မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းကို သီးႏွံအားလုံးအတြက္ပါ တြန္းအားေပးသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လယ္ယာက႑ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာမ်ိဳးေစ့မ်ား
ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္င္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနရာ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ယခင္က့ဲသို႔ စပါးတစ္သီးတည္း
ကိုသာဦးစားေပးသြားမည္မဟုတ္ပဲ သီးႏွံအားလုံးအတြက္ပါ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေပၚေပါက္လာေရး တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတြင္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းကို ႏိုင္ငံပိုင္က႑မွ တတ္ႏိုင္သမွ်ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း
လိုအပ္ခ်က္ၾကီးမားေနေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကမွ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရး ကို ျပီးခ့ဲသည့္
အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက တြန္းအားေပးလာခ့ဲသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခင္ကကဲ့သို႔စပါးသီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာ ဦးစားေပးေတာ့မည္မဟုတ္
ေၾကာင္းစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာနမွ ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္း၀န္
ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းကမန္မာတိုင္း(မ္)သို႔ ေမ၁၅ရက္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

'ဦးျမင့္လိႈင္လက္ထက္က အားေတာ့ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိကကစပါးကိုဦးစားေပးတာ့
က်န္တ့ဲသီးႏွံတြမွာအားေလ်ာ့တာေပါ့။ အခုေတာ့ တစ္ျပိဳင္တည္း(သီးႏွံအားလုံးကို)
တြန္းအားေပး မယ့္ သေဘာပါ။ပုဂၢလိကကုိလည္းနည္းနည္းတြန္းအားေပး မယ့္သေဘာပါပဲ"
ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ျပီးခ့ဲသည့္ အစိုး ရလက္ထက္တြင္ ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း အဓိက
တင္ပို႔သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ပန္လည္ေရာက္ရွိ ရန္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ စပါးသီးႏွံဖြံ႔ျဖိဳးေရးကို
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းလက္ရွိျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ ကမူ စပါးတစ္သီးတည္းကိုသာ
ဦးစားေပးျခင္းမ်ိဳးမေဆာင္ရြက္ေတာ့ပဲတြက္ေခ်ကိုက္သီးႏွံမ်ားအားလုံးအတြက္ ေဆာင္ရြက္
လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုအတြက္ ပုဂလိကမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေရး လိုအပ္ေသာနည္းပညာႏွင့္
အရင္းအႏွီးမ်ားကိုဌာနမွ တတ္ႏိုင္သမွ် ပ့ံပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက
ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

"ပုဂၢလိကမွာ အခ်ိဳ႔ကလုပ္ခ်င္ေပမယ့္ အရင္းအႏွီးမရွိတ့ဲသူလည္းရွိ တယ္ေလ။
အဲဒီအပိုင္းမွာတတ္ႏိုင္သမွ်ျဖည့္ဆည္းေပးရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာေပါ့"ဟု ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနပိုင္ သုေတသနျခံမ်ားမွ စပါးအပါအ၀င္ အရည္အေသြးမွမ်ိဳးေစ့မ်ား
ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္းေတာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ယွဥ္လ်င္ အလြန္နည္းေသာ
ပမာဏကိုသာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါျခံမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ စပါးမ်ိဳးေစ့ပမာဏမွာ တင္းေပါင္း
တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔သာရွိေသာေၾကာင့္ မိုးစပါး၊ေႏြစပါးစိုက္ဧက ၁၈သန္းခန္႔အတြက္
အလြန္ နည္းေသာ ပမာဏသာရွိေသးေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဦးေအးကိုကိုက ေမ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာမ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ျခင္းကြင္းသရုပ္ျပပြဲ
တြင္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဌာနမွ ပညာေပးလ်က္ရွိေသာ သိပ္ပံနည္းက်စိုက္ပ်ိဳးနည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးလ်င္ပင္
စပါးတစ္ဧကလ်င္ မ်ိဳးေစ့တစ္တင္းႏႈန္း အနည္းဆုံးသုံးစြဲရေသာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး
အတိုင္းအတာျဖင့္ အနည္းဆုံးမ်ိဳးေစ့တင္း ၁၈သန္းလိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္တြင္မူ
ေတာင္သူမ်ားကလက္ေတြ႔စိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ စပါးတစ္ဧကအတြက္ အနည္းဆုံးႏွစ္တင္းသုံးစြဲ
ေနျခင္းျဖစ္သည္။ "သူတို႔ျပတ့ဲစိုက္နည္းစနစ္က မ်ိဳးေစ့အကုန္သက္သာတာေတာ့ မွန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လက္၀င္တယ္။ လုပ္အားခပိုကုန္တယ္" ဟုေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႔နယ္မွ
ေတာင္သူ ဦးၾကည္သိန္းက ေမ၁၄ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေတာင္သူအမ်ားစုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးျခံမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာမ်ိဳးမ်ားထက္
လက္ရွိစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိေသာမ်ိဳးေစ့မ်ားကိုသာ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးၾကည္သိန္းကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

သို႔ေသာ္လည္္း ထိုက့ဲသို႔သီးႏွံေစ့ကို မ်ိဳးခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း
ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းကေျပာသည္။

"ေတာင္သူေတြက သူတို႔ရ့ဲအေလ့အထေပါ့။ ေဒသမ်ိဳးကို သူတို႔ဟာသူတို႔မ်ိဳးခံစုိက္ပ်ိဳးၾကတယ္။
မ်ိဳးမွာဂ်န္နေရးရွင္းဆိုတာရွိတယ္။သုံးပါမ်ားရင္(ဆက္တိုက္စိုက္ပ်ိဳးလ်င္)အရည္အေသြးက်လာတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အရည္အေသြးေကာင္းတ့ဲမ်ိဳးေတြ အစားထိုးဖို႔လိုေနတာ"ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းကုမ္ပဏီအခ်ိဳ႔သည္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္အက်ိဳး တူေဆာင္ရြက္ေသာ
မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီးရွစ္ခုတြင္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ ၄၈ ဦးကဧကေပါင္း
တစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေတာင္သူအစုအဖြဲ႔၂၄၀ကလည္းဧကေပါင္း
တစ္ေသာင္းေလးေထာင္ေက်ာ္ တြင္လည္းေကာင္း မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသည့္
အတြက္ဌာနသို႔တင္ ျပထားေၾကာင္း ဦးေအးကိုကိုကေျပာၾကားခ့ဲသည္။

၄င္းတို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ထမ္းမ်ားက နည္းပညာေပး ရန္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား
ပ့ံပိုးေပးႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းလည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။

"မ်ိဳးေစ့က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။
လိုက္နာရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ လည္း နည္းပညာအရ ကြၽမ္းက်င္တ့ဲသူေတြ၊
လုပ္ငန္းရွင္ေတြအပိုင္းကလည္း စိတ္၀င္တစားေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အ ထူးလိုအပ္ပါတယ္။
အကယ္၍ တစ္ခုခုေၾကာင့္ အပင္မေပါက္ဘူးဆိုရင္ကုမၸဏီက အားမခံထားတ့ဲအတိုင္း
တာ၀န္ယူေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရိပ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာေတြဟာ
မ်ိဳးေစ့ထုတ္လုပ္ငန္း မွာ အင္မ တန္အေရးၾကီးပါတယ္"ဟု ဦးေအးကိုကိုက
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း