အေမရိကန္အေျခစိုက္ ထိုင္း ဂ်ာမန္ ဆိုလာ ကမ္ဖန္ပက္ ကုမၸဏီက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္

ဓာတ္ပံု - The Myawady Dailyဓာတ္ပံု - The Myawady Daily
အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ထုိင္းဂ်ာမန္ ဆိုလာကမ္ဖန္ပက္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက
ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ံုတည္ေဆာက္ကာ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွေၾကာင္း ျမ၀တီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေမလ ၁၁ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Thai Germansolar Kamphaengphet ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ာမန္နည္းပညာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္း
ပဲြကုိ ယခုႏွစ္ ေမလ ၇ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ
တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Green Technology နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳ
ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈကုိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါက လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ လွ်ပ္စစ္သုံးစဲြခ
ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ မ်ားစြာ ေလ်ာ့နည္းေရာင္းခ်ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္တစ္ယူနစ္လွ်င္ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံသုံးေငြ (၇) ဆင့္၊ (၈) ဆင့္ခန္႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း