သမဝါယမအသင္းသား ေလးသန္းေက်ာ္ကို က်ပ္ ၅၄၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ထုတ္ေခ်း

 စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ သမဝါယမအသင္းသားေပါင္း ေလးသန္းေက်ာ္ကို
အေသးစား အရင္းအႏွီးေခ်းေငြ၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ား ဝယ္ယူရန္ေခ်းေငြႏွင့္ လယ္ယာ
ေျမမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ ေခ်းေငြအျဖစ္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၄၇ဒသမ ၅၇ ဘီလ်ံကို ယခုလ ၁ ရက္က
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သမဝါယမေန႔ အခမ္းအနားတြင္
ထုတ္ေခ်းခ့ဲသည္။

အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၅၂၉ ဒသမ ၅၃ ဘီလ်ံ၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ဳိးစုံ
စီးေရ ၂,ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္ တန္ဖိုးက်ပ္ ၉ ဒသမ ၄၅ ဘီလ်ံႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္
ေခ်းေငြက်ပ္ ၈ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံျဖစ္သည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

''ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ လယ္ယာနဲ႔ သားငါးလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္စည္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ
ဝယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ အိမ္ရာလုပ္ငန္းေတြ၊
အာမခံလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းလုပ္ငန္းေတြ
စတ့ဲစီးပြားေရးက႑ေတြမွာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ သမဝါယမ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက
ပ့ံပိုးေပးလ်က္ရွိပါတယ္'' ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

သမဝါယမက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သမဝါယမဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး
အသင္းသားမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ တိုးတက္လာခ့ဲေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကား
သည္။

''အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အရင္ကမလုပ္ႏိုင္ခဲ့တ့ဲ လယ္ယာက႑
သြင္းအားစု ျဖန္႔ျဖဴးပ့ံပုိးေရးလုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ သမဝါယမအသင္းသားမ်ားကုိ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြ
ထုတ္ေခ်းျခင္းႏွင့္ လယ္ယာသုံး စက္ကိရိယာမ်ား အရစ္က်ျပန္ဆပ္စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္
ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ္လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္မူ
လယ္ယာေျမျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ပါ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လယ္ယာေျမျပဳျပင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဧကတစ္ေသာင္းခြဲေဖာ္ထုတ္ေပးရန္
လ်ာထားခ့ဲေသာ္လည္း အသင္းသားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ဧကသုံးေသာင္းခြဲေက်ာ္အထိ
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခ့ဲသည္။ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ဧကသုံးေသာင္းနီးပါးခန္႔ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ရန္
ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာသည္။

''တစ္နည္းအားျဖင့္ လယ္သမားေတြရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈကြင္းဆက္ကို သမဝါယမအသင္းသားေတြက
ဝင္ေရာက္ကူညီေပးႏိုင္တာဟာ အနာဂတ္ကာလ အလားအလာေကာင္းမ်ားျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာၾကားလိုပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး
လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ ေခ်းယူခ့ဲသည္။ ေခ်းေငြစုစုေပါင္း
အေမရိကန္ေဒၚ သန္း ၄ဝဝ အတြက္တစ္ႏွစ္စာ အတိုးႏႈန္း ေလးရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာေၾကာင့္
အဆိုပါေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဝင္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ သမဝါယမေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏရပါတီလႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဝဖန္ေထာက္ျပျခင္းမ်ား မျပဳေတာ့ေပ။ သမဝါယမလုပ္ငန္းသည္
ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္အက်ဳိးရွိေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္ဟုလည္းေဒါက္တာ
ေအာင္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမဝါယမေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသင္းသားမ်ားက ျပန္မဆပ္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ား
ရွိေနေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ျပန္မဆပ္ေသာ အသင္းသား မရွိေသးေၾကာင္း သမဝါယမ
ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာသည္။

''ဒီေန႔အထိ အဲဒီလိုမရွိေသးပါဘူး။ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေခ်းတယ္။ ၿပီးရင္ျပန္သိမ္းတယ္။
ၿပီးရင္ ျပန္ထုတ္ေခ်းတယ္။ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလိုျပန္မဆပ္လို႔ ဆုံး႐ႈံးႏိုင္တ့ဲအေျခအေနလည္း
အလြန္နည္းပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ သမဝါယမ
အသင္းေပါင္း ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိၿပီး အသင္းသားဦးေရ ၄ ဒသမ ၂၅ သန္းခန္႔ရွိသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
comment.myanmar@mmtimes.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း