ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္စရာ မရွိဟု သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာၾကား

 မတ္ ၂၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ ဦးထင္ေက်ာ္္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္) မတ္ ၂၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ ဦးထင္ေက်ာ္္။ ေအာင္ေဌးလိႈင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေရအတြက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အလုပ္လက္မ့ဲ ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကေသာ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္
ညီၫႊတ္မည္ဆိုပါက အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္စရာအေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူ ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ မတ္ ၂၁ ရက္၌
ေျပာၾကားလိုက္သည္။

"ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနဲ႔ ညီၫႊတ္ျခင္းရွိတ့ဲ အလုပ္မ်ဳိးကိုသာ
လုပ္ကိုင္မယ္ဆိုပါက အလုပ္လက္မ့ဲ ျဖစ္စရာအေၾကာင္း လုံး၀မရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္"ဟု
၎က ဆိုသည္။

သမၼတသစ္၏ ပထမဆုံး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမႈအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခ့ဲသည္။

"ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ သုံးစြဲမႈကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေလ်ာ့နည္း သက္သာေစႏိုင္ပါမွ၊
အတတ္ႏိုင္ဆုံး ၿခိဳးျခံေခြ်တာႏိုင္ပါမွ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြမ်ားစုေဆာင္းႏိုင္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံး
ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ဆိုသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအေရအတြက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး
ဦးေရမ်ားလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ကာ ၀န္ႀကီးမ်ား၏ လစာ၊ အေဆာင္အေယာင္ အသုံးစရိတ္မ်ားမွ
ငါးႏွစ္စာအတြက္ က်ပ္ သန္း ၅,၀၀၀ (ငါးဘီလ်ံ)ကို ၿခိဳးျခံေခြ်တာႏိုင္မည္ဟု သမၼတသစ္က ဆိုသည္။

အဆိုပါ ၿခိဳးျခံေခြ်တာျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္ေနသည့္
ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းက့ဲသို႔ေသာ
ေနရာမ်ားတြင္ ပိုမို သုံးစြဲမည္ဟုဆိုသည္။

"ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ႏိုင္င့ံဘ႑ာ အရန္ေငြမ်ား ခ်န္ထားႏိုင္ခ့ဲၿပီး တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးေရး၊ အဂတိကင္းေသာ
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကိုေရွး႐ႈေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀ေရးႏွင့္
က်စ္လ်စ္ခိုင္မာေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း
ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားစုစည္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အေရအတြက္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဦးေရ
သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးတို႔၏
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ယခင္က အျဖဴေရာင္တိုက္ပုံ အက်ႌကိုသာ ၀တ္ဆင္ေလ့
ရွိခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔တြင္မူ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ကိုယ္စားျပဳအေရာင္ျဖစ္ေသာ
ပင္နီတိုက္ပုံျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

၎တင္ျပထားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးေရ
သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ကို လႊတ္ေတာ္က မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံမဲ ၆၁၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃ မဲ ႏွင့္ ၾကားေနမဲ
၂၂ မဲ ရွိခ့ဲသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးေရ သတ္မွတ္ျခင္းအတြက္လည္း ေထာက္ခံမဲ ၆၀၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ၂၂ မဲႏွင့္
ၾကားေနမဲ ၁၄ မဲရွိခ့ဲသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ယခင္တင္ျပခ့ဲေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနအစား
သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနဟု အမည္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း