အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ရွစ္ခု ေဆာင္ရြက္မည္

မဟာဓါတ္အားလိုင္းႏွင့္ လက္လွမ္းမမီေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္
လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ရွစ္ခုကို ေက်းရြာ ၁ဝ ရြာတြင္
ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

''ယခုဘ႑ာႏွစ္မွာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထုနဲ႔
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းၿပီး ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္
စီမံကိန္း ရွစ္ခုကို ေက်းရြာ ၁ဝ ရြာမွာ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္
ေမ ၉ ရက္က က်င္းပခ့ဲသည့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ ျမန္မာ့မဟာဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ
ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္တြင္ ၄င္းက ေျပာသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၏ နည္းပညာအကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးႏွင့္
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာတြင္ ဆိုလာအေသးစားဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္
ေက်းလက္မီးလင္းေရး စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း
ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေသးဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္
၂ဝ၁၆ မွ ၂ဝ၂၁ ခုႏွစ္အထိ ပထမငါးႏွစ္စီမံကိန္းအရ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သုံးေသာင္းခြဲေက်ာ္ကို
အက်ဳိးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားၿပီး၊ အိမ္သုံးဆိုလာစနစ္ျဖင့္လည္း ငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္ေထာင္စုေပါင္း
ေလးသိန္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

''ပထမငါးႏွစ္စီမံကိန္းအတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္းျပင္ပ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးစနစ္ျဖင့္
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၃ဝ အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ငါးသိန္းခန္႔အထိ
အက်ဳိးျပဳႏိုင္ဖို႔ ရည္မွန္းထားပါတယ္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည့္ဝစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္
ပုဂၢလိက၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက လြန္စြာအေရးႀကီးပါတယ္'' ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူက
ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္လည္း အေသးစားဓာတ္အားစနစ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊
စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
အေထာက္အပ့ံ(ဂ်ီအိုင္ဇက္) စသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီးေရးဆြဲႏိုင္ရန္
ႀကိဳးစားလ်က္ရွိရာ ဝုိင္းဝန္းပ့ံပိုးရန္ ၄င္းက ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း