ်ဴ႐ိုတာ၀န္ခံ ဦးတိုးေဇာ္လတ္က ေျပာသည္။

ဦးခင္ေမာင္ေဌးက လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးအေနျဖင့္ မူၾကမ္းပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သေဘာ
တူညီထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

"ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ fair ျဖစ္ပါတယ္။ content control လို႔ ေျပာတဲ့ဟာေတြကလည္း လုပ္သင့္
လုပ္ထိုက္တဲ့ national interest ေျပာတဲ့ဟာေတြပဲပါတယ္။ မူၾကမ္းက ပဥၥမမူၾကမ္း ျဖစ္ၿပီး
လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးသားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုး သေဘာတူထားၿပီးလို႔
ထည့္ထားတဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္တယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း