မိသားစ ုစီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ရန္ သားဆက္ျခားေဆး၀ါး ပစၥည္းမ်ား လုံေလာက္စြာရရွိျခင္း မရွိေသး

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ မိသားစု စီမံကိန္း၏ အက်ဳိး
ေက်းဇူးမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည့္ျပည့္၀၀ မခံစားႏိုင္ၾကျခင္းမွာ သားဆက္ျခားေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား
ျပတ္လတ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု UNFPA ကုလသမဂၢ လူဦးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္
မစၥတာ Mohamed Abdel-Ahad က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔
အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

"မီးဖြားႏိုင္တဲ့အရြယ္ရွိ ျမန္မာအမ်ဳိး သမီးမ်ားရဲ႕ ေလးပံုတစ္ပံုေလာက္ဟာ သားဆက္ျခားစနစ္ကုိ
က်င့္သံုးဖို႔ ဆႏၵရွိ ၾကေသာ္လည္း သားဆက္ျခားပစၥည္း မ်ားမရရွိၾကပါ"ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မိသားစုစီမံကိန္း၀န္ေဆာင္မႈကို လက္လွမ္းမီသုံးစြဲႏိုင္
ေစရန္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၁ သန္း ကုန္က်မည္ဟု သိရသည္။

"မိသားစုစီမံကိန္းက လူသားတိုင္းရရွိ ခံစားသင့္တဲ့ ရပိုင္ခြင့္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ခြင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
စိန္ေခၚမႈကို လက္ ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေတြနဲ႔
အမ်ဳိးသားေတြကို ရပိုင္ခြင့္အေနနဲ႔ ေဖးမ ကူညီဖို႔က အစိုးရေတ၊ြ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းေတြက
ပါ၀င္ရပါမယ္။

"ဒါမွ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရရွိခံစားႏုိင္ ၾကမွာပါ"ဟု မစၥတာ
Mohamed Abdel-Ahad က ေျပာသည္။

သားဆက္ျခားပစၥည္းမ်ား လိုအပ္မႈကို တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ျဖည့္စည္းေပးေရး အတြက္ က်န္းမာေရး
၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ ဘ႑ာေငြ တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ဟု က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊
က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာနီလာတင္က အဆိုပါ အခမ္းအနား
တြင္ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရးအတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုလသ
မဂၢႏွင့္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကလည္း အေရးပါသည္
ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကမၻာ့လူဦးေရအေျခအေန အစီရင္ခံစာအရ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ မ်ဳိးဆက္
ပြားအရြယ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ မွ ၄၉ ႏွစ္ အမ်ဳိးသမီး ၂၂၂ သန္းသည္ သားဆက္ျခားေဆး၀ါးမ်ား
သုံးစြဲႏိုင္ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက မိသားစုစီမံကိန္းအတြက္ ထိပ္သီးညီလာခံက်င္းပစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားက ရန္ပုံ
ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၂,၀၀၀ ႏွင့္ အလႉရွင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေဒၚလာသန္း ၂,၆၀၀ ေပးရန္ ကတိ က၀တ္မ်ား
ကုိ ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား ရွိ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္း ကေလး သန္း ၁၂၀
အတြက္ မိသားစု စီမံကိန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ မတိုင္မီ ရရွိခံစား ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္မွန္းထား
ေၾကာင္းသိရသည္။

မိသားစုစီမံကိန္းလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေခတ္မီသားဆက္ျခားေဆး၀ါးမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္ဆိုပါက
ကိုယ္၀န္ရရွိမႈေပါင္း ၅၄ သန္းႏွင့္ သားပ်က္ေလွ်ာ မႈေပါင္း ၂၆ သန္းကုိ ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ဟု သိရ
သည္။

ထပ္မံျဖည့္စြက္ အစီရင္ခံစာအရ မိသားစုစီမံကိန္းလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီမႈ မရွိျခင္းသည္ အာရွေဒသ
တြင္ ၆၃ ရာခိုင္ ႏႈန္း ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္၀န္ရရွိမႈေပါင္း သန္း ၈၀ မွာ ေခတ္မီသား
ဆက္ျခား ေဆး၀ါးျပည့္မီစြာ မရရွိျခင္းေၾကာင္းသိရသည္။

ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ သားပ်က္ေလွ်ာမႈ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္
လူငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေဆာင္ပုဒ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း ကိုယ္၀န္ေဆာင္
ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ ဘ၀တစ္ခုပိုင္ဆိုင္ခြင့္တို႔ ကို
မျဖစ္မေနရပိုင္ခြင့္အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

မိသားစုစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္၀န္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား သုံး ႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ျခား
ေပးပါက ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္
သက္မ်ား ပညာေရးဆုံးခန္းတိုင္ေစျခင္း တို႔ကို ရယူခံစားႏိုင္မည္ဟု ေလ့လာေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိစီမံကိန္းျပည့္မီပါက မိခင္ေသဆုံးမႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေမြးကင္စကေလး ေသဆုံးမႈႏႈန္း ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္း
တို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

သားပ်က္ေလွ်ာမႈကို ကာကြယ္ေရးတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည့္ ကြန္ဒုံးသုံးစြဲမႈတြင္ အျပည္ျပည္
ဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြသုံးစြဲမႈသည္ ကြန္ဒုံး၀ယ္ယူမႈအတြက္သာ ျဖစ္ေနၿပီး ပို႔ေဆာင္မႈ၊ ျဖန္႔ေ၀မႈႏွင့္ စီမံအုပ္
ခ်ဳပ္မႈမ်ားအတြက္ သုံးစြဲမႈ နည္းပါးေနသည္ကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း