အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာရမည့္ အခ်က္ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ထုတ္ျပန္

ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ အဆင့္ျမင့္ ရာထူးရာခံရွိသူမ်ား၏
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာေပးရမည့္
အခ်က္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ
ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂) တြင္
ယခုလ ၁ဝ ရက္တြင္  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ က်ား။မ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ရန္မရွိ

ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံး လိုအပ္ေသာ အမွတ္သည္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္ထက္ မ်ားစြာျမင့္မားေနေသာ္လည္း ထိုအမွတ္
ကြာဟမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ က်ား/မအခ်ဳိးကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ လတ္တေလာပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္
မရွိေသးေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ယခုလ ၇ ရက္တြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေစရန္ အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို ျပဳစုရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို ညႊန္ၾကား

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ေစေရး အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိေနသည့္အတြက္
လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုစြာ ျပဳစုေပးရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို ညႊန္ၾကားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ႏုိင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္ စဥ္းစားေပးမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ခြဲမ်ားကို လက္လီဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရန္
စဥ္းစားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆက္ေအာင္က
ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

သမဝါယမအသင္းသား ေလးသန္းေက်ာ္ကို က်ပ္ ၅၄၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ထုတ္ေခ်း

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သမဝါယမ
အသင္းသားေပါင္း ေလးသန္းေက်ာ္ကို
အေသးစား အရင္းအႏွီးေခ်းေငြ၊ လယ္ယာသုံးစက္
ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန္ေခ်းေငြႏွင့္ လယ္ယာ
ေျမမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္အရသာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ေျပာ

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
၀န္ထမ္းမ်ားခန္႕အပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အစီအစဥ္အရသာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို ေခတ္မီလက္နက္ကိရိယာမ်ား ျဖည့္တင္းထား

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ကို ေခတ္မီလက္နက္ ကိရိယာမ်ား ျဖည့္တင္းေပးလ်က္ရွိရာ
လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဒ႐ုန္းပ်ံသန္းမႈကို ရပ္တန္႔ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္စက္၊ ပစ္ခတ္လိုက္သည့္
က်ည္ဆန္ဖမ္းယူသည့္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေပးထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက ယခုလ ၂၆ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ပရေဆး ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပရေဆးျပည္ပတင္ပို႔မႈ ၀င္ေငြမွာ တစ္ႏွစ္အတြင္း (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုရရွိခဲ့ေၾကာင္း
က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ေထာက္ခံခ်က္ယူရာတြင္ ေငြေၾကး ေတာင္းဆိုမႈ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုအတြက္သက္ဆိုင္ရာ
ဌာနမ်ားသို႔ ေထာက္ခံစာႏွင့္လိုအပ္သည့္ပုံစံမ်ား ရယူရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆိုပါဌာနမ်ားက
ေငြေၾကးေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ မသမာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္ကို သိရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယခုလ ၂၇
ရက္တြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာမ်ား ျပန္လည္စစ္ေဆးေန

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိခ႐ိုင္အတြင္း ယခင္အစုိးရ
အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမဧက ၁၄ဝ
အတြင္ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ျခင္း ရွိ၊မရွိကုိ
ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ
ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီက ယခုလ ၂၆ ရက္တြင္
စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း