Thursday, October 27, 2016

ျမန္မာတိုင္း(မ္) အစုရွယ္ယာကို ဦးသိန္းထြန္း ၀ယ္ယူ

အမ္စီအမ္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ေဒါက္တာ တင္ထြန္းဦးထံမွ ဦးသိန္းထြန္းက ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဘူးသီး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အမ္စီအမ္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားအား ေဒါက္တာ တင္ထြန္းဦးထံမွ ဦးသိန္းထြန္းက ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ေတြ႕ရစဥ္။ ဘူးသီး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာ့နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းထြန္းသည္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)
စာေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ေနေသာ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက ေခတ္ဦးကာလကတည္းက တည္ေထာင္ခဲ့
သည့္ ကုမၸဏီႀကီး၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူလုိက္သည္။

"ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေျခေျချမစ္ျမစ္အရွိဆံုး စာေစာင္ေတြထဲမွာ တစ္ခုအပါအ၀င္ပါ။
ဦးသိန္းထြန္းလို ဂုဏ္သေရရွိ လူမ်ဳိးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားဖက္အျဖစ္ ႀကိဳဆိုပါတယ္" ဟု
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ေရာ့စ္ဒန္ကလီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကုမၸဏီအတြက္ အေရးႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္အခါမ်ဳိးမွာ ျမန္မာတိုင္း(မ္)မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ျဖစ္တဲ့အတြက္
ကြ်န္ေတာ္ စိတ္လႈပ္ရွားၿပီး ၀မ္းလည္းသာပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ကုမၸဏီအတြက္ အေကာင္းဆံုး
ႏွစ္ေတြ ဆက္လက္တည္ရွိေနတဲ့ ဒီလိုေဈးကြက္ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုနဲ႔ လက္တြဲခြင့္ရတာ
ကြ်န္ေတာ္ အရမ္းကို ကံေကာင္းပါတယ္"ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ျမန္မာတိုင္း(မ္)သည္ စာဖတ္ပရိသတ္ အား ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဆြဲေဆာင္ထားေသာ
ေအာင္ျမင္မႈရေနသည့္ ေလးစားစရာေကာင္း သည့္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာတိုင္း(မ္) အဂၤလိပ္
စာေစာင္မွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသိအမ်ားဆံုး အဂၤလိပ္စာေစာင္အျဖစ္ ကမၻာတစ္၀န္း
ေက်ာ္ၾကားသည့္အျပင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာစာေစာင္
မွာလည္း ထင္ရွားသည့္စာေစာင္တစ္ေစာင္ ျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"အေကာင္းဆံုး သတင္းေရးသား ထုတ္ျပန္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာထုတ္ေ၀သူဆုကို ရရွိထားတဲ့
ပထမဦးဆံုး ျမန္မာသတင္းစာျဖစ္တဲ့ အတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက မူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြနဲ႔ ဒီေဒသ
အတြင္းက သူေတြအားလံုးအတြက္ မဖတ္မျဖစ္ဖတ္ရမယ့္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္အျဖစ္ ေနရာရထား
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကုမၸဏီရဲ႕ ဥကၠ႒နဲ႔ ရွယ္ယာအမ်ားစုပိုင္ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္
၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္မိပါတယ္" ဟု ဦးသိန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ၿပီး ကားလ္စ္ဘတ္ဂ္ဘီယာဖက္စပ္
ကုမၸဏီဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္း သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရွိခင္
ကာလမ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပတြင္လည္း ပက္စီကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားသည့္
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

ယခုအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ဦးသိန္းထြန္း သည္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုလုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားၿပီး ၎၏
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမွအစ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊
ဘီယာခ်က္လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ျခံေျမေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအထိ လုပ္ငန္းမ်ဳိးစံုပါ၀င္သည္။

ယခုအခါ ဦးသိန္းထြန္းသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ ဦးဆန္နီေဆြႏွင့္ ဩစေၾတးလ်မွ
ေရာ့စ္ဒန္ကလီတို႔ ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာကြန္ဆိုလီဒိတ္တက္မီဒီယာ(အမ္စီအမ္)၏
ရွယ္ယာအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည္။

ဦးသိန္းထြန္းသည္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္မွ ရွယ္ယာမ်ားကို ၀ယ္ယူရာတြင္ ျပည္ျမန္မာ
သတင္းစာ၊ ဖက္ရွင္မဂၢဇင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဂ်ာနယ္တို႔ကို ထုတ္ေ၀ေနသည့္ ေဒါက္တာ
တင္ထြန္းဦးႏွင့္ ဇနီးေဒါက္တာ ခင္မိုးမိုးတို႔ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားကုိ ၀ယ္ယူခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းထြန္းသည္ ၎၏ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာေခတ္ေပၚအႏု ပညာေလာက
ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ပံ့ပိုးေပး ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မီဒီယာႏွင့္ အျခားက႑မ်ားတြင္လည္း
ေငြေၾကးလႉဒါန္းမႈမ်ား အေျမာက္အျမား ပါ၀င္ထားသည့္အျပင္ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးထား
သလုိ မိဘမဲ့ကေလး ၉၄ ေယာက္ကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ျမင္သာေစရန္ ျမန္မာ အစိုးရက
ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အခ်ိန္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေရာ့စ္ဒန္ကလီႏွင့္ ဦးဆန္နီေဆြတို႔ ပူးေပါင္း၍
ျမန္မာတုိင္း(မ္)စာေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ရန္ စတင္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္
ျမန္မာတိုင္း(မ္) အဂၤလိပ္စာေစာင္ကုိ စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ျမန္မာစာေစာင္ကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးဆန္နီေဆြ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ရယူကာ ေဒါက္တာတင္ထြန္းဦးသည္
ျမန္မာတိုင္း(မ္)ဂ်ာနယ္ႏွင့္ NOW မဂၢဇင္းတို႔၏ ထုတ္ေ၀သူ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္လိုင္စင္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္
ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည့္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႏိုးၾကားရွင္သန္လာသည့္
ျမန္မာ့မီဒီယာက႑တြင္ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နက္နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္းပါ၀င္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဦးသိန္းထြန္း၏ မ်ားျပားလွသည့္ အရင္းအႏွီးႏွင့္
အရွိန္အ၀ါသည္ အဖိုးအနဂၣ ထုိက္တန္လွေၾကာင္း မစၥတာဒန္ကလီက ေျပာသည္။

"ျမန္မာတိုင္း(မ္) ေန႔စဥ္သတင္းစာကို အဂၤလိပ္လိုေရာ ျမန္မာလိုေရာ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးနဲ႔ ထုတ္ေ၀သြား
မွာပါ။ အဂၤလိပ္စာေစာင္ကို အေလးေပးၿပီး ထုတ္ေ၀ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ
ျပည္ပမွာပါရွိတဲ့ လူထုနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ဳိးေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေပးရေသးပါဘူး" ဟု
၎ကေျပာသည္။

"အခိုင္မာဆံုး ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြမွာေတာင္ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
မေဖာ္ထုတ္ရေသးတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဈးကြက္ထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ အမ်ားႀကီးရွိပါ
တယ္။ သတင္းစာေတြမွာ ေၾကာ္ျငာတာမ်ဳိးေတြ စတင္အလုပ္ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ႀကီးမားတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

"ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တစ္ေတြ သမား႐ိုးက်နည္း အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ မသက္ဆိုင္ဘူးလို႔ထင္ရတဲ့ ကိစၥေတြ
ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားတဲ့နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းသြားမွာပါ။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ မီဒီယာအျဖစ္လည္း
ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိသလို စာအုပ္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းအျပင္ စီးပြားျဖစ္နဲ႔ ေက်ာင္းသံုးပံုႏွိပ္လုပ္ငန္း
ေတြကိုလည္း လုပ္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္ၿပီး
အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို ရွာေဖြေနတဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း
ေပးဖို႔ပါပဲ" ဟု အမ္စီအမ္၏ ဥကၠ႒အသစ္ျဖစ္သူ အသက္ ၇၇ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသိန္းထြန္းက
ေျပာသည္။

"ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းနဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔
ကုမၸဏီရဲ႕ အဓိက လက္ကိုင္ထားတဲ့ မူတစ္ခု ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြဟာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုး ပိုင္ဆိုင္မႈေတြပါပဲ" ဟု မစၥတာဒန္ကလီက ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း