ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖတ္ေတာက္

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔က ၂ဝ၁၆၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၏ လက္က်န္ငါးလတာအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံတင္ျပလာသည့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန ၁ဝ ခုက တင္ျပထားေသာအသုံးစရိတ္မ်ားအနက္
အသုံးစရိတ္အခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ကာ အတည္ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က
ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြအျဖစ္ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁,၃၅၄ ဘီလ်ံတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းပမာဏ၏
၅ ဒသမ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ က်ပ္ ၇ဝ ဘီလ်ံျဖတ္ေတာက္ကာ အတည္ျပဳခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ခြင့္ျပဳေငြ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခံရေသာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနလည္း
ပါဝင္သည္။ ယင္းဝန္ႀကီးဌာသည္ သာမန္အသုံးစရိတ္ေခါင္းစဥ္မွ က်ပ္ ၂ဒသမ ဝ၂ဝ ဘီလ်ံ
တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီးျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က က်ပ္ တစ္ဘီလ်ံျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္။

''ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ သံအမတ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေနအိမ္ငွားရမ္းခမ်ားနဲ႔ ေဆးဝါးကုသစရိတ္မ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်သုံးစြဲဖို႔ အဆင္မေျပေသာ္လည္းပဲ ဘ႑ာႏွစ္မကုန္မီ ထပ္္မံေပၚေပါက္လာရန္ရွိတ့ဲ
ခရီးသြားလာမႈစရိတ္စကေတြကိုေလွ်ာ့ခ်သုံးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ၿခိဳးျခံသုံးစြဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း
လႊတ္ေတာ္ကျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္။ ၄င္းဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေငြလုံးေငြရင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္
က်ပ္ ၃၆ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ျပီး လႊတ္ေတာ္က က်ပ္ ကိုးဘီလ်ံံျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္။

''ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္မ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ
ရွိတ့ဲ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတာင္းခံတ့ဲေငြထဲမွာ
အသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အေဆာက္အအံု ၅၄ လုံးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉,ဝ၇၈ ဒသမ ၁၈၄
သန္းကို စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲပါတယ္''ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုးက
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပထားေသာ ေထာက္ပ့ံေငြအသုံးစရိတ္က်ပ္ ၃ ဒသမ၅ ဘီလ်ံအနက္
က်ပ္ ၅၉၂ သန္းေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာမူ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္
ခံရသည့္အထဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိေပ။

အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာနက သာမန္အသုံး
စရိတ္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပထားေသာ က်ပ္ ၉၉ သန္းေက်ာ္တြင္ က်ပ္ ၂၁ သန္းေက်ာ္ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္။
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက သာမန္အသုံးစရိတ္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပထားေသာ က်ပ္ ၁၃၂ သန္းေက်ာ္မွ
က်ပ္ ၂၅သန္းကိုလည္း ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္။ စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းေျခာက္ေက်ာင္းတြင္
ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနသည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ တက္ေရာက္မည့္သင္တန္းသား
စုစုေပါင္း ၁,၇၄၆ ဦးအတြက္ ေန႔တြက္စရိတ္(က်ပ္၅ဝဝ ႏႈန္း) ေတာင္းခံထားသည့္အနက္
သင္တန္းသား ၅၅၅ ဦးအတြက္ စားစရိတ္ေတာင္းခံေငြကို စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးရိတ္ေတာင္းခံမႈ ၅ဝ ဒသမ ၉၄၆ ဘီလ်ံတြင္လည္း
က်ပ္ ၂၄၇ သန္းခန္႔ကုိ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပထားေသာ
ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၃၈ ဘီလ်ံအနက္ က်ပ္ ၃၅ သန္းႏွင့္ သာမန္အသုံးစရိတ္
တင္ျပေငြ က်ပ္ ၂၂၈ ဒသမ ၄၃၆ ဘီလ်ံအနက္ က်ပ္သန္း ၄ဝ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သာမန္အသုံးစရိတ္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပထားေသာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံတြင္
က်ပ္၂၆၁ သန္း၊ ေငြလုံးေငြရင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္တင္ျပထားေသာ က်ပ္ ၅ဝ ဒသမ ၂၅၇ ဘီလ်ံတြင္
က်ပ္ ၂ ဒသမ၃ ဘီလ်ံေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဝန္ႀကီးဌာန၏ တင္ျပထားေသာ က်ပ္၅၂၁ သန္းမွ က်ပ္သန္း ၂ဝ ခန္႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ခ့ဲသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
တင္ျပထားေသာ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္က်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၂၈၉ ဘီလ်ံကုိလည္း က်ပ္ ၅၆၁
သန္းေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက တင္ျပထားသည့္ေထာက္ပ့ံေငြ
က်ပ္ ၄ ဒသမ ၆၉ဝ ဘီလ်ံအနက္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၅၉၄ဘီလ်ံကုိ ေလွ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ဗဟိုဘဏ္သည္ သာမန္အသုံးစရိတ္အျဖစ္က်ပ္ ၁၃ဝ ဒသမ ၂၅၄ ဘီလ်ံတင္ျပထားရာ
က်ပ္ ၅၄ ဒသမ ၆၆၈ ဘီလ်ံ ျဖတ္ေတာက္ခံခ့ဲရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း