ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ား စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္မည္

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IFAD) တို႔ ပူးေပါင္းကာ တိုင္းရင္းသား 
အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၂,၄ဝဝ ေက်ာ္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အေရွ႕ပိုင္း
ေဒသမ်ား စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (ESAP) ကို ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္
ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ သစ္ေတာ
ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ သတၱဳႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး
ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IFAD) တာဝန္ရွိသူ
တို႔သည္ ယခုလ ၂ ရက္က ကရင္ျပည္နယ္၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး႐ံုးရွိ
ရဲသူရိန္ခန္းမတြင္ ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ဘားအံ၊ လႈိင္းဘြဲ႕၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ
ဟိုပံုး၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဆီဆိုင္ႏွင့္ ေက်ာက္တလံုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္တို႕ရွိ ဆင္းရဲေသာ ေက်းလက္ေန
အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးေနေသာ လယ္သမားမ်ား၊ မိုးေကာင္းေသာက္
လယ္သမားမ်ား၊ ေတာင္ေပၚတြင္ေနထိုင္ၿပီး သစ္ေတာ သစ္ပင္ေရာေႏွာ စိုက္ပ်ဳိးၾကေသာ
အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသက္ေမြးၾကေသာ လယ္ယာမဲ့
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ၄င္းစီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IFAD) မွ ပညာရွင္ဦးေအာင္လႈိင္က
ဆိုသည္။

''ေရထုတ္စနစ္ေတြ၊ ေရသြင္းျဖန္႔ေဝမႈစနစ္ေတြနဲ႔ လယ္ၾကားကုန္ထုတ္လမ္းေတြကို
တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈေပၚ မူတည္ၿပီး မတူညီတဲ့
သီးႏွံအမ်ဳိးအစား စံုစံုလင္လင္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီေပးမယ္။
စိုက္ပ်ဳိး ၁၉,၂ဝဝ ဧကထဲက ၁၁,၂ဝဝ ဧက ကိုေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေအာင္ ေရသြင္းစနစ္
၁၂ ခု အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း
ေတြအတြက္ နည္းပညာေတြ ျဖန္႔ျဖဴးေပးမယ္။သီးႏွံတန္ဖိုး ကြင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္
ပတ္သက္သူေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ္။ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္ တိုးတက္လာေစဖို႔ ႏိုင္ငံတကာ
ေစ်းကြက္ လက္လွမ္းမွီေအာင္ ကူညီေပးမယ္။ စီမံကိန္းေဒသအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား
လုပ္ငန္းေတြ လာေရာက္ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္လာေစရန္ အၿပိဳင္စနစ္နဲ႔ ကနဦး မတည္ေငြစနစ္
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းေတြကို လုပ္ေဆာင္သြားမယ္'' ဟု (ESAP) မွျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာစီမံကိန္း
ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ေဒၚသီရိေဝက ေျပာသည္။

၄င္းစီမံကိန္းအတြက္ (IFAD) အထူးအတိုးေလွ်ာ့ေပးထားေသာ ေခ်းေငြ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၈ သန္း၊ ((IFAD) ေထာက္ပ့ံေငြ ကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ သန္း၊
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထည့္ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၉ သန္းႏွင့္ အက်ဳိးခံစားရသူမ်ား
ထည့္ဝင္ေငြ ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သန္း၊ စုစုေပါင္းစီမံကိန္း ကုန္က်ေငြ ကန္ေဒၚလာ ၆၅ ဒသမ
၂ သန္းထိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး (IFAD) အထူးအတိုးေလ်ာ့ေပးထားေသာ ေခ်းေငြေပးေခ်မႈမွာ
၁ဝ ႏွစ္ ဆိုင္းငံ့ကာလျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေပးေခ်မႈမွာ ႏွစ္ ၃ဝ သတ္မွတ္ထားကာ
စုစုေပါင္း ႏွစ္ ၄ဝ အတြင္း ျပန္လည္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းေရးဆြဲထားသည့္
မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္ပါက ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးဧရိယာ ၅၈,၁၂၅ ဧက၊
မိုးေကာင္းေသာက္ႏွင့္ ယာယီသီးႏွံ စိုက္ပ်ဳိးဧရိယာ ၁ဝ၃,၅၃ဝ ဧကႏွင့္ သစ္ေတာေျမ
ဧရိယာ ၂၅,၁၃၅ ဧက၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာ ၁၈၆,၇၉ဝ ဧကကို တုိက္႐ိုက္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း
ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆၂,၄ဝဝ (လူဦးေရ ၃၁၅,ဝဝဝ) ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး
မ်ားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္သည္။

''ဒီစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လာမယ္ဆိုရင္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕အေျခခံ
အေဆာက္အအံုေတြေကာင္းမြန္လာမယ္။ ဆည္ေျမာင္းစနစ္၊ ေရေျမာင္းစနစ္ေတြေကာင္း
လာမယ္။ ေတာင္သူေတြကိုလည္း နည္းပညာအသစ္ေတြ ကူညီပ့ံပိုးေပးမယ္ဆိုေတာ့
တကယ္ကို ေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံကိန္းပါ''ဟု ကရင္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္
ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းလႈိင္ဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္) ကို ေျပာသည္။

''စီမံကိန္းကာလ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ စိုက္ပ်ဳိထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ကန္ေဒၚလာ
၃၈ ဒသမ ၂ သန္းထိ တိုးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု (ESAP) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - မႏၱေလး

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - မႏၱေလးႏွင့္ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္း