အေရွ႔ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ ကန္၁၂၄သန္းေခ်းယူမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္
ဆုံးရႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီ မံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကမၲာ့ဘဏ္ထံမွ
အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄သန္းေခ်းယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိရာ ထိုေခ်းေငြအတြက္
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ရန္ ေမ၁၈ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္
တင္ျပခ့ဲသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီတို႔က သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စား
လာေရာက္တင္ျပသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီ းဌာနမွ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ၄င္း၏ တင္ျပခ်က္အရ စီမံ/ဘ႑ာဝန္ၾကီး ဌာနက ေခ်းေငြကန္ေဒၚလာသန္း
၂ဝႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ကန္ေဒၚလာတစ္သန္းကို သုံးစြဲသြားမ ည္ျဖစ္ျပီး က်န္သည့္
ကန္၁ဝ၄သန္းကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

စီမံ/ဘ႑ာကသုံးစြဲမည့္ေခ်းေငြမ်ားကို အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းျပီး
ရန္ပုံေငြ တစ္ရပ္ထူေထာင္ကာ ႏိုင္ငံတကာရွိ အာမခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္အာမခံ
ထားရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို အစီအစဥ္ကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ၾကီးၾကပ္မႈ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ကူညီမႈျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ကေမၻာဒီယား ႏိုင္ငံတို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

''ေဒသတြင္းမွာ သဘာဝေဘးအႏရာယ္က်ေရာက္ပါက အေရးေပၚတုန္႔ျပန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ရန္ပုံေငြ အလြယ္တကူူ ရရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦး ေမာင္ေမာင္ဝင္းက
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

အျခားအစီအစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္း
၆ျမိဳ႔နယ္အ တြင္း ေရၾကီးေရလွ်ံမႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
ထိုအစီအစဥ္အရ ၄င္းျမိဳ႔နယ္မ်ား အတြင္း မူလရွိျပီးေသာ ေရေျမာင္းစနစ္ႏွင့္ ျမစ္ထြက္ေပါက္မ်ား
အၾကား ထပ္မံလိုအပ္လာႏုိင္သည့္ ေျမေအာ က္ေျမာင္းမ်ား၊ ေရသိုေလွာင္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ား၊
ေခတ္မီျမစ္ထြက္ေပါက္ေရတံခါးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ျမစ္ ထြက္ေပါက္မ်ားတြင္
အလိုအေလ်ာက္ေရထိန္းတံခါးမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊ ေရမႈတ္၊ေရစုပ္စက္ၾကီးမ်ား၊ အမိႈက္စစ္
ဆန္ကာမ်ားပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္တပ္ဆင္ျခင္းတို႔
ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အထက္ပါ အစီအစဥ္အတြက္ ေခ်းေငြကန္၇၇သန္းအသုံးျပဳသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း
ဒုတိယဝ န္ၾကီးက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ တတိယအစီအစဥ္သည္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုလုံျခဳံမႈရွိေစရန္
လိုအပ္သည့္အေထာက္ အပ့ံမ်ားေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္္ျမိဳ႔တြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ျပဳျပင္ မြန္းမံသြားရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအစီအစဥ္အရ
ဂ်ိဳးျဖဴေရေလွာင္တမံ၏ ေရယူအေဆာက္အအုံ၊ ဘိုတေထာင္ေရ မႈတ္စက္ရုံ၊ မရမ္းကုန္းေရကူတြန္း
စက္ရုံ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်းႏွင့္ သိမ္ၾကီးေစ်းေအရုံႏွင့္ဘီရုံ စသည္ျဖင့္ ဦးစားေပးအလိုက္
လ်ာထားသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္၂၂သန္းလ်ာထားသည္။

ေနာက္ဆုံးအစီအစဥ္အျဖစ္ အမ်ားျပည္သူကို အသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ စီမံကိန္း
စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္တြင္ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းမ်ာ
ပါဝင္မည္ျဖစ္သက့ဲသို႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအား စြမ္းေဆ ာင္ရည္ျမွင့္တင္ေရး စသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
လည္း ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကန္၅သန္း သုံးစြဲသြားရန္
လ်ာထားသည္။

အထက္ပါေခ်းေငြမ်ားသည္ အတိုးမဲ႔ေခ်းေငြမ်ားျဖစ္ျပီး ဆိုင္းင့ံကာလ၆ႏွစ္၊ ျပန္ဆပ္ကာလ
၃၂ႏွစ္ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္းေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ၃၈ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ေခ်းေငြအတြက္ ဝန္ေဆာင္ ခကိုမူ ေပးရမည္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္လ်င္ ေခ်းေငြ၏ သုညဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အထက္ပါ ေခ်းေငြကိစၥအတြက္ လာမည့္ေမ၂၃ရက္ေန႔တြင္
က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္ေန႔ရက္တြင္
ဆုံးျဖတ္မည္ဆိုသည္ကိုမူ မသိရေသးေပ။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း