တရား႐ုံးငါး႐ံုးတြင္ အမႈအျမန္ၿပီးျပတ္ေစေရး ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေန

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ အမႈမ်ားအျမန္ၿပီးျပတ္ေစရန္
တရား႐ုံးငါး႐ံုးတြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာႀကီးၾကပ္မႈ႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေဒၚေအးေအးၾကည္သက္က ေျပာၾကားသည္။

''အမႈေတြကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္တာ အားေကာင္းလာေစဖို႔ တရား႐ုံးေတြမွာ
ရွိတ့ဲ အမႈေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီးေအာင္ဆိုၿပီး အမႈသြားအမႈလာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
အစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါတယ္'' ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယခုလ ၄ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္
အစိုးရ၏ ပထမတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၄င္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာတြင္ ေရွ႕ေျပးတရား႐ုံး (Pilot Court) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္
သတ္မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ခ့ဲရာ ပထမအႀကိမ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္
တရား႐ုံး၊ ေတာင္ငူခ႐ိုင္တရား႐ုံးႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးတို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီးျဖစ္ရာ
လက္ရွိတြင္လည္း မုံရြာခ႐ိုင္တရား႐ုံး၊ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္တရား႐ုံး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၊
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း
ေဒၚေအးေအးၾကည္သက္က ေျပာသည္။

အေမရိကန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေအဂ်င္စီ (႕ွဗႈီ) ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ
အဆိုပါေရွ႕ေျပးတရား႐ုံးမ်ား စီမံခ်က္သည္ တရား႐ုံးအသုံးျပဳသူ အမႈသည္မ်ားအတြက္
အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ သက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္
အက်ဳိးရွိခ့ဲသည္ဟုဆိုသည္။

''ဒါလုပ္လိုက္လို႔ ဘာအက်ဳိးေက်းဇူးရလဲဆိုရင္ တရား႐ုံးေတြမွာ အမႈတစ္ခုတင္ၿပီဆိုရင္
လူေတြဟာ တရား႐ုံးကို မလာခ်င္ၾကဘူး။ ဒါကလည္း အျပစ္မေျပာပါဘူး။ ဘယ္သူမဆို
တရား႐ုံးနဲ႔ေဝးေဝးပဲေနခ်င္ၾကတာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အမႈတစ္ခုကိုခ်ိန္းလိုက္တယ္၊ ၁ဝ ခါ
ခ်ိန္းတယ္ဆိုရင္ ၁ဝ ႀကိမ္လုံးမွာ ထိေရာက္တ့ဲစစ္ေဆးမႈ လုပ္ၿပီးေတာ့ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပီး
သြားတယ္ဆိုရင္ လူေတြဟာ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္သက္သာမယ္။ ဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔
လုပ္တာပါ''ဟု ေဒၚေအးေအးၾကည္သက္က ေျပာသည္။

အထက္ပါစီမံခ်က္အရ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သည္ တရား႐ုံးမ်ားသို႔ လာေရာက္ရလြယ္ကူျခင္း
ရွိ၊မရွိ၊ တရား႐ုံးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြယ္ကူျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ တရားသူႀကီးမ်ား၏
ၫႊန္ျပေျပာၾကားခ်က္ကို နားလည္မႈရွိ၊မရွိ၊ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္တရား႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားသည္
လာေရာက္သူမ်ားကို မွ်မွ်တတႏွင့္ ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာ ဆက္ဆံျခင္းရွိ၊ မရွိ စသည့္ေမးခြန္းမ်ား
ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ စစ္တမ္းေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

တရား႐ုံးမ်ားကို အကဲျဖတ္ရာတြင္ အမႈသည္၊ ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ နားေနရာ၊
တရားခြင္ကို လြယ္လြယ္ကူကူ သိႏိုင္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္ထားရွိျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ အမႈတြဲမ်ား
မည္က့ဲသို႔ထားရွိသည္၊ သတင္းရယူမည့္ ေကာင္တာထားရွိမႈ ရွိ၊မရွိ စသည္ျဖင့္ အေျခခံ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္တမ္းတင္ထားသည္ဟုလည္း ဆုိသည္။

''ဒီအမႈေတြမွာ တစ္ခုကိုၾကည့္တယ္။ ဥပမာ ႐ုံးခ်ိန္း ၅၂ ခ်ိန္းမွာ ထိေရာက္တ့ဲ စစ္ေဆးမႈ ၁၂
ခ်ိန္းဆိုရင္ မထိေရာက္တ့ဲစစ္ေဆးမႈသည္ အခ်ိန္း ၄ဝ ျဖစ္ေနၿပီး အဲဒီမထိေရာက္တ့ဲ အမႈခ်ိန္း
၄ဝ အတြက္ လာေရာက္တ့ဲသူေတြကို အခ်ိန္ကုန္ လူပန္းျဖစ္ေစတာေပါ့''ဟု
ေဒၚေအးေအးၾကည္သက္က ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး
တည္ေဆာက္သည့္ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ သတင္းမီဒီယာခန္းမ်ားလည္း ထားရွိထားေၾကာင္း
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

''၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေနာက္ပိုင္းမွာေဆာက္တ့ဲ တရား႐ုံးေတြကို စုံစမ္းေရးေကာင္တာ၊
အမႈလက္ခံေကာင္တာ၊ သက္ေသမ်ားနားေနခန္းနဲ႔ ေရွ႕ေနမ်ားနားေနခန္း၊ ဥပေဒအရာရွိမ်ား
နားေနခန္း၊ သတင္းမီဒီယာေတြ လာေရာက္ေမးျမန္းတ့ဲအခါမွာ ေမးျမန္းစုုံစမ္းမႈ
ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ သတင္းမီဒီယာခန္းေတြကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခ့ဲပါတယ္''ဟု
၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း