ေဆးတကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အတြက္ က်ား။မ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ်က္ ပယ္ဖ်က္ရန္မရွိ

ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆုံး လိုအပ္ေသာ အမွတ္သည္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္ထက္ မ်ားစြာျမင့္မားေနေသာ္လည္း ထိုအမွတ္
ကြာဟမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ က်ား/မအခ်ဳိးကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ လတ္တေလာပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္
မရွိေသးေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ယခုလ ၇ ရက္တြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားသို႔ ဆရာဝန္ေစလႊတ္
ခန္႔ထားရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ ဆရာဝန္ က်ား/မ အခ်ဳိးညီမွ်ေစရန္ အဆုိပါကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ယခင္က က်ား/မ အခ်ဳိး ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ စုစုေပါင္းရမွတ္အေပၚမူတည္ၿပီး
ဝင္ခြင့္သတ္မွတ္ခ့ဲရာ ဝင္ခြင့္ရရွိသူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး ဆရာဝန္ဦးေရ ပိုမိုမ်ားလ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

''အမ်ဳိးသားဆရာဝန္ဦးေရ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔
ေနရာခ်ထားရာမွာ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားေဒသေတြနဲ႔ သြားလာေရး ခက္ခဲတဲ့ ေဒသေတြကို
တာဝန္ခ်ထားရန္ အခက္အခဲရွိတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္'' ဟု ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ေဆးတကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ က်ား/မ အခ်ဳိးသတ္မွတ္ခ့ဲၿပီး ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အထိ
က်ား ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ကာ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဦးေရ
၄,၄ဝဝ ခန္႔ကို ဝင္ခြင့္ျပဳခ့ဲရာမွ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ၅ဝ/၅ဝ အခ်ဳိးတူညီစြာျဖင့္
ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခ့ဲသည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးလိုပါက ...
[email protected] သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


ရာသီဥတုအေျခအေန - ေနျပည္ေတာ္

အၾကည့္အမ်ားဆံုုး - ေနျပည္ေတာ္သတင္း