ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ငယ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳေပး၍ တရား၀င္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ဓာတ္ပံု - The Myawady Dailyဓာတ္ပံု - The Myawady Dailyေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္ငယ္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳၿပီး
တရားဝင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ
ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကိုးကားကာ ျမ၀တီသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေမလ ၁၂ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်းလက္ေဒသ၌ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးနင္းသြားလာမႈမ်ား၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
လယ္ယာ သုံး စက္ကိရိယာအသံုးျပဳလုပ္ကုိင္မႈမ်ားလည္း တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္အျပင္ ေက်းလက္
ေဒသ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အင္ဂ်င္စက္အသုံးျပဳလုပ္ကုိင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စက္သုံးဆီသုံးစဲြမႈ
တုိးတက္မ်ားျပားလာသျဖင့္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားလည္း တုိးတက္မ်ားျပားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္း စက္သံုးဆီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂၢလိကစက္သုံး ဆီအေရာင္းဆုိင္
မ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကစက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ား တုိးတက္
မ်ားျပားလာခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မူ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္မ်ားမွာ တရား
မဝင္ ေရာင္းခ်ေနၾက ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆုိင္ငယ္မ်ားကို မွတ္ပုံ
တင္ခြင့္ျပဳေပးကာ တရားဝင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ျပည္တြင္းသတင္း