အခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ပါ၀င္

အထူးကုန္စည္ခြန္အျဖစ္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ အခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)အထူးကုန္စည္ခြန္အျဖစ္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ အခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။ ေအာင္ေဌးလႈိင္/ျမန္မာတိုင္း(မ္)

အစုိးရသစ္လက္ထက္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ထားၿပီး
ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား အလြန္အကြ်ံ သုံးစြဲမႈကုိ ကန္႔သတ္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားသည္။

လာမည့္ ဧျပီလတြင္ စတင္က်င့္သုံးမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္
ဥပေဒ(ၾကမ္း)ကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက
ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

"၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရာမွာ ေတြ႕ရွိခ့ဲတ့ဲ အားသာခ်က္
အားနည္းခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ဆက္စပ္ဌာနေတြရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္၊ ကုန္သည္စက္မႈ
အသင္းခ်ဳပ္နဲ႔ ညီေနာင္ အသင္းေတြရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏
အခြန္္အေကာက္ဥပေဒကို ေရးဆြဲျပဳစုခ့ဲပါတယ္"ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခြန္ဥပေဒသစ္တြင္ အခြန္ႏႈန္းအခ်ဳိ႕ကို ျပင္ဆင္ျခင္း ၁၁ ရပ္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ က်သင့္မည့္
ကုန္စည္မ်ားကုိ ထပ္မံျဖည့္စြက္ျခင္း သံုးရပ္၊ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္
က်သင့္သည့္ အထူးကုန္စည္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း ငါးရပ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ျပင္ဆင္ျခင္း ငါးရပ္၊ သက္သာခြင့္ျပင္ဆင္ျခင္း တစ္ရပ္ႏွင့္ အသစ္ျဖည့္စြက္ျခင္း တစ္ရပ္၊
၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ျဖည့္စြက္ျခင္း တစ္ရပ္၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း တစ္ရပ္ႏွင့္
ျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္ ျဖည့္စြက္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ေဆာင္ရြက္ထားသည္။

အခြန္ႏႈန္းျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ စီးကရက္၊ အရက္ႏွင့္ ၀ိုင္တို႔၏ ေျပာင္းလဲလာေသာ တန္ဖိုးမ်ားအေပၚတြင္
အေျခခံကာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကြ်န္းႏွင့္ သစ္မာ၊ သစ္ခြဲသားမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ႏႈန္း
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
တင္သြင္းမႈအတြက္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္ အလႊာမ်ားခြဲကာ အခြန္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား
အေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံရန္ ျဖည့္စြက္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက
ေျပာသည္။

စီးကရက္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္ႏႈန္းမ်ားအရ တစ္ဘူးခ်င္း၏
တန္ဖိုးေျပာင္းလဲမႈအေပၚတြင္ အခြန္ပမာဏ ေျပာင္းလဲထားေသာ္လည္း အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း
သိသိသာသာေျပာင္းလဲသည္ကုိ မေတြ႕ရေပ။

၂၀၁၆ အခြန္ဥပေဒတြင္ အလိပ္၂၀ အထိပါ တစ္ဘူးေရာင္းေဈး က်ပ္ ၃၀၀ အထိ အဆင့္ျဖစ္လွ်င္
တစ္လိပ္ခ်င္း အေပၚမွ သုံးက်ပ္ေကာက္ခံရန္ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ဥပေဒၾကမ္းတြင္မူ
တစ္ဘူး ေရာင္းေဈး က်ပ္ ၄၀၀ အထိျဖစ္လွ်င္ တစ္လိပ္ခ်င္းအေပၚမွ ေလးက်ပ္ေကာက္ခံရန္
တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အရက္မ်ားအေပၚေကာက္ခံမည့္ အခြန္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္လည္း ၂၀၁၆ အခြန္ဥပေဒ၌ တစ္လီတာ
တန္ဖိုးက်ပ္ ၅၀၀ ေအာက္ ျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၆၆ က်ပ္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ္လည္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အခြန္ဥပေဒၾကမ္းတြင္မူ တစ္လီတာတန္ဖိုး က်ပ္ ၇၅၀ အထိျဖစ္လွ်င္ အခြန္ ၉၁ က်ပ္
ေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

တစ္လီတာတန္ဖိုးမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ၿပီး ေကာက္ခံမည့္အခြန္ပမာဏကိုလည္း
လိုက္ပါျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၀ိုင္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္းကိုလည္း လက္ရွိတြင္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္
သတ္မွတ္ထားရာမွ တန္ဖိုးအလိုက္ ေကာက္ခံရန္ ျပင္ဆင္ထားသည္။

ဘီယာအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အခြန္ႏႈန္းကိုမူ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳဘဲ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္သာ
ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

သစ္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေကာက္ခံမည့္ႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

၂၀၁၆ ဥပေဒတြင္ ကြ်န္း၊ သစ္လုံး၊ သစ္ခြဲသား မ်ားအေပၚ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းထားခ့ဲၿပီး
၂၀၁၇ ဥပေဒတြင္မူ 'သစ္လုံးႏွင့္သစ္ခြဲသား' ဟုသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္
ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈကို ရပ္နားထားေသာ္လည္း လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ
ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းထည္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚမွ ေကာက္ခံမည့္အခြန္ႏႈန္းကို ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ထားသည္။

၂၀၁၆ ဥပေဒအရ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ဥပေဒတြင္မူ
၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမအ႐ိုင္းထည္ ထုတ္လုပ္မႈအေပၚတြင္ လည္း လက္ရွိတြင္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေကာက္ခံေနရာမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အခြန္ဥပေဒသစ္(မူၾကမ္း)အရ ျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္းေတြ႕ရေသာ္လည္း ျပည္ပက တင္သြင္းသည့္ကုန္စည္မ်ားအေပၚတြင္မူ
တိုးျမႇင့္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈအေပၚ အခြန္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ထားသက့ဲသို႔ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကိုလည္း
အခြန္ေကာက္ခံရန္ ျဖည့္စြက္ထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ ဥပေဒအရ '၁၈၀၀ စီစီအထက္ ဗင္ကားမ်ား၊
ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ၀က္ဂြန္ႏွင့္ ကူေပးကားမ်ား' ဟုေဖာ္ျပကာ ကုန္းေပၚေရာက္ တန္ဖိုး၏
၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံရန္ ျပ႒ာန္းခ့ဲေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ဥပေဒတြင္မူ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအလိုက္
အလႊာေလးမ်ဳိးခြဲထားသည္။

၂၀၀၀ စီစီအထိရွိေသာ အထက္ပါ ယာဥ္အမ်ဳိးအစားမ်ားအတြက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀ စီစီမွ
၃၀၀၀ စီစီအထိ ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀၀၀ စီစီမွ ၄၀၀၀ စီစီအထိ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
၄၀၀၀ စီစီ အထက္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖင့္ အလႊာလိုက္ခြဲျခားကာ အခြန္ႏႈန္း
တိုးျမႇင့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

အခြန္ဥပေဒသစ္အရ အေျခခံျပည္သူမ်ားကို မထိခိုက္ေစေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္အျဖစ္
ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

"ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ အလြန္အကြ်ံသုံးစြဲတာ ကို အခြန္ႏႈန္းနဲ႔ ကန္႔သတ္ႏိုင္ဖို႔ အထူးကုန္စည္မွာ
ဇိမ္ခံပစၥည္းေတြျဖစ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ အီလက္ထရြန္းနစ္ပစၥည္းတခ်ဳိ႕၊ အလွကုန္ ပစၥည္းေတြ၊
ကားအလွဆင္ပစၥည္းေတြကို ျဖည့္စြက္ထားပါတယ္"ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကင္းလြတ္သည့္ ကုန္စည္မ်ားတြင္လည္း 'ေရႊ'ကုိ ထည့္သြင္းထားသည္။

ေရႊသည္ အျခားေသာ ဆန္၊ ဆီ၊ ပဲ စသည့္ စားသုံးကုန္မ်ားက့ဲသို႔ စားသုံး၍ ကုန္ဆုံးသြားျခင္းမရွိဘဲ
အဆင့္ဆင့္လည္ပတ္ သုံးစြဲရေသာ သေဘာရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက
ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲသည္။

ေရႊစင္၊ ေရႊေခ်ာင္း၊ ေရႊျပားတို႔ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းသည္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေရႊထည္လက္ ၀တ္ရတနာမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ေရာင္းရေငြ အေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္ကိုလည္း
ငါး ရာခိုင္ႏႈန္းမွ သံုး ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျပင္ဆင္ ေလွ်ာ့ခ်ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေနာက္ထပ္ျဖည့္စြက္ခ်က္အျဖစ္ ျပည္တြင္း ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လႉဒါန္းေငြ၊ ေထာက္ပ့ံေငြ၊
ေခ်းေငြတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ကို စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း
စုစုေပါင္းေရာင္းရေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ အထိကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခ့ဲရာမွ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အၾကံံျပဳခ်က္အရ အခြန္ကင္းလြတ္သည့္ ပမာဏကို
က်ပ္သိန္း ၅၀၀ အထိ ျပင္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။

၀င္ေငြခြန္အပိုင္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအၿငိမ္းစား ယူလ်င္ ရရွိေသာ ပင္စင္ႏွင့္ က႐ုဏာေၾကးတို႔အတြက္
၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ ျပည္တြင္း အခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံေသာ အခြန္ ရေငြ၏ တစ္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို
ယင္းဌာန၏ သာမန္ အသုံးစရိတ္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳေစရန္ႏွင့္ အဆိုပါသာမန္သုံးေငြကို
လုပ္ငန္းတာ၀န္ေက်ပြန္ေသာ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆုေၾကးအျဖစ္ေပးႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အခြန္အေကာက္မ်ားေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထားခ်က္မွာ က်ပ္ ၆,၄၈၁
ဒသမ ၀၀၈ ဘီလ်ံျဖစ္သည္။

ယင္းပမာဏသည္ ယခု၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ မူလလ်ာထားသည့္ ပမာဏ ၆,၂၁၈ ဒသမ
၃၂၉ ဘီလ်ံထက္ ဘီလ်ံ ၂၆၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားခ့ဲေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီးခန္႔မွန္း ေျခစာရင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္မူ
၃၂ ဘီလ်ံ ေလ်ာ့နည္းေနေသးေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အခြန္အေကာက္ဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ၿပီး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက စိစစ္ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္
အစီရင္ခံစာတင္သြင္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္္း၀င္း ခိုင္သန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း