စပါးေစ်း ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္္ စပါးဝယ္ယူေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး

မိုးစပါးစတင္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္စရိတ္ ကာမိ႐ုံပင္မရွိေသာ စပါးေပါက္ေစ်းေၾကာင့္
ေတာင္သူမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ စပါးေစ်းႏႈန္းကို ျပန္လည္ဆြဲတင္ႏိုင္ရန္အတြက္
ႏိုင္ငံေတာ္က စပါးဝယ္ယူမည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္က ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ က်င္းပခ့ဲသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြား ျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒအရ
လယ္ယာထုတ္ကုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဆန္စပါးဝယ္ယူေရး ႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား
ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းသည္ ယခုက့ဲသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေကာင္းမြန္ေျပလည္ေအာင္
စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းက အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။၄င္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္
စပါးဝယ္ယူရန္ လိုအပ္သည့္ေဒသ၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို သတ္မွတ္ကာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (စိုက္ပ်ဳိးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးတို႔ျဖင့္
ဖြဲ႕စည္းထားေသာအဖြဲ႕) ထံ တင္ျပၿပီး ဝယ္ယူေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။

စပါးဝယ္ယူရာတြင္ သိုေလွာင္႐ုံ သို႔မဟုတ္ဆန္စက္မ်ားအား ဝယ္ယူေရးစခန္းမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္
အေျခခ်ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္အျပင္သယ္ယူေရး၊ သိုေလွာင္ေရး၊ ႀကိတ္ခြဲေရးႏွင့္ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္
သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ၿငိမ္ေစေရးႏွင့္ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္
အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္လည္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခ့ဲသူ စိုက္ပ်ဳိးေရး
ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

''ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားဖို႔
သင့္ေတာ္တ့ဲလုပ္ငန္းေတြေပါ့။ အေျခာက္ခံစက္တို႔၊ ကုန္ေလွာင္႐ုံတို႔လိုေပါ့။ အဲဒါေတြ
တည္ေထာင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကိုေရရွည္အစီအစဥ္အတြက္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါတယ္''ဟု ၄င္းက
ေျပာသည္။ ရိပ္သိမ္းေပၚထြက္ခါစ စပါးကို အေျခာက္ခံစက္မ်ားျဖင့္အေျခာက္ခံႏိုင္ေရးသည္
ဆန္စပါးက႑ႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကြင္းဆက္ႀကီးျဖစ္သည္ကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းလည္း ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အရန္ဆန္ဝယ္ယူေရးအတြက္ကိုမူ ေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္း မရွိေၾကာင္း
ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း