အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ လယ္ေျမမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ စတင္စစ္ေဆး

ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဒကၡိဏသီရိခရိုင္၊ သရက္ဇုန္အတြင္းရွိ
လယ္ယာေျမဧက၁၄၀ ဧကတြင္ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီက
ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕က စတင္စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျပႆနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကို ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု ဒုသမၼတေျပာ

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပသနာ၏ အရင္းအျမစ္ကို အစီအစဥ္
ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၱရာယ္ကို
ထိေရာက္စြာ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ
ဦးျမင့္ေဆြက ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စီမံကိန္းမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးအဆို မွတ္တမ္းသာတင္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခ့ဲသည့္ ႏိုင္ငံတဝန္း ျပည္သူမ်ား သေဘာမေတြ႔
လက္မခံေသာ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား
ျပန္လည္စီစစ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ သို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ဇြန္၂၃ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးခ့ဲျပီးေနာက္
လႊတ္ေတာ္က အတည္မျပဳဘဲ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းမႈ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ ထိေရာက္မႈ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံ/ဘ႑ာ ဒု၀န္ႀကီး ေျပာ

အစိုးရႏွင့္ အက်ိဳးတူအျပင္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရာတြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈစာခ်ဳပ္ကိုတစ္ပါတည္းခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးသည္
အသိဥာဏ္ပစၥည္းဆိုင္ရာဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွသာထိေရာက္မႈရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ဇြန္လ ၂၂ရက္ေန႕က ေျပာ
ၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ မၾကာမီ တင္ျပမည္

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲေနေသာ နည္းပညာႏွင့္
သက္ေမြးပညာဥပေဒၾကမ္းကို မၾကာမီ ကာလအတြင္း
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ နည္းပညာ၊ သက္ေမြးပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး
ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအးျမင့္က
ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုဘ႑ာႏွစ္မွ ေနာက္သုံးႏွစ္အတြင္း အတိုးသက္သာေသာ ျပည္ပ ေခ်းေငြမ်ားကိုသာ ရယူမည္

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ
မဟာဗ်ဴဟာအရ လက္ရွိ ၂ဝ၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂ဝ၁၉-၂ဝဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ား
ရယူရာတြင္ အတုိးသက္သာေသာ ေခ်းေငြမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အလယ္တန္းသင္ခန္းစာတြင္ စားသုံးသူ ပညာေရး ထည့္သြင္းရန္အဆို မွတ္တမ္းသာတင္

အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္တြင္ စားသုံးသူပညာေရး(Consumer Education) သင္႐ိုးကို
ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
၁၆ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အတည္မျပဳဘဲ မွတ္တမ္းသာတင္ခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၄ ရက္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

မသန္စြမ္းမ်ား အခြင့္အေရး ပိုမိုရရွိရန္နည္းဥပေဒ မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္

မသန္စြမ္းမ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသလို မသန္စြမ္းမ်ားဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေပၚထြက္လာရန္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု
ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ယခုလ ၁၃ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုဘ႑ာႏွစ္မွ ေနာက္သုံးႏွစ္အတြင္း အတိုးသက္သာေသာ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားကိုသာ ရယူမည္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ကေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ကာလေၾကြးျမီစီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာအရ
လက္ရွိ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိျပည္ပေခ်းေငြမ်ားရယူရာတြင္
သက္သာေသာ(အတိုး)ေခ်းေငြမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး
၀န္ၾကီး ဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ၾကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ဖမ္းဆီးခံသတင္းသမားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ မေကြးသတင္းေထာက္မ်ား ဝတ္ျပဳဆုေတာင္း

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ရရွိရန္၊ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္
The Voice သတင္းစာအယ္ဒီတာႏွင့္သေရာ္
စာေရးသားသူတို႔ကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ရန္
ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကို မေကြးၿမိဳ႕ ျမသလြန္
ေစတီေတာ္တြင္ ဇြန္ ၁၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းက
က်င္းပခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း