ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္လုပ္သား ႏွစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ရွိ၊ အာမခံအလုပ္သမားႏွစ္ဦးကို စရိတ္ထုတ္ေပး

ေနျပည္ေတာ္၌ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အလုပ္သမားႏွစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္
ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ
အဆိုပါ႐ံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သည္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕က အာမခံပုဂၢလိက အလုပ္သမားႏွစ္ဦး
တို႔အား နာေရးစရိတ္၊ က်န္ရစ္သူ အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ မီးဖြားစရိတ္စသည္တို႔ကို
ဇန္နဝါရီ ၂ဝ ရက္က ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။

အဆိုပါ ခံစားခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ရွိ စုေပါင္း႐ံုးတြင္
ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္က မႏၲလာမင္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားခ့ဲေသာ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္က ဦးမ်ဳိးေမာင္ေမာင္
အတြက္ နာေရးစရိတ္ ၆၁၄,၁ဝဝ က်ပ္ႏွင့္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈအတြက္
က်န္ရစ္သူအက်ဳိးခံစားခြင့္ က်ပ္ ၆၉ သိန္း စုစုေပါင္း၇,၅၁၄,၁ဝဝ က်ပ္ကို ၄င္း၏
ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူတစ္ဦးအား ေပးအပ္ခ့ဲသည္။

ထို႔ျပင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးတြင္ အက်ဳံးဝင္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ
အလုပ္သမားတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ဖီလာ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံက အာမခံအလုပ္သမား
ေဒၚခင္မာေဌး မီးဖြားမႈအတြက္လည္း အက်ဳိးခံစားခြင့္က်ပ္ ၆၇၂,ဝဝဝ ႏွင့္ မီးဖြားစရိတ္
က်ပ္ ၁၅ဝ,ဝဝဝ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၂၂,ဝဝဝ ကို ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ၊
ေနျပည္ေတာ္၌ လူမႈဖူလုံေရး႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အလုပ္ဌာနစုစုေပါင္း ၆၆၅ ခုရွိၿပီး
အလုပ္သမားဦးေရ ၂၅,ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းလည္း အဆိုပါဌာန ေခတၱၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၅၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အာမခံ အလုပ္သမားမ်ားအား
အက်ဳိးခံစားခြင့္အျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၂၂၉ ဒသမ ၈၃၂ သန္းကို ထုတ္ေပးခ့ဲေၾကာင္းလည္း
၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ထိုပမာဏသည္ ထည့္ဝင္ေၾကး ေကာက္ခံရရွိခ့ဲေသာေငြ၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
ထို႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း နယ္လွည့္ေဆးကုသယာဥ္ျဖင့္ အလုပ္ဌာနမ်ားအေရာက္
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ရွိရာ ျပည္သူပိုင္အလုပ္ဌာန ၁၅ ခုက အာမခံ
အလုပ္သမား ၄၂၂ ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ပုဂၢလိကဌာန ၂၉ ခုကအာမခံအလုပ္သမား
၁,ဝဝဝ ေက်ာ္ကို လည္းေကာင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ခ့ဲသည္ဟု ၄င္းက
ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈဖူလုံေရးဥပေဒအသစ္ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္
အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ စတင္က်င့္သုံးခ့ဲသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး အာမခံစနစ္၊ မိသားစုေထာက္ပ့ံမႈ
အာမခံစနစ္ႏွင့္ အလုပ္တြင္ ထိခိုက္မႈ အက်ဳိးခံစားခြင့္ အာမခံစနစ္ဟူ၍အာမခံစနစ္သုံးမ်ဳိးကို
စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

အထက္ပါ စနစ္သုံးမ်ဳိးအရ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ လစာအေပၚ မူတည္ၿပီး အလုပ္ရွင္က
သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလုပ္သမားက ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စုစုေပါင္း ငါးရာခိုင္ႏႈန္းထည့္ဝင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒအသစ္စတင္က်င့္သုံးေသာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂ဝ၁၆
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာအထိ အာမခံအလုပ္သမားမ်ား မက်န္းမာမႈ၊ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆုံးမႈ၊
အလုပ္တြင္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ေဆးဖိုးျပန္အမ္းေငြမ်ားအျဖစ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားထုတ္ေပးခ့ဲရာ
အမႈတြဲေပါင္း ၃၁ဝ,၆၅၅ မႈအတြက္ က်ပ္ ၁ဝ ဘီလ်ံေက်ာ္(၁ဝ၃၄၂ ဒသမ ၆၁၆ သန္း) ကို
ထုတ္ေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။

''ခြင့္ျပဳေငြထဲမွာ နာေရးစရိတ္နဲ႔ က်န္ရစ္သူအက်ဳိးခံစားခြင့္ အမႈတြဲေပါင္း ၁၉၂ ခုအတြက္
က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၇၈ ဒသမ ၆၄၉သန္းလည္း ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးေမာင္ေမာင္ေအးက
ေျပာသည္။ 

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း