တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္တည့္မတ္ေရး အဆိုကို လႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

မတ္ ၇ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအမတ္ ၇ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကုိ ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

အေျခခံဥပေဒကေပးထားေသာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး
မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း
ထားသည့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ျပန္လည္တည့္မတ္ေရး ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔
တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦးကေဆြးေႏြးျခင္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က
ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မတ္ ၇ ရက္တြင္
ေထာက္ခံမဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေထြး
တင္သြင္းထားသည့္ 'တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနမႈကို ျပန္လည္တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္
ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း'အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးစိုးၫြန္႔က
ျပန္လည္ရွင္းလင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိကုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ေထာက္ခံမဲ၂၈၆ မဲ၊
ကန္႔ကြက္မဲႏွစ္မဲ၊ ၾကားေနမဲ ၆၁ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္
ယိမ္းယိုင္ေနမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးမ်ဳိးေဇာ္ဦးက ''တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ျပန္လည္တည့္မတ္ဖို႔ဆိုရင္ဆဒၵန္ဆင္မင္း ဇာတ္ေတာ္ထဲကလို
အစြယ္လိုသူမိဖုရား၊ ေစခိုင္းသူမင္းဧကရာဇ္၊ ေလးပစ္သူ ေသာႏုတ္တရမုဆိုးလို ၾကံေဖာ္ၾကံဖက္မ်ား
ျဖစ္တ့ဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားေနတ့ဲ တခ်ဳိ႕ေသာ ရဲဝန္ထမ္း၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ တရားသူႀကီးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ
အေရးယူဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေထာက္ခံလိုက္ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၂၅ ဦးက စိတ္ဝင္တစားပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကျခင္း
သည္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္တိမ္းေစာင္းေနျခင္းကို ျပသေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိိုင္းေဒသႀကီး၊
ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္က ေျပာသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘိုႀကီးကမူ
ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ
ခ႐ုိင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ကုိ အစိုးရဝန္ထမ္း
အျဖစ္မွ လြတ္ကင္းႏိုင္ရန္ ဖန္တီးေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ့ဲသည္။

''လက္ရွိမွာ တရားသူႀကီး ၁,၄ဝဝ ခန္႔ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သီးျခားရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္
၄င္းတုိ႔ကို ခန္႔ထားျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ စရိတ္လစာေထာက္ပ့ံေပးျခင္း
အပါအဝင္ တရား စီရင္ရာတြင္ အမွီအခိုကင္းၿပီး လုံျခဳံေရးတို႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ မမွန္မကန္
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္
အတြက္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္မွ လြတ္လပ္ ေသာေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု
ဦးဘုိႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိကမူ မ႑ိဳင္ႀကီး
သုံးရပ္တြင္ အျခားမ႑ိဳင္မ်ားက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိလာေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကမူ
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ ''လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ခြင့္ေပးထားတာဟာ
တရားဥပေဒေဘာင္ကိုေက်ာ္ၿပီး စီရင္လို႔ မရပါဘူး။'မည္သူမွ်ဥပေဒရဲ႕အထက္တြင္ မရွိေစရ'ဆိုတ့ဲ
စကားအတိုင္း အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္မွသာ တရားေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ သက္ေသအေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ
မရွိဘဲ တစ္ဆင့္ၾကားစကားျဖင့္ ေျပာၾကားျခင္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို
မထီမ့ဲျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း ဦးစိုးၫြန္႔က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

''အဆိုဟာ တရားစီရင္ေရးက႑မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေစာင္းယိမ္းယိုင္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီလို တရား႐ုံးမ်ားရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို
အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ ေစတ့ဲ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈဟာ တရား႐ုံးမ်ားကို မထီမ့ဲျမင္ျပဳရာေရာက္ေၾကာင္း
ေလးစားစြာ ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ အေထာက္အထား မခိုင္လုံဘဲ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားေၾကာင့္
တရားစီရင္ေရးက႑ တိမ္းေစာင္းေနတယ္ဆိုတ့ဲအဆိုေလာက္ တရား႐ုံးမ်ားရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို
ထိခိုက္ႏိုင္တာ မရွိေတာ့ပါဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ
အတြင္းေရးမွဴးေဒါက္တာလွမိုးက''တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က ဒီေန႔အားလုံးနဲ႔လြတ္ကင္းေနတယ္။
လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြက တင္ေျမႇာက္ထားတ့ဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔
ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျပည္သူ႔အသံကိုအေလးထားရတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္
တိမ္းေစာင္းေနတယ္၊ ယိမ္းယိုင္ေနတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားအားလုံး ခံစားေနရတာျဖစ္တယ္။
ဒီလိုခံစားေနရတာ အမ်ားစုျဖစ္လို႔ အသံေတြက်ယ္လာတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူ႔အသံျဖစ္လာတယ္။
ဒါကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အဆိုတင္သြင္းျခင္းျဖစ္တယ္''ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဦးစိုးၫြန္႔က ဥပေဒႏွင့္မညီေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္အေပၚကိုလည္း ''လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္း
ဥပေဒနဲ႔ မညီဘဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ဒီအဆိုဟာ အဆိုမျဖစ္ထိုက္ေၾကာင္း သူ(ဦးစိုးၫြန္႔)က
ေျပာၾကားျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုပါ ေစာ္ကားျခင္းျဖစ္တယ္။
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ဂုဏ္သေရညိႇဳးႏြမ္းေအာင္လုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ကို သက္ေသအေထာက္အထားနဲ႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္ရမယ့္
အေနအထားေရာက္လာၿပီ''ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္က ''ဒီအဆိုဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊ စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔
ညီၫြတ္လို႔ ခြင့္ျပဳတ့ဲအဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကိုေတာ့ တရားစီရင္ေရး
အာဏာက ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ဖို႔ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးတယ္၊
ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရွိလို႔ေဆြးေႏြးတာကို တရား႐ုံး မထီမ့ဲျမင္ျပဳတယ္လို႔လည္း စြပ္စြဲဖို႔မသင့္ပါဘူး''ဟု
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း