အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္း ေခ်းယူမည္

 

အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၄ သန္းေခ်းယူႏိုင္ေရး
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ အစိုးရအဖဲြ႕ကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္
ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ယခုလ ၁၈ ရက္တြင္
လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။

အဆိုပါေခ်းေငြကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီတို႔ မွ်ေဝသုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေခ်းေငြ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက
ေထာက္ပံ့ေသာ ကန္ေဒၚလာတစ္သန္းကို သုံးစြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ကန္ေဒၚလာ
၁ဝ၄ သန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သုံးစြဲမည္ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ရန္ပုံေငြတစ္ရပ္ထူေထာင္ကာ
ႏိုင္ငံတကာရွိ အာမခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္အာမခံထားရွိသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထုိအစီအစဥ္ကို ကမၻာ့ဘဏ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကူညီမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊
လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္
အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း