ယခုႏွစ္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားခြင့္ျပဳေငြ ယမန္ႏွစ္ထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္း

လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်းလက္လမ္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္
အသုံးစရိတ္သည္ ယမန္ႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ့ဲသည့္ပမာဏ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေၾကာင္း
စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာ
ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ယခုလ ၃ဝ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦးက
၄င္းတို႔၏ ကိုယ္စားျပဳရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ေက်းလက္လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားတည္ေဆာက္
ေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို တင္ျပေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ေဒါက္တာေအာင္သူက အထက္ပါအတုိင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

''၂ဝ၁၆၁၇ မွာ ေက်းလက္လမ္းအတြက္ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေငြဟာ ၂,၂၂၄ မိုင္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
ယခုႏွစ္အတြက္ကေတာ့ ေက်းလက္လမ္း ၂ဝ၂ မိုင္နဲ႔ ၃ ဒသမ ၉၆ ဖာလုံသာ ရတ့ဲအတြက္
ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရပါတယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ေက်းလက္တံတားမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခ့ဲသည့္ ဘ႑ာေငြသည္ ယမန္ႏွစ္က
ရရွိခ့ဲသည့္ပမာဏ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေအာင္သူက
ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။''ေက်းလက္ တံတားအရွည္တြက္မယ္ဆိုရင္ ယမန္ႏွစ္က
ခြင့္ျပဳေပေပါင္းဟာ ၂၁၅,၈၄၈ ေပ (ေပႏွစ္သိန္းေက်ာ္)ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ခြင့္ျပဳတ့ဲ တံတား
အရွည္ေပဟာ ၉,၉၃၃ ေပျဖစ္တ့ဲအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ေဒါက္တာေအာင္သူက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခ့ဲသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ခုကိုကိုင္တြယ္သုံးစြဲခ့ဲရၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
၂ဝ၁၆-၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို ယခင္အစိုးရကေရးဆြဲၿပီး ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲၿပီး
လက္ရွိဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ၂ဝ၁၇၁၈ ခုႏွစ္ဘတ္ဂ်က္
တြင္မူ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေသာ ေက်းလက္လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား
အတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြပမာဏမွာ အလြန္နည္းပါးသြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ရခိုင္ျပည္နယ္၊
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘရွိန္က ''လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ေတြကေတာ့ သူတို႔ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ လိုအပ္တာေတြကို တင္ျပၿပီးေတာင္းတာေပါ့ေလ။
ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကလည္း သူ႔မွာ ခြင့္ျပဳေငြဘယ္ေလာက္ပဲ ရပါတယ္ဆိုတာ
သတင္းစကားေပးသြားတာပဲ။ ျပည္သူေတြကို သိေစခ်င္တယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
သိေစခ်င္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ေျပာျပသြားတာပဲ''ဟု ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္၏ မူဝါဒတြင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းဟုတ္၊ မဟုတ္
မေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ၿမိဳ႕ျပထက္အေရးႀကီးေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။ အဆိုပါဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနကုိ ၂ဝ၁၄-၁၅
ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္လမ္းတံတားလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေက်းလက္ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္မီးလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို
တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဌာနျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးတင္လွ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ဦးေမာင္ေမာင္၊ မြန္ျပည္နယ္မုဒုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေစာထြန္း၊
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကံျမင့္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သီတို႔က
၄င္းတို႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ သြားလာေရးအခက္အခဲမ်ားကိုတင္ျပကာ
လိုအပ္ေသာလမ္းတံတားမ်ားကို ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခ့ဲျခင္း
ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း