အျဖဴေရာင္ကတ္ကိစၥ ေျဖရွင္းၿပီးမွ ပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆို

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရးဆြဲေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက
အစီရင္ခံစာတင္ျပစဥ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၇) မွ ဦးေဌး၀င္း(ခ) ဦးဇာယာဒ္ေရာ္မံက ယာယီ
သက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကိစၥ ေျဖရွင္းၿပီးမွ ထိုဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသင့္
ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္သည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား
မွတ္ပုံတင္ေရး နည္းဥပေဒအရ သက္ေသခံ ကတ္ျပားတစ္ခုခုအစား မည္သူ မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း
အခ်ိန္ကာလပိုင္းျခား သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုလက္မွတ္ကို ယခင္က စာရြက္ျဖင့္
ထုတ္ေပးၿပီး ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း၊ ကိုင္ေဆာင္ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျဖဴေရာင္
ကတ္ျပားမ်ား၌ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ကိုင္ေဆာင္သူ ၈ ဒသမ ၅ သိန္းရွိသည္ဟု
ဆိုသည္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အစၥလာမ္
ဘာသာ၀င္မ်ားအား အျဖဴေရာင္ကတ္မ်ား အတင္းအဓမၼ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု
ဦးေဌး၀င္း(ခ) ဦးဇာယာဒ္ေရာ္မံက ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒ (ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ
ဥပေဒအမွတ္ ၂/၂၀၁၀) ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏
အစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္လိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ
(သို႔) ယာယီ သက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူျဖစ္ရမည့္ အစား 'ႏိုင္ငံသားဟု တိက်စြာ
ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းရန္' ေဖာ္ျပထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဗညားေအာင္မိုးက
"အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားတို႔နဲ႔ ဒီဥပေဒက တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္တဲ့အတြက္
ပါတီတည္ေထာင္လိုသူက ႏိုင္ငံသား စစ္စစ္ျဖစ္ရပါမယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ ပါတီ တည္ေထာင္လိုသူ
ကို ႏိုင္ငံျခားသား ေရြးခ်ယ္ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းဖို႔လိုပါ
တယ္"ဟု ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆) ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးခင္ေမာင္လတ္ကလည္း "သူတို႔ေတြ လူ႔အခြင့္အေရးေတာ့ တန္းတူအျပည့္အ၀ ရႏုိင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးေတာ့ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒီ ဥပေဒက ဘယ္ႏုိင္ငံနဲ႔မွ တူစရာမလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ လူမ်ဳိးကို
ကာကြယ္တာျဖစ္ပါတယ္"ဟု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း