ျပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္တြင္ ေငြစကၠဴအတုအျဖစ္ ၅,ဝဝဝ က်ပ္ တန္ ၁,၃၄၃ ရြက္ႏွင့္ ၁ဝ,ဝဝဝ က်ပ္တန္ ၉၅၇ ရြက္အပ္ႏွံ

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြြင္း ေငြစကၠဴအတု ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္း
အေရးယူလ်က္ရွိရာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၅,ဝဝဝ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု
၁,၃၄၃ ရြက္ႏွင့္ တစ္ေသာင္း  ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ေသဆုံးသူမ်ားနွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္တြင္ ႏွစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္

ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တပ္မေတာ္ေလယာဥ္ Y-8
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့သူမ်ားအတြက္ အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို
တင္သြင္းခဲ့ကာ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း ႏွစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္ေသာ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ျမန္မာ့ပိုင္နက္ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပ

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ႏွင့္
ပင္လယ္ဇုန္မ်ား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မင္းကင္းမဲဆႏၵနယ္၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ကမာၻ႕ႏြားႏုိ႔ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အစီအစဥ္တစ္ခု လႊတ္ေတာ္ရွိ သဘင္ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္
ကမာၻ႕ႏြားႏုိ႔ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသားႏွင့္
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား Dutch Lady
အာဟာရျဖည့္ႏြားႏို႔ တိုက္ေကြ်းျခင္း အစီစဥ္တစ္ခုကို
လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု၀န္း အတြင္းရွိ
သဘင္ေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း တရားမ၀င္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈေပါင္း ၆၀၉ မႈကို
ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က
ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

ယခုႏွစ္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားခြင့္ျပဳေငြ ယမန္ႏွစ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း

လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္
အသုံးစရိတ္သည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ပမာဏ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေၾကာင္း
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ
ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အလုပ္လက္မ့ဲျပႆနာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားအုပ္စုအတြင္း ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က
အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါအလုပ္လက္မ့ဲဲျပႆနာကို တစ္ျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေစေရး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ေမ၂၆ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္း ေခ်းယူမည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းေခ်းယူႏိုင္ေရး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ယခုလ ၁၈ ရက္တြင္
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

စုိက္/ေမြး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ က်ပ္ ၁၁ဒသမ ၃၂၆ဘီလီယံသံုးစြဲခဲ့

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ႀကိဳတင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္
ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရ၏ သီးသန္႕ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၁၁ဒသမ ၃၂၆
ဘီလီယံကို သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က
ေမ ၁၈ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

» အျပည့္အစံုသို႔

‘ဒီမိုကေရစီ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ’ တို႕ကို သင္ရိုးညႊန္းတန္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ အဆိုတင္သြင္း

‘ဒီမိုကေရစီ၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕နီတိ’ တို႕ကို
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ သင္ရိုးညႊန္းတန္း၊ အေထြေထြ
ဘာသာရပ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ ျပည္ေထာင္စု
အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေမလ
၁၈ ရက္ေန႕က ျပန္လည္က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
အစည္းအေ၀း၌ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမဲဆႏၵနယ္ ...

» အျပည့္အစံုသို႔

ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း