ျပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္တြင္ ေငြစကၠဴအတုအျဖစ္ ၅,ဝဝဝ က်ပ္ တန္ ၁,၃၄၃ ရြက္ႏွင့္ ၁ဝ,ဝဝဝ က်ပ္တန္ ၉၅၇ ရြက္အပ္ႏွံ

ျမန္မာႏိုင္ငံေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြြင္း ေငြစကၠဴအတု ကိုင္တြယ္အသုံးျပဳမႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္း
အေရးယူလ်က္ရွိရာ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂ဝ၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၅,ဝဝဝ က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု
၁,၃၄၃ ရြက္ႏွင့္ တစ္ေသာင္း က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴအတု ၉၅၇ ရြက္တို႔ကို စစ္ေဆးအတည္ျပဳႏိုင္
ခ့ဲေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးမင္းက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္
ဇြန္ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

''ေငြစကၠဴအတုမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္ဟုေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္
မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေငြစကၠဴအတုအျဖစ္ အပ္ႏွံထားေသာပမာဏမွာ လက္ရွိလွည့္လည္သုံးစြဲလ်က္
ရွိေသာ ေငြေၾကးရြက္ေရ စုစုေပါင္း ၁,၃၅၃ သန္းႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ဝ ဒသမ ဝဝဝ၅၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ
ရွိေၾကာင္းတင္ျပလိုပါတယ္''ဟု ၄င္းကေျပာၾကားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴအတုမ်ားေတြ႔ရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျဖန္႔ေဝသူႏွင့္ထုတ္လုပ္သည့္စက္မ်ားကိုပါ
ဆက္လက္စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူၿပီး ေငြစကၠဴအတုမ်ား သယ္ေဆာင္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ သုံးစြဲမႈမရွိေစေရး
အတြက္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ တရား႐ုံးအမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးေသာ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို
တရား႐ုံးၿပီးျပတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သို႔ အပ္ႏွံရၿပီး၊ ထိုေငြစကၠဴအတုမ်ားကို
ဗဟိုဘဏ္တြင္ အၿပီးျပတ္ဖ်က္ဆီးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ဦးစိုးမင္းက ရွင္းလင္း
တင္ျပခ့ဲသည္။

ေနျပည္ေတာ္ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ကမူ
ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို အတုမွန္းမသိဘဲကိုင္တြယ္သုံးစြဲမိသည့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားသည္
ထိုေငြစကၠဴအတုမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
သုိ႔ေသာ္ ဦးစိုးမင္းကမူ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒတို႔တြင္
ဗဟိုဘဏ္ကထုတ္လုပ္ သည့္ေငြစကၠဴကိုသာ တရားဝင္ေၾကာင္းသတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္
တရားမဝင္ေသာေငြစကၠဴအတုမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူရန္မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ့ဲသည္။

အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္ကလည္း
ေငြစကၠဴအတုကိုင္တြယ္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ စီစဥ္ေစလိုျခင္းသည္
မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ဝင္ေရာက္ရွင္း လင္းေျပာၾကားသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ေငြအတုကိုင္တြယ္သုံးစြဲ
သူမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆိုပါက ေငြအတုျပဳလုပ္သူမ်ားသည္
ပမာဏအမ်ားအျပားျဖင့္ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲလာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ယခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအထိ ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို နယ္စပ္တြင္
ခုနစ္ႀကိမ္၊ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေျခာက္ႀကိမ္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခ့ဲေၾကာင္းလည္း ဦးစိုးမင္း၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း