အလုပ္လက္မ့ဲျပႆနာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္တိုက္တြန္း

ႏိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အသက္အပိုင္းအျခားအုပ္စုအတြင္း ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔က 
အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အဆိုပါအလုပ္လက္မ့ဲဲျပႆနာကို တစ္ျဖည္းျဖည္း
ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာေစေရး စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳက ေမ၂၆ရက္ေန႔တြင္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္အၾကားရွိ
လူဦးေရသည္ စုစုေပါင္း ၃၂ ဒသမ ၉၈ သန္းခန္႔ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန
သည့္အေရအတြက္မွာ ၂၁ဒသမ ၈၇သန္းခန္႔သာရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္လက္မ့ဲဦးေရက
ဆယ္သန္းေက်ာ္ရိွေနေၾကာင္း ၄င္းက ေမ ၂၆ ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံ၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဆိုပါအလုပ္
လက္မ့ဲမ်ားအား အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရး တိိုက္တြန္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက
မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

"အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၆၄ ႏွစ္ၾကား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတ့ဲ လူဦးေရက အမ်ိဳးသား
၁၃ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ိဳးသမီး ၈ ဒသမ ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိေနတာေတြ႔ရတယ္။
ေျပာရရင္ ဒီအလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္တ့ဲအုပ္စုမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာက ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း
ေလာက္ရွိျပီးေတာ့ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က အလုပ္လက္မ့ဲျဖစ္ေနတ့ဲသေဘာပဲ။ ဒါေၾကာင့္
ဒီဆယ္သန္းေလာက္ရွိတ့ဲ ျပည္သူေတြကို အလုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုျပီး 
အဆိုတင္ခ့ဲတာပါ" ဟု ၄င္းက ေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း