ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေရး ဘာေၾကာင့္ အလွမ္းေ၀းေန

ယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပဲြ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - သမၼတ႐ုံးယခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာစားပဲြ၌ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္။ ဓာတ္ပုံ - သမၼတ႐ုံး

လက္ရိွ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို လွမ္းေမွ်ာ္
ၾကည့္ပါက အေ၀းကပင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ႏုိင္သည့္ အဓိက ျမင္ကြင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းျမင္ကြင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုထံ တစ္ရပ္လံုးက ဟစ္ေႂကြးေတာင္းဆုိေနသည့္ "၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေပး" "ပုဒ္မ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေပး" ႏုိင္ငံတစ္၀န္းတြင္ ပဲ့တင္ထပ္ေန
သည့္ အသံမ်ားကိုလည္း ၾကားေနရသည္။

အာဏာရွင္ စနစ္၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရေသာ
ျပည္သူလူထုသည္ တုိင္းျပည္အား ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမည္ ဟူသည့္
အသံကို အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ၾကားရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္ႏွင့္
ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္အား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္
ပံုေဖာ္လုိက္ေသာအခါ ယင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သက္သက္သာျဖစ္သည္ကို
သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ သေဘာေပါက္လာၾကသည္။

ယင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအစား ေျဖရွင္းမရႏုိင္သည့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ ျပည္တြင္း
စစ္မ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို
အသံုးခ်သည့္ ျပည္သူမ်ားအား ပုဒ္မ ၁၈ ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ား၊ ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္
လယ္သိမ္းေျမသိမ္းျပႆနာမ်ား၊ အသစ္အသစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကိုသာ ရင္၀ယ္ပိုက္ထားရသည့္
အေျခအေနကို ေရာက္ရိွခဲ့သည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ယခုအစုိးရ သက္တမ္းတြင္ ခ်န္ထားရစ္ကာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ
ကို ထူေထာင္လုိေသာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားသည္ ေနာက္
တစ္ႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာ
ခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဥပေဒ အျဖစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတက ျပည္တြင္း ျပည္ပတြင္ ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိခဲ့သလုိ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္လည္း ျပင္ဆင္ေရး
အတြက္ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အတုိက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း ျပင္ဆင္ေရး
အတြက္ လူထုအသိပညာေပးပြဲမ်ား၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမ်ားကို ႏုိင္ငံအ၀န္း အင္တုိက္အားတုိက္
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။

အလားတူ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၂၀၀၈ ကို မူလအတုိင္း ဆက္လက္တည္တံ့ရန္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း
စည္း႐ံုးလံႈ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားရိွေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကုိက
သတိေပးခဲ့သည္။

မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပတြင္လည္း အမ်ဳိးဘာသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး စကားလံုးမ်ားကို
ကိုင္စြဲလ်က္ ပုဒ္မ ၅၉(စ) မျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လူထုေထာက္ခံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လာရာ ၂၀၀၈
လြန္ဆြဲပြဲသည္ ပိုမုိအရိွန္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ရိွအေနအထားအရ ျပည္သူလူထုလုိလားေနသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑၊
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး စသည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားအား ၂၀၁၅ မတုိင္မီ ျပင္၊ မျပင္
ဆုိသည္မွာ မေသခ်ာေသးေပ။ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားကမူ လာမည့္ကာလမ်ားတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အဟန္႔အတား၊ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို ယခုထက္ပုိမုိ
ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဓိကက်သည့္ ပုဒ္မ ၇၄ ခုကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့
ႏိုင္ငံေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

အကယ္၍ လက္ရိွအစိုးရသည္ ၂၀၁၅ အလြန္တြင္ ထြက္ေပၚလာမည့္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္
ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑အား ယခု ပံုစံအတုိင္း ဆက္လက္တည္ရိွရန္ ထပ္မံႀကိဳးပမ္းပါက ၂၀၁၅
နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် မၿငိမ္သက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း စုိးရိမ္စရာ
အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ တုိင္းျပည္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ၿပီး တရားမွ်တသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတာင္းဆုိေနသည့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးသည္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ၾကားတြင္ ခုိင္မာသည့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ ရရိွေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

"ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး၊ စစ္တပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ၾကားမွာ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုရဖို႔
လုိတာကေတာ့ ျငင္းမရတဲ့ အခ်က္ပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုက ေလးပြင္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရးကို
ေတာင္းတာပါ။ အဲဒီႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ဆုိတာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အရင္
ေက်ာ္ျဖတ္ရမွာပါ"ဟု ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒
တုိ႔အား ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လအတြင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း
ျငင္းဆန္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး မၾကာမီ ႏုိင္ငံေတာ္
သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ၿပီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္းႏွင့္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္
ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္ ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ သူ႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ
ကာကြယ္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရိွခဲ့သလုိ ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈ အား ျငင္းပယ္သူမွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
သာျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျငင္းဆုိျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ လက္ရိွႏုိင္ငံေရး၏ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည့္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရရန္ သူ႔အေနျဖင့္ ထပ္မံႀကိဳးစားမည္ ဆုိေသာ္လည္း ယေန႔
အခ်ိန္အထိ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ျခင္း မရိွေသးေပ။

"အဓိကကေတာ့ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအပုိင္းမွာ လုိအပ္ေနတာလို႔ ထင္တယ္။ သမၼတက
ပယ္ခ်ၿပီး ကာခ်ဳပ္က မျငင္းခဲ့ဘူးလို႔ ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ သမၼတေရာ၊ ကာခ်ဳပ္ေရာ ဟာ ကာလံု
(ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ) အဖြဲ႕၀င္ေတြပါ။ စစ္တပ္အေနနဲ႔ ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႕ဖို႔
အခ်ိန္ေစာေသးတယ္လို႔ ယူဆေကာင္း ယူဆနုိင္သလုိ ေဒၚစုကိုေတြ႕ဖို႔ မယံုၾကည္ေသးဘူးလို႔လည္း
ယူဆႏုိင္ေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္ဖက္စလံုးက ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူလုပ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ပံု
မရေသးဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အေပးအယူလုပ္ရန္ ၾကားခံလူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုခုမွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအား ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္
အဆင္ေျပႏုိင္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

"ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြကေန တစ္ဆင့္
ပံုေဖာ္ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ကို တပ္မေတာ္ေရာ၊ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကေရာ လက္ခံဖို႔ လိုအပ္သလုိ
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအေပးအယူဟာ အဓိကက်တယ္ဆုိတာ အားလံုးလက္ခံဖို႔
လုိပါတယ္"ဟု ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားေနသူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနသည့္
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ကြန္ရက္အဖြဲ႕၀င္ ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းကလည္း ေလးပြင့္ဆုိင္
ေတြ႕ဆံုျခင္းဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုရန္ ခက္ခဲေနျခင္း
မွာ ေနာက္ကြယ္တြင္ မျမင္ႏုိင္သည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

"ဒါက အမွန္ေတာ့ အင္မတန္ရွင္းလင္းတဲ့ ေတြ႕ဆံုမႈပါ။ ဘာေၾကာင့္ခက္ခဲေနလဲဆုိတာ ေတာ့ေျပာဖို႔
ခက္တယ္။ ၾကားရသေလာက္ အခု သမၼတနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အဆင္ေျပေနတယ္ေပါ့။
ေနာက္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း အဆင္ေျပေနတဲ့ အေနအထားပဲ။
ေနာက္တစ္ခ်က္ စဥ္းစားရမွာက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာဖူးတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး
သန္းေရႊ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း ေလွ်ာက္မယ္ဆုိေတာ့ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္လုိ
အေျခအေနရိွလဲ။ ႏုိင္ငံ အနာဂတ္အတြက္ အလြယ္တကူ အဆင္ေျပႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ
ေရာက္ဖို႔ လြယ္ကူေနတာကို ခက္ခဲေနတာဟာ ေနာက္ကြယ္မွာ ဒီထက္မက ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ
ရိွတာေၾကာင့္ပဲ"ဟု ေဗဒါ ႏုိင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္း၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ ကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းက
ေျပာသည္။

ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးစသည့္ ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမ်ား
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ဳိးအေကြ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး သမုိင္းေၾကာင္းကို
ျပန္ၾကည့္ပါက အလုပ္ျဖစ္ ထိေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား လြတ္လပ္ေရးရသည့္
အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ ထိမရိွသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖမထြက္ႏိုင္ဘဲ အဆုိးသံသရာ
ထဲမွာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက ေျပာသည္။

"တကယ္တမ္း ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္က ေနာက္ထပ္ တုိင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ေတာ့ပါေစခ်င္တယ္။ အားလံုးမဟုတ္ေတာင္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ျဖစ္၊
ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ဒါမွသာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလံုး ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာ
မွာ"ဟု ကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္း က ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးခြန္ဥကၠာ ကမူ
လႊတ္ေတာ္တြင္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ အလားအလာမရိွဘဲ မူလျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအား
ပိုမုိခုိင္ခံ့ေအာင္ အကာအကြယ္ ျပဳလုပ္လုိျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထို႔အတူ လက္ရိွ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေျဖရွင္း၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

"အဓိကက ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မူေဘာင္ တစ္ခုရၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ၂၀၁၅ အတြက္ အားလံုး
၀ုိင္းအေျဖရွာဖို႔ လုိတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ခ်န္ထားလို႔
မရဘူး။ အဲဒီအခါက် ေလးပြင့္ဆုိင္ မဟုတ္ဘူး။ ငါးပြင့္ဆုိင္ေပါ့။ ဒါမွသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း
ေနာက္ေက်ာလံုလံုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လုပ္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ အခုလည္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အားလံုးႀကိဳးစားေနတာကို ေထာက္ခံတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း
ျပင္ပကေန ျပင္ဆင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနတယ္" ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ပါက ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာဆုိေလ့ရိွသူ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းကမူ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ
ကို လက္ခံႀကိဳဆုိေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ထပ္မံ ကမ္းလွမ္းပါက ၎အေနျဖင့္ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ညစာ စားပြဲတြင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရ ဦးေရႊမန္း၊
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ စားပြဲတစ္ခုတည္းတြင္ အတူတကြ
ထုိင္ေနသည္ကို တီဗီဖန္သားျပင္မွ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းျမင္ကြင္းသည္ ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳတင္နိမိတ္ ပံုရိပ္တစ္ခု
ဟုတ္မဟုတ္ဆုိသည္မွာ ခန္႔မွန္းရန္ ခက္ခဲေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

"ဒါက တုိက္ဆုိင္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တမင္တကာ ဖန္တီးထားတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။
တကယ္လုိအပ္တာက ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ တရား၀င္ျဖစ္လာဖို႔ပဲ"ဟု ကိုမ်ဳိးရန္ေနာင္သိမ္းက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း