ေထာက္ခံခ်က္ယူရာတြင္ ေငြေၾကး ေတာင္းဆိုမႈ ရွိေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဆို

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခုအတြက္သက္ဆိုင္ရာ
ဌာနမ်ားသို႔ ေထာက္ခံစာႏွင့္လိုအပ္သည့္ပုံစံမ်ား ရယူရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဆိုပါဌာနမ်ားက
ေငြေၾကးေတာင္းဆိုမႈႏွင့္ မသမာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သည္ကို သိရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊
လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ယခုလ ၂၇
ရက္တြင္ ေျပာသည္။

''ေထာက္ခံခ်က္သြားယူေနရမယ္၊ လိုအပ္တ့ဲ ပုံစံေတြ သြားယူေနရမယ္ဆိုရင္ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။
ေငြေၾကးေတာင္းဆိုမႈေတြရွိတယ္၊ မသမာမႈေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔သိရွိေနပါတယ္''ဟု
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္
အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရစာရင္း မရွိသူမ်ားသည္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ ေထာက္ခံစာမ်ား
ရယူရာတြင္အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဦးသိန္းေဆြက ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲျခင္း
ျဖစ္သည္။

ျပည္သူမ်ားၾကဳံေတြ႔ေနရသည့္ အထက္ပါအခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ေရး နည္းပညာ(အိုင္တီ)အသုံးျပဳ
စနစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာသည္။

''အဓိကအခ်က္က ႈႊ ွသူကအငသည နဲ႔ ေျဖရွင္းမွသာ ေရရွည္အဆင္ေျပႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု
ဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလ်က္ရွိကာ အေကာင္းမြန္ဆုံးအေျဖ ရရွိႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု
ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း
မရွိေသာက်ဴးေက်ာ္၊ သို႔မဟုတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ သူမ်ားစြာရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔၏သားသမီးမ်ားသည္
၁ဝ တန္းေအာင္၊ ဘြဲ႔ရအထိ ျဖစ္လာေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ျငင္းပယ္
ခံရသက့ဲသို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ေျပာသည္။

''မ်ဳိးဆက္သုံးဆက္ေလာက္ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိတ့ဲ ကေလးေတြဟာ၁ဝ တန္းေအာင္၊
ဘြဲ႔ရလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္မယ့္အခ်ိန္မွာ ေထာက္ခံစာ မရရွိတ့ဲအတြက္ဂုဏ္ရွိတ့ဲအလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ျငင္းပယ္
ခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ အေမွာင္ေလာကထဲကို တြန္းပို႔သလိုျဖစ္ေနပါတယ္''ဟု ၄င္းက
လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

၂၁ ရပ္ကြက္ရွိေသာ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္၂ဝ အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားရွိေနၿပီး
၄င္းတို႔ထံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေထာက္အထားမ်ား ရွိမေနေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား
လည္း ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ဦးက ဆိုသည္။

အဆုိပါ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိေသာေဒသမ်ား၊ သဘာဝေဘးဒဏ္ကို ျပင္းထန္စြာ
ခံစားခ့ဲရသည့္ေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဗဟုသုတနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပညာရည္နိမ့္ပါး
ေသာေၾကာင့္ တတိယမ်ဳိးဆက္အထိ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း ၄င္းက
ေျပာသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား လုပ္ေပးရန္
သက္ဆိုင္ရာရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္လ်က္ရွိရာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား
ကလည္း ေထာက္ခံခ်က္မေပးသည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း