ခြပ္ေဒါင္းနဲ႔ ၾကယ္ျဖဴကို ယံုၾကည္မႈအပ္ႏွံခဲ့တဲ့ ျပင္ဦးလြင္လူထု

ျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ့မွ ျပည္သူတစ္ဦး ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ရက္က ဆႏၵမဲေပးေနစဥ္။စည္သူလြင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)ျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ့မွ ျပည္သူတစ္ဦး ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ရက္က ဆႏၵမဲေပးေနစဥ္။စည္သူလြင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးအေျပာင္းလဲအတြက္ အလြန္
အေရးပါေသာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္း အလဲအတြက္ စစ္
တကၠသိုလ္ တည္ရွိရာ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သည္လည္း အမ်ားစိတ္၀င္ စားေသာ
ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္္။

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ပါတီမ်ားအနက္
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္
ပုဂၢိဳလ္၊ ကာကြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးေဟာင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသ ႀကီးတစ္ခုလံုး၏
တာ၀န္အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္တို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး
အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ
ပရဟိတဆရာ၀န္၊ က်န္းမာ ေရး၀န္ထမ္းအၿငိမ္းစားႏွင့္ သာမန္ျပည္သူတို႔
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကရာတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈအား ျပင္းထန္ခဲ့ၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မတိုင္မီအခ်ိန္ႏွစ္ရက္ အလို ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေကာ္မရွင္႐ံုး
မ်ားတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား အမ်ားအျပားလာ ေရာက္ေပးေနျခင္းႏွင့္ ညပိုင္းအခ်ိန္
၈ နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔ထိ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေပးေနၾကျခင္း အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရ
စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ခဲ့သလို ႀကိဳတင္မဲရလဒ္အေျဖ၌
ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက အသာရရွိခဲ့သည္။

ႀကိဳတင္မဲရရွိမႈအေျခအေနမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးေက်ာ္ၫြန္႔က ၂,၄၄၅ မဲ၊ အင္န္အယ္လ္ဒီမွ
ေဒါက္တာေအာင္ခင္က ၁,၆၀၈ မဲ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ၂,၄၄၀ မဲ၊
အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ေဒါက္တာေက်ာ္ သန္းထြန္း က ၁,၆၈၀ မဲ၊ တိုင္းေဒသႀကီး
လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁) အတြက္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးေအာင္ေဌးေက်ာ္က
၁,၄၅၀ မဲ၊ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ဦးေအာင္မင္းက ၈၀၉ မဲ၊ တိုင္းေဒသႀကီး
(၂) အတြက္ ျပည္ခိုင္ ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးရဲျမင့္က ၉၅၆ မဲ၊ အင္န္အယ္လ္ ဒီပါတီ
မွေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးက ၇၈၆ မဲတို႔ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈကို
ညပိုင္းအခ်ိန္ ၈ နာရီ၀န္းက်င္အခ်ိန္ထိ ေပးေနသည့္အတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္႐ံုးသို႔ ကန္႔ကြက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီး
ပါတီစံုညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး ေျပလည္မႈ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

"ႀကိဳတင္မဲေတြမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အသာရမယ္ဆိုတာ ႀကိဳတင္တြက္ထား
ၿပီးသားပါ။ ႀကိဳတင္မဲအေရအတြက္ မ်ားေန တာေတြကို လက္ခံေပးထား
တာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ဒါေပမဲ့ မဲေပးအၿပီး မဲေရတြက္ခ်ိန္ေနာက္ဆံုးထိ
ႀကိဳတင္မဲျပႆနာက ႀကီးႀကီးမားမားေတာ့ မရွိခဲ့ပါဘူး" ဟု တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ
ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးက ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ကေျပာသည္။ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္
တစ္ခုလံုးတြင္ ရပ္ကြက္ ႀကီး ၂၁ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၃၇ အုပ္စု၊
စစ္တပ္ ၁၄ တပ္ရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားႏွင့္ တပ္တြင္းမိသားစု မဲဆႏၵရွင္ဦးေရမွာ
၁၈,၅၅၇ ဦးရွိၿပီး မဲဆႏၵရွင္စုစုေပါင္း ၁၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ တပ္တြင္းမဲ႐ံုမ်ားတြင္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စုစုေပါင္း မဲ႐ံု ၂၀၀
မဲလက္မွတ္ ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္
သံုးရပ္စလံုးအတြက္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ "တပ္တြင္းမဲ႐ံုေတြမွာ ႐ႈံးမယ္ဆိုတာ
ႀကိဳသိထားၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္အရ တပ္တြင္းမဲ႐ံုေတြမွာ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံအားေပးတာ ရာဂဏန္းေလာက္ထိ ရွိေနတဲ့အတြက္ေက်
နပ္မိတယ္" ဟုတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တြင္
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မဲေပးခြင့္
ရရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္
မဲစာရင္းမပါသျဖင့္ မဲေပးခြင့္ မရျခင္းမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္႐ံုးမ်ားကိုေ၀ဖန္
မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ "ပထမမဲစာရင္းမွာမပါလို႔ ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ရပ္ကြက္ကိုတင္
ထားတယ္။ ရပ္ကြက္ က ၿမိဳ႕နယ္ကိုတင္ေပးထားတယ္ဆိုၿပီး အခု ပါမလာဘူး။
ကြ်န္မတို႔က ႏိုင္ငံသားကတ္ကိုင္ၿပီးေနတာ။ အင္န္အယ္လ္ဒီကို မဲေပးမွာမွန္း
သိလို႔ အခုလိုညစ္ပတ္တာပဲ။ ဒီေန႔ မဲမေပးရမျခင္းမျပန္ဘူး" ဟု
ေအာင္ခ်မ္းသာေက်းရြာေန ေဒၚအမာ က ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ေန႔က
ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎မွာေရြးေကာက္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္ထိ မဲေပးခြင့္
မရခဲ့ေပ။ တစ္ဖက္တြင္လည္း မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္ ၿပီး မဲလာေရာက္မေပး
သူဦးေရမွာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိသူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ထိရွိခဲ့ ေၾကာင္း
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ သူမ်ားကဆိုသည္။ "မဲစာရင္းကေတာ့
၇၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိတယ္။ လက္ရွိမဲလာေပးတာက သံုးပံုႏွစ္ပံု ေလာက္ပဲ
ရွိတယ္။ မြန္းလြဲ ၂ နာရီေက်ာ္ ေလာက္ကတည္းက လူမရွိေတာ့တာပါပဲ" ဟု
ရပ္ကြက္ႀကီး ၇၊ မဲ႐ံု ၇ တြင္တာ၀န္က်သည့္ ဆရာမတစ္ဦးကေျပာသည္။

မဲ႐ံုမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ ႏွစ္ေစာင္သံုးေစာင္ ျဖစ္ျခင္း၊
တံဆိပ္တံုးမင္ မထင္ျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းကိစၥငယ္မ်ားအတြက္ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္မ်ားက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ
သားတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္
အိမ္ေထာင္စုဇယား ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး မဲေပးခြင့္ မရသူမ်ားကို မဲေပးခြင့္
ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပ။ "ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးသြားမွာပါ။ မိသားစု ေလးဦးရွိေပမယ့္ အားလံုးကို
စိတ္ႀကိဳက္ထည့္ခိုင္းတယ္။ ကိုယ့္မိသားစုကို ဘယ္ပါတီကို မဲေပးရမယ္လို႔
ဖိအားေပးၿပီးေျပာတာလည္း မရွိသလို ကိုယ့္အထက္လူႀကီးေတြကလည္း
ဖိအားေပးတာမ်ိဳးမရွိ ပါဘူး" ဟု တပ္မေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေက်ာင္းမွ ဒုတပ္ၾကပ္
သိန္း၀င္းက ဆႏၵမဲမေပးမီေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲ႐ံုမ်ား၌ပါတီအသီးသီး၏ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္မ်ားထားရွိရာ
ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမွတ္တမ္း
မ်ားကို ေလ့လာၿပီး ကန္႔ကြက္လုပ္ေဆာင္ စရာမ်ားရွိခဲ့ပါက အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အတြက္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)
တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မွ ဦးေအာင္ေဌးေက်ာ္က ဆိုသည္။
"မဲဆႏၵရွင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားက အဆံုး အျဖတ္ေပ့ါ။ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္တဲ့
အေပၚမွာ ဘာမွတ္ခ်က္သေဘာထားမွ ေပးစရာမရွိပါဘူး။ စည္း႐ံုးေရးဆင္း
တဲ့အခ်ိန္က ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့မဲေတြ က ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ
မရခဲ့ရလို႔ ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေလာက္ ကြာ သြားရတာပါ" ဟု
ဦးေအာင္ေဌးေက်ာ္က ေျပာသည္။

မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
ခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးရဲျမင့္ (ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ) က
"အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ရလဒ္အတြက္ကိုလည္း
အေကာင္းဆံုးရင္ဆိုင္သြားမယ္။ ႐ႈံးခဲ့မယ္ဆိုရင္လည္း လက္ရွိ
အစိုးရအလုပ္ကိုဆက္လုပ္ ႐ံုပါပဲ" ဟု ဆႏၵမဲေပးအၿပီး သတင္းေထာက္ မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။ ျပည္သူေပးအပ္လုိက္သည့္
မဲမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္း မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ၀င္ေရာက္
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကဆိုသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္ တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ
ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္ ညပိုင္းရရွိသည့္ မဲစာရင္းအရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက ေဒါက္တာေအာင္ခင္က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ
ဦးေက်ာ္ၫြန္႔ကိုဆႏၵမဲလက္မွတ္ ၈,၅၀၀ ေက်ာ္အသာျဖင့္လည္းေကာင္း၊
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ေဒါက္တာေက်ာ္သန္းထြန္းက
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ဦးတင္ေမာင္၀င္းကို ဆႏၵမဲ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္အသာျဖင့္
လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) အတြက္ အင္န္
အယ္လ္ဒီပါတီမွ ေအာင္မင္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ဦးေအာင္ေဌးေက်ာ္ကို
ဆႏၵမဲ ၁,၁၀၀ ေက်ာ္အသာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးမဲဆႏၵနယ္
အမွတ္(၂) အတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးက
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဦးရဲျမင့္ကို ဆႏၵမဲ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္အသာျဖင့္လည္းေကာင္း
လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးအတြက္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီက အႏိုင္ရရွိေနသည္။
ျပည္သူ႔လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု
ျပည္သူကို ကတိျပဳထားခဲ့သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကတိက၀တ္မ်ား တည္ မည္၊ မတည္မည္ကို
ယံုၾကည္စြာ မဲအပ္ႏွင္းခဲ့သည့္ျပည္သူလူထုမွ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္
ေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း