မတူကြဲျပားမႈကို အင္အားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမည္ဟု သမၼတေျပာၾကား

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႕အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ဖတ္ၾကားေနစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႕အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သ၀ဏ္လႊာကို ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ဖတ္ၾကားေနစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္
မတူကြဲျပားမႈကို အင္အားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ရယူရမည္ဟု (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး စစ္မွန္တဲ့
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အင္အားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲရယူၿပီး ညီၫြတ္မႈကို ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနား၌
ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းက အထက္ပါ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္
၀င့္ထည္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ
မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊
ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔ကို
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းက လက္တြဲညီညီ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း
၎က ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသား၊
ျပည္သူ ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ တစ္သားတည္း ပူးေပါင္း၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕သာမက ႏိုင္ငံေရး
အင္အားစုမ်ား ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး
ပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

"ေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး
ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက
ဖတ္ၾကားသည္။

စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေျခအေနေကာင္းမ်ား၊
အလားအလာေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေနၿပီျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမမ်ားအားလံုး
စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ပထမအဆင့္အျဖစ္
ဒီမိုကေရစီ အႀကိဳျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊
၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ပထမဦးဆံုး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္
ျပင္ဆင္ေပးျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၿပီး
ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတို႔ကို လည္းေကာင္း၊
ဒုတိယအဆင့္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ညင္သာေခ်ာေမြ႕ ေအာင္ျမင္စြာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး သိသာထင္ရွားစြာ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ခဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊
တတိယအဆင့္အျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးရင့္က်က္ခိုင္မာသည့္ အဆင့္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရး
အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ျပႆနာမ်ားစေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာျခင္းတို႔ကိုလည္းေကာင္း စသည္ျဖင့္ အဆင့္ သံုးဆင့္
ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္အရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္း၏ အက်ဳိး ေက်းဇူးတစ္ခုအေနျဖင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ
လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီဟုလည္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ပါရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက
ဖတ္ၾကားသည္။

"က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႔ လမ္းစေဖာ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာ
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတိုးတက္လာေစတဲ့ ေအာင္ျမင္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္
တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။

(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံ လႊင့္တင္ျခင္းကို နံနက္ ၄ နာရီ၊ ၂၀ မိနစ္အခ်ိန္ ႏွင့္
အခမ္းအနားကို နံနက္ ၇ နာရီအခ်ိန္တို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မ်က္ႏွာစာ၌
က်င္းပခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း