စုိက္/ေမြး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ က်ပ္ ၁၁ဒသမ ၃၂၆ဘီလီယံသံုးစြဲခဲ့

ေမလ ၁၈ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)ေမလ ၁၈ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ျပည့္သက္ၿဖိဳး/ ျမန္မာတုိင္း(မ္)

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ႀကိဳတင္
မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ ေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ သီးသန္႕
ရန္ပံုေငြက်ပ္ ၁၁ဒသမ ၃၂၆ဘီလီယံကို သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က
ေမ ၁၈ရက္ေန႕က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုသို႕သံုးစြဲရာတြင္ ေရေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တာတမံမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၉၀ဒသမ
၆၇၇ သန္း၊ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသည့္ သီးႏွံမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးရန္ႏွင့္ အစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးရန္
အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း
၄၆၇၁ ဒသမ ၁၅၅သန္းႏွင့္ေက်း/လက္လမ္းတံတားမ်ားျပင္ဆင္ရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း
၂၄၇၁ဒသမ ၃သန္းတို႕ကို ခြဲေ၀သံုးစြဲခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

ေရေဘးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တာတမံမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ဧရာ၀တီ
တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ငန္း ၁၇ခု၊ စုုစုေပါင္း လုပ္ငန္း ၁၈ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“ ယခုအခါလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးၿပီးစီးၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။
ထိုလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရေဘးကာကြယ္ေရးဧရိယာ
၇၅၅၀၉ဧကႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေရေဘးကာကြယ္ေရးဧရိယာ
၈၁၃၃၃၈ဧက၊ စုစုေပါင္း ၈၈၇၈၄၇ဧကကို အက်ိဳးျပဳေစခဲ့ ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာလည္းဘဲ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီေရးကို
သက္ဆိုင္ရာ တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားနဲ႕ အညီ ဌာနအတြင္း စာရင္းစစ္နဲ႕ ဗဟိုစာရင္းစစ္
ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ပံုမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ စီစဥ္ထား
ရွိပါတယ္ ” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ သီးႏွံမ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သီးႏွံမ်ား
ျပန္လည္အစားထိုးႏုိင္ ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
နယ္ေျမအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ စုစုေပါင္းသီးႏွံပ်က္စီးဧက ၄၃၈၉၁၄ ဧက
အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၆၇၁ဒသမ ၁၅၅သန္းကို ခြင့္ျပဳရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးမယ့္ သီးႏွွံမ်ားအတြက္ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ဖိုးကို အဓိက အေျခခံထားၿပီး
ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးဖို႕ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။

ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ ေက်း/လက္လမ္းတံတားမ်ား ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္
လုပ္ငန္း ၂၉ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏွစ္ခု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္
ႏွစ္ခု၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သံုးခုႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္
ခုနစ္ခုစသည္ျဖင့္တိုင္းေဒသႀကီး ငါးခုတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၃ခုကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ၿပီးစီးေနၿပီ
ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၉၈ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္
၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ေမလအတြင္းမွာ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ
ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး
ဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက သီးသန္႕ရံပုံေငြမွ ခြဲေ၀သံုးစြဲခဲ့သည့္ အသံုး
စရိတ္မ်ားသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ မိုးရာသီကာလအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပ်က္ စီးခဲ့သည့္ တာတမံမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္
သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးမႈအတြက္ အစားထိုးျပန္လည္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ရာသီခ်ိန္ႏွင့္
လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ သီႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစုိက္ပ်ိဳးျခင္းတို႕အတြက္ သီးႏွံအလိုက္
ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႕ကို သံုးစြဲခဲ့မႈသည္ ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ သဘာ၀ေဘးအသံုး
စရိတ္အျဖစ္ အက်ံဳး၀င္မႈရွိ ေၾကာင္း ေထာက္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႀကိဳတင္မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏
ဘ႑ာေငြအရသံုး ဆိုင္ရာဥပေဒပါ သီးသန္႕ရန္ပံုေငြမွ ခြဲေ၀သံုးစြဲခဲ့သည့္ စုစုေပါင္း
က်ပ္သန္း ၁၁ဒသမ ၃၂၆ဘီလီယံကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္
တင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာ ယကမန္း၀င္းခိုင္သန္းက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း