၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္အရသာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ေျပာ

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္
၀န္ထမ္းမ်ားခန္႕အပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အစီအစဥ္အရသာ သင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက
ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၈)၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကိုကိုႏုိင္က
သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန အားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ေခၚယူခန္႔အပ္ရာတြင္
အသက္ ၂၅ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒က
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးဌာနနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕က သတ္မွတ္ျခင္းထက္
‘Clear Development Program’ လို႕ေခၚတဲ့ လုပ္ငန္းသဘာ၀အလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အစီအစဥ္အရ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္သာလွ်င္ လက္ရွိအေျခအေနကို
သံုးသပ္ၿပီးသတ္မွတ္ျခင္းသည္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါအစီအစဥ္အရ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာ၀မ်ား တူညီမႈမရွိျခင္း၊ ျပန္တမ္း၀င္အရာရွိအဆင့္
စတင္ခန္႕ ရာထူးအတြက္ အသက္ကန္႕သတ္မႈကို တစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက မ်ိဳးဆက္သစ္
အရာထမ္း၀န္မ်ား ေမြးျမဳထူေထာင္သည့္စနစ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ား
ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။

“၀န္ထမ္းတစ္ဦးကို ဖြဲ႕စည္းပံုပါ ရာထူးအလိုက္အတည္ျပဳ ခန္႕ထားရာမွာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒရဲ႕
နည္းဥပေဒ(၄)၊ ဥပေဒခြဲ(ဃ)အရ၀န္ထမ္းသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု ၀န္ထမ္းအျဖစ္
စတင္ခန္႕ထားႏုိင္တဲ့ အသက္ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္းမွ တစ္ပါး ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားမွာ
အျခားအသက္ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိပါ”ဟု ျပည္ေထာင္စု
ရာထူး၀န္အဖြဲ႕ဥကၠ႒က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ခန္႕ထားရာတြင္ အသက္ကန္႕သတ္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕က
သတ္မွတ္ေပးရျခင္း မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စတင္ခန္႕
ရာထူးအတြက္ ျပင္ပပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုခန္႕ထားလိုပါက အသက္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ
အဆိုျပဳလာသည့္အေပၚ ေၾကာ္ျငာေခၚယူကာ စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရသည္ဟု
၄င္းက ဆိုသည္။

ေၾကာ္ျငာေခၚယူေပးျခင္း၊ ေရးေျဖစာေမးပြဲ က်င္းပစစ္ေဆးျခင္း၊ စိတ္အေျခအေန စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္
လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာမ်ားႏွင့္
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုျပဳသည့္ အေရအတြက္အတိုင္း ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္းတို႔ကိုသာ
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ၀င္းသိန္းက ေျပာသည္။

“အမႈထမ္းအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္ျခင္းကိုေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႕ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈနည္းလမ္းမ်ားအရ
ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႕ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တရားမွ်တ၊ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒပုဒ္မ(၇)၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒ(၁၅)မွ
(၂၁)အထိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
၀န္ထမ္းမ်ားေခၚယူရာ၌ လိုက္နာက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕
ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း